Datum: 18-04-2021 - 14:40

23
mrt
'21
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: verwijderen speeltoestel Erfvoort in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: verwijderen speeltoestel Erfvoort.

De speeltuin locatie tussen de Victoriberg en de Zeestraat (De Schaapskooi, Erfvoort) in Noordwijkerhout is een leuke plek voor kinderen om te spelen. Helaas zijn er maar weinig speeltoestellen en daarom hebben enkele bewoners een schommel opgehangen waar veel kinderen uit de buurt gebruik van maken. Eind januari hebben bewoners rondom deze speellocatie echter...

een brief ontvangen waarin men werd gesommeerd om deze schommel te verwijderen omdat het niet is toegestaan speeltoestellen te plaatsen op gemeentegrond.

De fractie van het CDA heeft de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Wil het college aangeven waarom, buiten het feit dat het niet is toegestaan is om speeltoestellen op gemeentegrond te plaatsen, aangeven waarom deze schommel weg moet?

Antwoord:
Alle speeltoestellen op (semi-) openbaar terrein vallen onder Warenwetbesluit Attractie en- Speeltoestellen. Een speeltoestel op bijvoorbeeld het eigen terrein van een restaurant, kinderopvang of sportclub valt ook onder deze wet.

Alleen een speeltoestel dat, voor privégebruik, in de eigen achtertuin van een woonhuis staat, valt niet onder de wet voor speeltoestellen. Een schommel zoals deze mag dus op eigen terrein worden geplaatst, maar niet in de openbare ruimte. Indien er een ongeval plaatsvindt met dit niet gecertificeerde speeltoestel (schommel} is de gemeente aansprakelijk.

Vraag 2.
Is het college het met het CDA eens dat, wanneer men besluit dat een speeltoestel weg moet, het redelijk is om de bewoners op korte termijn een alternatief te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een schommel die de gemeente plaats? Waarom wel of waarom niet?

Antwoord:
Omwille van de gemeentelijke fusie en de behoefte aan één nieuw en geactualiseerd speelruimtebeleid is de afgelopen periode onderzoek gedaan. Hierbij is gekeken naar de huidige staat van de speelruimte (spreiding, gebruik, te verwachten levensduur) en zijn ambities opgesteld voor de toekomst van de speelruimte.

Op basis van dit onderzoek is een rapport opgesteld met daarin zowel de bevindingen uit het onderzoek, de beleidsambities van de gemeente en kaders voor de daadwerkelijke uitvoering. Dit rapport is de basis voor uitvoering van het speel ruimtebeleid voor de komende jaren op de formele speelplekken en schoolpleinen.

In steden zijn er speelplekken aangelegd omdat de straat niet meer veilig was om te spelen. Om de plek aantrekkelijker te maken voor kinderen zijn er uiteindelijk speeltoestellen ontworpen. Uit onderzoek blijkt echter dat kinderen maar 10-20% van de tijd op een speelplek op een speeltoestel spelen.

De ruimtelijke opbouw van een speelplek met verschillende zones is veel belangrijker dan de speeltoestellen zelf. Dat is ook de reden dat we niet alleen losse toestellen plaatsen in de gemeente, maar dit als een (integraal} project aanpakken.

Op een kleine 400 meter vanaf de Erfvoort ligt de speelplek Vlonderkamp waar wel diverse speeltoestellen staan (o.a. een T- schommel - 2 schommels in één toestel, een duikelrek, wip (2x}, klim/glijtoestel) ). Kinderen kunnen binnen een redelijke afstand op speeltoestellen spelen en schommelen.

Vraag 3.
Kan het college zich voorstellen dat een brief waarin gesommeerd wordt dat een speeltoestel weg moet en waarin geen alternatief staat bij inwoners kan overkomen als vervelend/ niet constructief? Waarom wel of niet?

Antwoord:
Dit kan vervelend overkomen en de ervaring is dat dit veelal in eerste instantie weerstand geeft (bij meerdere gemeentes het geval). Totdat definitief duidelijk wordt gecommuniceerd naar bewoners dat het niet is toegestaan niet gecertificeerde speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen en wordt aangegeven dat er een duidelijk speelruimteplan is.

In de correspondentie naar de bewoners toe over het verwijderen van de niet gecertificeerde speeltoestellen zullen wij in het vervolg duidelijker aangeven waar een alternatieve speellocatie in de buurt is en/of wat de eventuele plannen voor omvorming zijn voor deze speellocatie.

Tot slot nog als aanvulling: in het speelruimteplan komt te staan een uitvoeringstabel met exact per kern wanneer welke speellocatie wordt omgevormd/gerenoveerd. Erfvoort staat op de planning voor 2022 om te gaan investeren in de speelfunctie.

Op dit moment zijn we bezig met de afronding van het speelruimteplan voor alle formele speelplekken en schoolpleinen. Zodra deze definitief is zullen wij het rapport aanbieden aan de raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk