Datum: 29-03-2023 - 13:03
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

29
mrt
'21
College beantwoordt vervolgvragen PUUR over: Openbare ruimte en voorzieningen wijken Bloemrijck (Lelie) en Sancta Maria in Noordwijk, Noordwijkerhout.
Geschreven door PUUR / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vervolgvragen PUUR over: Openbare ruimte en voorzieningen wijken Bloemrijck (Lelie) en Sancta Maria.

Fractie PUUR: Dank dat u naar aanleiding van onze vragen contact heeft opgenomen met de ontwikkelaar van het plan Bloemrijck (Lelie). Wij hebben kunnen constateren dat de verlichting sinds de beantwoording van onze vragen is aangelegd en dat er een aanvang is gemaakt met het herstellen van het groen. Waar we minder gelukkig mee zijn is uw...

beantwoording van de vragen die betrekking hebben op het fietspad Zeestraat – Kraaierslaan en Kraaierslaan – Sancta Maria; het aanwijzen van een mini-milieuparkje en AED locatie Sancta Maria.

Fietspad F287 Zeestraat – Kraaierslaan en Kraaierslaan – Sancta Maria is zo schrijft u een recreatief fietspad. Verlichting maakt hier geen onderdeel vanuit. Theoretisch zult u daar gelijk in hebben echter in de praktijk dient het voor veel mensen w.o. scholieren als een doorgaande fietsroute. Voor zowel fietsers uit Sancta als ook uit de Langevelderweg. ’s Avonds is het hier onaangenaam donker. Het alternatief is dat men om moet fietsen via de Randweg, als fietser in het donker is dat geen pretje.

In het Beleid en Beheer Openbare Verlichting 2021-2025 Gemeente Noordwijk schrijft u: “Langs fietspaden wordt de verlichting zoveel mogelijk uitgerust met detectie. Op deze manier kan in de nacht, waarin van het fietspad nauwelijks gebruik wordt gemaakt, veel energie bespaard worden. Fietspaden in het buitengebied worden in beginsel niet verlicht, echter dit zal per situatie door de gemeente apart onder de loep worden genomen.”

Hieruit blijkt dat u ook fietspaden in het buitengebied kunt verlichten. Vragen fractie PUUR en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Bent u bereid fietspad F287 uit te rusten met ‘slimme’ verlichting en zo een veilige en duurzame corridor te creëren? Zo neen wat zijn uw argumenten om dit niet te doen? 

Antwoord:
In recreatiegebieden en langs vrijliggende fietspaden met een recreatieve functie wil de gemeente Noordwijk geen verlichting aanbrengen om het gebruik te ontmoedigen vanwege de lage sociale controle. Ook wordt hier in de buitengebieden gebruik ontmoedigd vanwege zoveel mogelijk behouden van dag/nachtritme van de dieren die er leven. Er is een goede alternatieve route langs de Langevelderweg waar de verlichting voldoet aan de richtlijnen.

Vraag 2.
U geeft aan dat een milieuparkje in een gebied wordt aangelegd bij circa 750 bewoners. Wij denken dat dit aantal zeker in de toekomst gehaald zal gaan worden.
• Bent u het met ons eens dat bij 125 kavels, plus minus 60 herenhuizen en zo’n 44 appartementen dit aantal wel gehaald gaat worden?
• Vindt u het dan verstandig om het milieu parkje niet nu al aan te leggen? Welke argumenten heeft u hiervoor?

Antwoord:
Volgens de berekeningen zullen in de 60 herenhuizen en 44 appartementen gezamenlijk ongeveer 500 mensen komen te wonen. Volgens de huidige normen van onze gemeente is dat onvoldoende om een milieuparkje te plaatsen.

Vraag 3.
Overleg met de inwoners is zeer zeker nodig, dit behoeft echter niet te wachten tot realisatie van het complete plan. Wanneer denkt u een besluit te nemen of Sancta in aanmerking komt voor een extra milieu parkje en hier in overleg met de bewoners te gaan?

Antwoord:
Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen vastgesteld. In dat plan staat dat we in 2023 circa 20 extra milieuparkjes zullen plaatsen. Mocht blijken dat de voorzieningen voor Sancta Maria onvoldoende zijn, dan maakt deze locatie onderdeel uit van het "plaatsingsplan extra milieuparkjes".

Vraag 4.
U schrijft dat het nieuwsbericht op de gemeentelijke website waar gesproken wordt over een vervolg een oud bericht is uit 2019. Dit bericht staat nog steeds op de site. Worden oude berichten niet verwijderd van de website, zo neen waarom niet?

Antwoord:
Nieuwsitems blijven 6 maanden zichtbaar. Daarna worden ze gedeactiveerd en zijn daardoor niet meer vindbaar. Echter bij een aantal nieuwsitems was er een achterstand. Deze achterstand is in de laatste 3 weken weggewerkt. Nieuwsitems blijven echter wel vindbaar via het webarchief dat de gemeente Noordwijk heeft.

Vraag 5.
De dichtstbijzijnde AED, die 24 uur per dag beschikbaar is voor de wijk Sancta Maria, hangt op de Langevelderweg.

• Op welke wijze zijn de bewoners van Sancta geïnformeerd dat er op de Langevelderweg een AED hangt en waar dan wel precies?
• Wanneer gaat u onderzoeken of het nut heeft om een extra AED op de locatie Sancta Maria te hangen? Kunt u de bewoners en de raad meenemen in de uitkomst van dit onderzoek?
• Met welke regelmaat doet u een oproep aan de inwoners van Noordwijk om zich aan te melden bij HartslagNu?
• Stelt u nieuwe inwoners hiervan op de hoogte op het moment dat zij zich inschrijven in de gemeente Noordwijk? Wat zijn uw argumenten in het geval u dit niet doet?

Antwoord:
- De bewoners van Sancta zijn hierover niet geïnformeerd. Wij mogen AED-locaties niet zondermeer bekend maken, vanwege de Wet AVG. Burgerhulpverleners krijgen de locatie van een AED door wanneer er een oproep komt. De gedachte hier achter is dat AED's alleen gebruikt mogen worden door mensen die hiervoor geschoold zijn, zoals burgerhulpverleners. Zij ontvangen de locatie van de dichtstbijzijnde AED wanneer er een melding gedaan wordt bij 112.

- Wij vinden het belangrijk te herhalen dat wij als gemeente hartveilig zijn. Er is een dekkend netwerk van AED's in de hele gemeente. Wij hebben nog geen tijd gehad om de mogelijkheden voor een extra AED te bekijken. Het communiceren over de locaties van individuele AED's is vanwege de privacy-gevoeligheid ervan niet mogelijk. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag l.

- We hebben hierin geen vaste frequentie.

- Dat doen wij nog niet, maar we vinden dit wel een interessante suggestie. We zullen de mogelijkheden hiertoe opnemen met de desbetreffende afdeling.

Vraag 6.
Het blijkt regelmatig dat bewoners van een nieuwe wijk vragen dan wel klachten hebben over hun nieuwe leefomgeving. Echter zolang het nieuwbouw project nog niet is ‘opgeleverd’ kunnen zij hiermee vaak nergens terecht. Welke oplossing ziet u hiervoor?

Antwoord:
Bewoners kunnen te allen tijde hun melding doen in Fixi. Dan staat het geregistreerd. Vanuit Fixi wordt de melding doorgezet naar de betreffende ambtenaar/partijen.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk.