Datum: 17-05-2021 - 05:25
10
apr
'21
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: klachten omwonenden over zendmasten in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: klachten omwonenden van zendmasten.

Met enige regelmaat ontvangt de fracties van Bruisend Noordwijk klachten van omwonenden van zendmasten met betrekking tot trillingen, bromtonen en/of fluittonen. Daarnaast ondervinden omwonenden overlast door het stralingsniveau van de zich in de zendmast bevindende units. De ondervonden gezondheidsklachten hebben daarbij veelal betrekking op misselijkheid, tintelingen, hoofdpijn en/of ..

slapeloosheid die door hen gerelateerd worden aan de nabijheid van de zendmasten. Veel zendmasten staan binnen de bebouwde kom en dicht bij woningen. 

Zendmasten, die op den duur en gaande weg ook worden bezet met meerdere units van providers. Zo gaat het bij de zendmast aan het Dijkzicht te Noordwijkerhout inmiddels om UMTS, GSM 900 (2x), 5G NR (4x), LTE (4x) en VV. 1. https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Het is de fracties (op basis van voorlopige eigen metingen) al opgevallen, dat er in de nabij gelegen woonwijk sprake was van een hoog niveau elektromagnetische straling. In een cirkel van 200 meter rond deze zendmast werd een rood signaal afgegeven voor de Hf-waarde. > Opstelpunt 7620 Vodafone/Ziggo, Opstelpunt 2887 KPN

Zendmasten, die minder dan 5 meter hoog zijn, dienen enkel te voldoen aan de bepalingen van het Antenneconvenant, maar zijn verder vergunningsvrij. https://www.kennisplatform.nl/welke-afspraken-staan-er-in-het-antenneconvenant/

Voor zendmasten hoger dan 5 meter en antenne-installaties is evenwel nog een omgevingsvergunning nodig. https://www.kennisplatform.nl/welke-regels-gelden-er-voor-het-plaatsen-van-zendmasten/

Daarbij gelden limieten voor maximaal toegestane elektromagnetische veldsterkte, de zogenaamde blootstellingslimieten. Dit zijn evenwel ruime normen. https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetischevelden

Meer en meer wordt echter uitgegaan van de bouwbiologische richtlijnen van SBM 2015. Deze Duitse richtlijn is de standaard van de bouwbiologie. Deze normen zijn opgesteld na meer dan tienduizend metingen in woon- en werkomgeving door Duitse bouwbiologen (SBM) in samenwerking met artsen en wetenschappers aan de hand van biologische a-thermische gezondheidseffecten. https://www.stralingsvrijwonen.nl/index.html#

Vraag 1.
Is voor de zendmast aan het Dijkzicht een omgevingsvergunning verstrekt?

Vraag 2.
Zo ja, zijn in de vergunningsprocedure blootstellingslimieten voor aanpalende gevoelige bestemmingen, waaronder woningbouw vastgesteld en zo ja, welke? 

Vraag 3.
Zo ja, voor welke termijn is de vergunning verleend en onder welke voorwaarden?

Vraag 4.
Staat de zendmast op gemeentegrond?

Vraag 5.
Zo ja, is er sprake van een erfpachtconstructie?

Vraag 6.
Zo ja, voor welke termijn is de onderliggende grond in erfpacht uitgegeven?

Vraag 7.
Worden ter zake bij plaatsing van extra units aan de zendmast nieuwe metingen uitgevoerd en/of getoetst aan de blootstellingslimieten?

Vraag 8.
Met welke toelaatbare blootstellingslimieten worden rekening gehouden?

Vraag 9.
Staat het de gemeente vrij om zo nodig en indien gewenst, uit te gaan van de strengere en veiligere richtlijnen van SBM 2015? 10. Geldt voor plaatsing van overige zendmasten in de gemeente een soortgelijke normering?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor,
fractievoorzitter Bruisend Noordwijk