Datum: 17-05-2021 - 06:22
09
apr
'21
Perspectiefnota 2021 - 2024 laat een sluitende begroting met een waarschuwing zien in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

25 speellocaties tot 2025 op de planning om te worden gerenoveerd.

Onlangs heeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad met als onderwerp het 'Opknappen van speeltuinen'. Brief: Op donderdag 4 maart jl. informeerde Dhr. de Mooij (CDA) in de digitale commissievergadering Ruimte naar het opknappen van de speeltuinen en wanneer concrete plannen bekend worden gemaakt. Omwille van de gemeentelijke fusie...

en de behoefte aan één nieuw en geactualiseerd speel ruimtebeleid is de afgelopen periode onderzoek gedaan. Hierbij is gekeken naar de huidige staat van de speelruimte (o.a. de spreiding, het gebruik, de te verwachten levensduur) en zijn ambities opgesteld voor de toekomst van de speelruimten in onze gemeente.

Op basis van dit onderzoek is een rapport opgesteld met daarin zowel de bevindingen uit het onderzoek als de beleidsambities van de gemeente en kaders voor de daadwerkelijke uitvoering. Dit rapport is de basis voor uitvoering van het speelruimtebeleid voor de komende jaren op de formele speelplekken en schoolpleinen.

In het speelruimteplan staat in de uitvoeringstabel exact per kern wanneer welke speellocatie wordt omgevormd/gerenoveerd. In 2020 en begin 2021 zijn 7 speelplekken omgevormd en van 2021 - 2025 staan nog 25 speellocaties op de planning om te worden gerenoveerd.

Op dit moment zijn we bezig met de afronding van het speelruimteplan voor alle formele speelplekken en schoolpleinen. Zodra deze definitief is, zullen wij het rapport aanbieden aan uw raad. De verwachting is dat dit rond september 2021 zal zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk