Datum: 18-04-2021 - 14:52

26
mrt
'21
College beantwoordt vragen GroenLinks over: Beleid aanpak gevolgen coronapandemie t.a.v. schoolgaande jongeren.
Geschreven door GroenLinks

College beantwoordt vragen GroenLinks over: Beleid aanpak gevolgen coronapandemie t.a.v. schoolgaande jongeren.

De fractie van GroenLinks heeft vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk gesteld over het beleid aanpak gevolgen coronapandemie t.a.v. schoolgaande jongeren. Aanleiding daarvoor zijn de berichten over (dreigende) achterstanden bij met name kwetsbare kinderen in het basisonderwijs....

 Onder kwetsbare kinderen wordt door ons (globaal omschreven) verstaan.
- kinderen met (dreigende) leerachterstanden ten gevolge van maatregelen tijdens de pandemie
- kinderen met een problematische thuissituatie (gezinnen met conflicten, huisvesting, armoede),waardoor de hiervoor genoemde problemen verergeren.
- Kinderen waarvan ouders beiden een cruciaal beroep uitoefenen en dus niet bij kunnen springen bij het thuisonderwijs.
- eventuele andere, de opvoeding en het onderwijs bedreigende factoren.
- In de commissie Welzijn is onlangs het raadsvoorstel Gelukkig Leven; welzijnsbeleid 2021-2024 besproken. GroenLinks gaat er in dit kader vanuit dat dit voorstel wordt aangenomen, en de implicaties ervan worden geconcretiseerd.

Vragen fractie GroenLinks en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Heeft het college bovengenoemde categorie kwetsbare kinderen in beeld, en als dat nog niet het geval is: wat gaat het college op korte termijn doen om de situatie wel in beeld te krijgen?

Antwoord:
De betreffende doelgroep is in beeld bij het onderwijs en de kinderopvang.

Vraag 2.
Bovengenoemde problemen doen zich in belangrijke mate voor in samenhang met het onderwijs.
- Heeft het college naast het wettelijk verplichte eenmaal jaarlijkse overleg dat het college met alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Noordwijk – de zogenoemde Lokale educatieve agenda (LEA) – dient te voeren (onder andere over integratie, segregatie en onderwijsachterstanden), gezien de urgente situatie door de pandemie dat overleg ook geïntensiveerd? Zo ja, in welke mate en met welke agenda- en aandachtspunten vanaf maart 2020 tot heden?

Antwoord:
Wij hebben intensief contact met het onderwijs. De overlegfrequentie varieert van 3 tot 5 weken, afhankelijk van de pieken en dalen c.q. de intensiteit van de pandemie. Onderwerpen van overleg en aandacht zijn onder meer: de sluiting en (her)opening van het onderwijs, het tegengaan van besmettingen, de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, de opvang van kwetsbare kinderen en (het voorkomen van) 'onderwijsvertraging'.

Vraag 3.
Gedurende het afgelopen jaar zijn door het ministerie van OCW door de coronacrisis voor het onderwijs extra financiële middelen vrijgemaakt waarvan 244 miljoen EUR voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld voor onderwijs op afstand, begeleiding voor kinderen die dat extra nodig hebben e.d.
- Op welke wijze is daar door het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Noordwijk gebruik van gemaakt?
- Welke doelen werden daarbij nagestreefd?
- Waren de toegekende middelen daarvoor toereikend?
- Welke rol heeft de gemeente hierbij gespeeld?
- Beschikt de gemeente over middelen om zo nodig extra ondersteuning te bieden?

Antwoord:
Het Rijk heeft inderdaad 244 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Niet de gemeente, maar scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om hun leerlingen maatwerk te bieden met inhal­en ondersteuningsprogramma's. De programma's zijn bedoeld voor kinderen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden te kunnen inhalen.

Het gaat om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting van scholen door het coronavirus. Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma's in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie.

De subsidieaanvraag van het onderwijs is momenteel in behandeling bij het ministerie van OCW. De toereikendheid van de subsidie blijkt uit het subsidiebesluit van het ministerie van OCW. Samen met het onderwijs wachten wij de besluitvorming met belangstelling af.

Vraag 4.
Mogelijk, hopelijk, ontstaat na de uitvoering van het vaccinatieprogramma, de effecten van de huidige maatregelen en gunstiger weeromstandigheden weer meer ‘ruimte’, zitten de terrassen weer vol, heeft de horeca het weer druk.
- Ziet het college mogelijkheden, voor zover dat nog niet gebeurt, om in het kader van het beleidsprogramma ‘Gelukkig Leven’ (met de daaraan verbonden organisaties), in samenspraak met ouders en in samenwerking met de onderwijsinstellingen en andere partners extra programma’s te initiëren gericht op bovengenoemde problematiek?

We denken hierbij bijvoorbeeld aan zomerscholen, inlopen van leerachterstanden, culturele activiteiten, recreatie en sport. Hiervoor zijn middelen en mensen nodig, maar kunnen ook verenigingen bijdragen. Denk aan buurtsportcoaches, verenigingen, Reddingsbrigade, Moedertje Groen, Vereniging Voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk".

Antwoord:
Het aanbieden van extra onderwijsprogramma's is van vele factoren afhankelijk, onder meer van de besluitvorming van het ministerie van OCW, de wensen en noden van het onderwijs en ouders, de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel en een mogelijke derde golf. Uit de schooltoetsen moet bovendien eerst blijken in welke mate er sprake is van onderwijsvertraging en welke maatregelen hierbij passen.

Deze gegevens zijn nog niet in voldoende mate beschikbaar bij het onderwijs, gegeven de sluiting en heropening van dat onderwijs. Wij informeren u uiteraard direct over vervolgstappen zodra hierover meer duidelijkheid is bij de schoolbesturen. Andere activiteiten, zoals cultuur en sport, worden momenteel al ruimharig aangeboden door het Sportbedrijf Noordwijk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk