Datum: 18-04-2021 - 13:37

02
apr
'21
Fracties Doen!, CDA en VVD stellen vragen aan college over: eigenaren koopwoning(en) wonen zelf in huurhuis woningcorporatie in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Fracties Doen!, CDA en VVD / college van B&W, Padua, Stek

College, Padua en Stek beantwoorden vragen over: eigenaren koopwoning(en) wonen zelf in huurhuis woningcorporatie.

De fracties van Doen!, CDA en VVD hebben 29 januari schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. Het onderwerp is: 'Eigenaren van één of meerdere koopwoningen die zelf in een huurhuis van de woningcorporatie wonen'. De vragen worden gesteld naar aanleiding van de al eerder gestelde vragen in de commissie Ruimte...

van 14 januari j.l. tijdens de behandeling van de Woonvisie en artikelen die onlangs zijn verschenen in de NRC en het LD.

Vragen fracties van Doen!, CDA en VVD en deze zijn onlangs door het college van B&W, Woningstichting Padua en Woningcorporatie Stek beantwoordt:

Vraag 1.
Heeft het college kennis genomen van het bericht dat er mensen zijn die Ingeschreven staan op het adres van een corporatiewoning en tegelijk meerdere huizen (deels) op hun namen hebben staan? (1)

Antwoord:
Ja, ons college is bekend met de berichtgevingen in de NRC Next en het Leidsch Dagblad. De artikelen van 27 en 29 januari 2021 zijn voor de volledigheid als bijlagen toegevoegd.

Vraag 2.
Heeft het college er tevens kennis van genomen dat het Kadaster, dat hiernaar onderzoek deed in opdracht van NRC, gekeken naar huiseigenaren met 2 of meer woningen en huurders van een corporatiewoning met één koophuis buiten beschouwing heeft gelaten?

Antwoord:
Ja, ons college heeft kennis genomen van het gegeven dat het Kadaster hiernaar onderzoek deed en gekeken heeft naar huiseigenaren met 2 of meer woningen en huurders van een corporatiewoning met één koophuis buiten beschouwing heeft gelaten.

Vraag 3.
Is het college en/of Stek en Padua bekend hoeveel van de mensen die op het adres van een (sociale)huurwoningen op hun naam hebben staan? Zo ja, wilt u deze informatie delen met de leden van de gemeenteraad?

Antwoord:
Wij gaan er vanuit dat u met deze vraag bedoelt of ons college er mee bekend is dat er mogelijk huurders van sociale huurwoningen zijn die tegelijkertijd één of meer koopwoningen op hun naam hebben staan. De gemeente beschikt niet over dergelijke informatie en heeft daarom deze vraag voorgelegd aan de woningstichtingen Antonius van Padua (AvP) en Stek.

Reactie AvP en Stek:
De corporaties beschikken ook niet over gegevens van huurders die naast hun sociale huurwoning ook nog een koopwoning bezitten. De reden hiervoor is dat er geen verplichting tot verkoop bestaat van de eigen woning op het moment dat een sociale huurwoning wordt geaccepteerd. Hier wordt ook niet expliciet naar gevraagd bij het tekenen van het huurcontract.

De corporaties zijn wel van mening dat het onwenselijk is dat eigenaren van 1 of meer koopwoningen een sociale huurwoning kunnen accepteren c.q. bezet kunnen houden. Er bestaan mogelijk juridische bezwaren, hierbij valt te denken aan privacywetgeving, om dit in beeld te kunnen brengen. Zie ook beantwoording vraag 5.

Vraag 4.
Vindt het college het, met de stellers van deze vragen, ook heel onwenselijk dat, gelet op het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in het sociale en midden segment, mensen met één of meer koopwoningen op hun naam, een geschikte huurwoning voor mensen met een kleine(re) portemonnee bezet houden.

Antwoord:
Ja, wij zijn het met u eens dat het onwenselijk is dat schaarse sociale huurwoningen, bedoeld voor specifieke doelgroepen gebaseerd op inkomensgrenzen, hiermee worden onttrokken.

Reactie AvP en Stek:
De corporaties zijn het er mee eens dat de sociale voorraad voor de doelgroep met de kleinere portemonnee moet worden beschermd.

Vraag 5.
Zo ja, indien het college en/of woningcorporaties Stek en Padua geen inzicht hebben in de aantallen woningeigenaren die tegelijk staan ingeschreven op het adres van een corporatiewoning in Noordwijk, zal zij dan met Stek en Padua het Kadaster opdracht geven om huiseigenaren van één of meer woningen, die zij zelf niet bewonen, te vergelijken met mensen die staan ingeschreven op het adres van een (sociale) huurwoning van Stek en Padua? Zo nee, waarom wil het college dat inzicht niet hebben?

Antwoord:
Ons college en Stek en Padua constateren dat de juridische mogelijkheden om huurders uit een sociale huurwoning te zetten er op dit moment niet zijn. In tegenstelling tot situaties waarbij er sprake is woon- of adresfraude dan wel andere overtredingen die (wettelijk) mogen leiden tot huisuitzetting. Het college, Stek een Padua zijn om die reden van mening dat de benodigde capaciteit en middelen die gemoeid zijn met een dergelijk onderzoek niet opwegen tegen de te verwachten minimale effecten van een dergelijk onderzoek.

Uit het onderzoek dat in de vragen 1 en 2 wordt aangehaald blijkt al enig inzicht over de omvang van het probleem. Hieruit kan worden geconcludeerd dat maximaal 2 huurders van Stek of Padua 2 of meer woningen bezitten. Dit volgt uit de opgenomen grafieken in de meegezonden artikelen. Stek en Padua zijn daarin namelijk niet expliciet vermeld. De grafieken geven aan welke 50 corporaties de meeste huurders hebben die meerdere koopwoningen bezitten. In de top 50 is het laagste aantal een corporatie met 3 huurders met meerdere koopwoningen.

