Datum: 17-05-2021 - 05:46
10
apr
'21
College beantwoordt vragen PvdA over: Regionale energieopgave en windparken op zee.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen PvdA over: Regionale energieopgave en windparken op zee.

Op 22 februari 2021 ontving het college van B&W schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Regelement van Orde van de PvdA met als onderwerp 'regionale energieopgave en windparken op zee'. De aanleiding voor de vragen is als volgt: In de media van 9 februari stond de "Kennisgeving wijzigingsbesluit kavels windenergiegebied Borssele, Hollandse Kust (Zuid) en Hollandse Kust (Noord}...

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat". En in de NRC van 8-2-2021 stond een artikel waarin werd beschreven dat webwinkel Amazon een stroomcontract heeft afgesloten met Shell en Eneco, waarbij zij de helft van het vermogen van het park Hollandse Kust Noord gaan afnemen.

Vragen

Vraag 1.
Is het niet vele malen wenselijker, dat de stroom die voor onze kust wordt opgewekt, niet wordt gebruikt om grijze stroom 'groen te wassen': maar direct aan gebruikers in Nederland wordt verkocht en geleverd?

Antwoord:
In het algemeen zijn wij, als het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk, niet gewoon uitspraken te doen over de wenselijkheid van door bedrijven gekozen marketingstrategie. Zeker wanneer deze marketingstrategie zich niet specifiek richt op de gemeente Noordwijk, haar inwoners of de bedrijven die daar gevestigd zijn.

Feitelijk wordt hier de levering van duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt om via certificaten de herkomst van elektriciteit uit andere bronnen 'te kleuren'. Dit laat onverkort dat deze duurzame elektriciteit wel is opgewekt en geleverd aan gebruikers.

De certificatenhandel hier 'omheen' doet niets af aan de bijdrage die deze duurzaam opgewekte elektriciteit levert aan het vervullen van de nationale ambities om het aandeel van elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen terug te dringen.

Vraag 2.
Ziet u in de passage uit het ontwerpwijzigingsbesluit en het artikel uit de NRC, net als wij, een opening en kans om opnieuw te onderzoeken of er ruimte is om als gemeente, Holland Rijnland of provincie onze energieopgave (deels) op zee te realiseren?

Antwoord
Het is zeer wel mogelijk dat het ontwerpwijzigingsbesluit zal leiden tot ruimere mogelijkheden voor realisatie van windenergie projecten op zee en/of partijen die hier in een rol kunnen spelen. Echter, het college ziet niet dat dit ontwerpwijzigingsbesluit op korte termijn zal leiden tot een herziening van de 'spelregels' voor de Regionale Energiestrategie (RES) zoals deze tussen het Rijk, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) zijn overeengekomen.

Dit betekent dat eventuele deelname van de gemeente Noordwijk, de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (die feitelijk geen partij is in de RES) of de provincie in een wind-op-zee project geen invloed heeft op het 'aandeel van de gemeente Noordwijk' in de RES.

Vraag 3.
Bent u voornemens om vanuit de mogelijkheden die het ontwerpwijzigingsbesluit lijkt te bieden, na te gaan of Noordwijk kan profiteren van de groene stroom die voor onze kust wordt geproduceerd? En zo ja, waar denkt u dan aan?

Antwoord:
Wij hebben geen plannen om als exploitant, investeerder of anderszins te participeren in wind-op-zee projecten. Wel hebben wij, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de participatie rondom de energievoorziening, bij onze inbreng de tijdelijke projectorganisatie die zich bezighoudt met het opstellen van de RES 1.0 formeel verzocht om in de RES 1.0 de wens voor een lobby naar het Rijk op te nemen om wind-op-zee te kunnen betrekken in de Regionale Energiestrategie.

In vertrouwen dat de vragen hiermee beantwoord zijn,
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.