Vraag 6.
Kan het college bevestigen dat woningcorporaties bij toewijzen van (sociale) huurwoningen wel het inkomen van de potentiële huurder mogen toetsen, maar niet diens vermogen?

Antwoord:
Ja, dit klopt het vermogen mag niet worden getoetst, dit is wettelijk zo vastgelegd. Bij de toewijzing van een sociale huurwoning beoordeelt een woningcorporatie, op basis van Rijkswetgeving, het huishoudinkomen van de huurder en eventuele partner. Uitgegaan wordt van het 'verzamelinkomen' zoals de Belastingdienst dat hanteert. De corporaties toetsen bij het toewijzen van sociale huurwoningen op het bruto jaarinkomen van de kandidaten. Er mag niet worden gevraagd naar spaargeld of vermogen in de vorm van andere huizen. Een deel van een groot (spaargeld} vermogen komt wel terug in box 3 en dus in het uiteindelijke inkomen.

Vraag 7.
Kan het college tevens bevestigen dat de woningcorporatie i.c. Stek en Padua wel huurcontracten kan beëindigen indien de (sociale) huurwoning wordt onderverhuurd, de huurder nog staat ingeschreven bij de corporatie maar metterdaad elders in zijn koopwoning woont (woon- en adresfraude) of wanneer er sprake is van andere illegale activiteiten?

Antwoord:
De woningstichtingen hebben hierover desgevraagd het volgende laten weten. Reactie AvP en Stek: Ja, in het huurcontract staat dat de gehuurde woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf. Het opstarten van een procedure op basis van woonfraude heeft in principe geen relatie met het verzamelinkomen zoals gehanteerd door de Belastingdienst.

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt een toets plaats op het inkomen van de contractant in het kader van passend toewijzen, maar er wordt niet getoetst aan het vermogen. Het is mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten om het huurcontract te ontbinden als sprake is van woonfraude. Zie hierover onderstaande beantwoording bij vraag 8.

Vraag 8.
Wordt door Stek (en daarvoor door haar rechtsvoorganger NWS) en Padua actief ingezet op het opsporen van b.v. woon- en adresfraude en andere illegale activiteiten binnen haar wooneenheden in Noordwijk? Zo ja, tot hoeveel opzeggingen van het huurcontract heeft dat geleid in de jaren 2016-2020, uitgesplist per jaar en naar reden van opzegging?

Antwoord:
De woningstichtingen hebben hierover desgevraagd het volgende laten weten.

Reactie Padua:
Er wordt altijd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van signalen over mogelijke woonfraude. Vaak is er dan ook sprake van vormen van overlast zoals hennepkweek. Padua heeft nooit uitzettingen gehad op basis van uitsluitend woonfraude.

Reactie Stek:
Jaarlijks behandelt men per gemeente in haar werkgebied een handvol meldingen van vermoedens van woonfraude. Dit zijn meldingen van de eigen medewerkers of omwonenden. In een enkel geval leidt en heeft dit geleid tot een opzegging of zelfs ontruiming. Dit is historisch niet per gemeente en per melding geregistreerd. Ontruimingen worden wel geregistreerd en bijgehouden. Omwille van de privacy worden deze cijfers niet verder uitgesplitst. De reden 'woonfraude' bij een ontruiming komt maar zelden voor.

Vraag 9.
Wanneer het college, Stek en Padua inzicht hebben in de aantallen woningeigenaren, die tegelijk staan ingeschreven op een adres van een corporatiewoning in Noordwijk (Noordwijkerhout en de Zilk), zal het college er dan bij Stek en Padua dan op aandringen deze huurders, tevens woningeigenaren, actief te controleren op woon- en adresfraude en mogelijke andere illegale activiteiten en het huurcontract beëindigen? (Dit kan mogelijk pas nadat zij de gegevens daartoe van het Kadaster hebben ontvangen) Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gelet op de antwoorden bij de vragen 5 en 8 en de onderstaande aanvullende reacties van de woningstichtingen hierop is het aandringen bij de corporaties om hierop actief te controleren voor het college niet opportuun.

Reactie AvP en Stek:
Op dit moment is het wettelijk mogelijk om een sociale huurwoning te accepteren, terwijl de eigen koopwoning nog niet verkocht is. De corporaties hebben geen mogelijkheden om dit te controleren. Momenteel ontbreekt wetgeving om bijvoorbeeld te verplichten dat binnen een bepaalde termijn de eigen koopwoning moet worden verkocht op het moment dat men een sociale woning accepteert.

AvP en Stek zien tegenwoordig meer mensen die de AOW- gerechtigde leeftijd bereiken de eigen koopwoning verkopen om vervolgens een sociale woning te huren. Van de opbrengst uit de verkoop van de eigen woning kunnen ze de laatste jaren een goed leven leiden in een levensloopbestendige woning. Corporaties mogen niet controleren of de woning verkocht is.

Vraag 10.
Is het college bereid de commissie Ruimte per kwartaal te informeren over de voortgang in deze zaak?

Antwoord:
Nee, gelet op de beantwoording bij vraag 9 gaat het college de raad hierover niet per kwartaal informeren. Gelet op het antwoord op vraag 5 zet ons college in op de acties om scheefwonen te voorkomen zoals die zijn opgenomen in de onlangs door uw raad vastgestelde Woonvisie.

Hierin is onder andere bepaald dat er tweejaarlijkse een evaluatie plaatsvindt van een aantal onderdelen uit de Woonvisie. Uw vraag zal onderdeel worden van deze tweejaarlijkse evaluatie.

Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.