22
mrt
'21
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Hondenbelasting (netto-opbrengst € 178.000,-) in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Bruisend Noordwijk / college B&W

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Hondenbelasting (netto-opbrengst € 178.000,-).

Fractie Bruisend Noordwijk: In het coalitieakkoord 2019-2022 van het college worden enkele speerpunten benoemd, die raken aan het onderwerp 'hondenbelasting' en wel: Bladzijde 16, punt 10: De gemeente is diervriendelijk. Er wordt lokaal dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld. Bladzijde 21, punt 9: Wij hebben het voornemen om in deze coalitieperiode de hondenbelasting af te bouwen...

In dat verband wil de fractie van Bruisend Noordwijk verwijzen naar een overzicht van het CBS blijkt, dat gemeenten die nog hondenbelasting heffen de laatste jaren sterk daalt in aantal. In 2005 werd deze belasting nog geheven in 71% van alle gemeentes, in 2020 was dat gedaald tot 54%.

Om de meningen van inwoners in onze gemeente te peilen, heeft de fractie een Poll georganiseerd via de sociale media en wel via de eigen groepsapp “LAAT NOORDWIJK BRUISEN”. De Poll heeft open gestaan vanaf 13 januari tot heden.

Op de centrale vraagstelling “hondenbelasting in Noordwijk houdt de gemoederen bezig...handhaven of afschaffen?” werd in meerderheid (89 stemmen) gestemd voor afschaffing: 84% van de respondenten blijkt voor afschaffing.

Voor een goed begrip volgen onderstaand (samengevat) enkele reacties:
- Ik heb hondenbelasting altijd een raar iets gevonden. Er is ook geen paardenbelasting of kattenbelasting (ondanks dat paarden ook aardig wat kunnen achterlaten op straat).

- Er zijn genoeg eigenaren die netjes alles opruimen. Het is niet redelijk dat de eigenaren die alles wel netjes opruimen voor de kosten moeten opdraaien. Met andere woorden: boete op niet opruimen omhoog, en uiteraard beter handhaven.

- Volgens mij is hondenbelasting ooit ingevoerd omdat je je hond voor je kon laten werken. Ze trokken karren. Dat doen ze al heel lang niet meer. Nu gaat het om de prullenbakken die er overal staan. En uitlaatstroken. Alleen wil Noordwijk alles gelijk trekken nu. Tja... En dan wel belasting vragen. Tenzij ze het willen gaan inzetten op handhaving. Maar dat vermoed ik niet. Dus afschaffen die handel.

- Nu staat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer; www.stophondenbelasting.wordpress.com 

- Noordwijk is bijna de duurste gemeente voor wat betreft de hondenbelasting. Zoals je weet heeft deze belasting NIKS met honden te maken. Opbrengst gaat naar de algemene middelen en zorgt dat niet-hondenbezitters oneerlijk worden bevoordeeld. Die dragen nu minder bij aan de kosten dan hondenbezitters. Wanneer gaat de politiek de burger eerlijk en open informeren over deze belasting?

- In wijk Zeeburg ligt er amper poep op straat. Trap soms in een diarree-drol van een andere hond in het gras, maar dat kan je toch niet opruimen. De vuilnisbakken moeten toch leeg, dus dat wagentje rijdt al.

- Hondenbelasting is ooit ingevoerd toen het trekdieren waren, nu zijn het gezelschapsdieren en dus een melkkoe geworden voor geldbeluste ambtenaren, altijd een doorn in mijn oog, want geen enkel ander huisdier wordt belast, alleen de hondeneigenaren die dan ook nog meestal zelf de stront opruimen, wat je van paarden en katten in de wijk niet kan zeggen.

Vragen fractie Bruisend Noordwijk, onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Is er al sprake van een lokaal dierenwelzijnsbeleid en zo nee, worden daar dan stappen in gezet?

Antwoord:
Dit staat gepland voor het 4e kwartaal 2021

Vraag 2.
In hoeverre zijn er al stappen gezet of voorbereidingen getroffen om te komen tot een geleidelijke afbouw van de hondenbelasting in deze coalitieperiode?

Antwoord:
Met het vaststellen van de Kadernota 2020 en Programmabegroting 2020 is door de raad besloten de hondenbelasting niet af te schaffen of af te bouwen. In de begroting 2021 is de opbrengst hondenbelasting structureel meegenomen.

Vraag 3.
Kan er een overzicht worden gegeven van kosten en baten met betrekking tot de hondenbelasting?

Antwoord:
De baten voor hondenbelasting zijn begroot 2021 € 325.000,-. In 2020 is op rekeningbasis€ 264.000,- gerealiseerd. De hondenbelasting is een belasting waarvan de opbrengst vloeit naar de algemene middelen. Met andere woorden de gemeente hoeft voor deze belasting geen tegenprestatie te leveren, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is als de afvalstoffenheffing.

Vraag 4.
Wat zijn daarbij in het bijzonder de perceptiekosten (inning en controle, zowel fysiek als administratief).

Antwoord:
Voor de controle is een bedrag beschikbaar van € 8.000,-. Bij alle controles die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd wordt dit bedrag veelvuldig terugverdiend door het aantal aangiften van 'nieuwe' honden.

Gelet op de Corona heeft het afgelopen jaar geen huis aan huis controle plaatsgevonden. Ook dit jaar zal dit, gelet op de corona situatie naar verwachting niet plaatsvinden. Daarnaast vind handhaving plaats, maar hiervan worden geen aparte kosten of tijdsbesteding geregistreerd.

Perceptiekosten heffen (opleggen aanslag, muteren, bezwaar enz) bestaan uit 0,1 fte dit is circa € 5.000,-- per jaar. Inningskosten: aanslagen liften mee met de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en riool.

De inningskosten zijn daardoor verwaarloosbaar. Als er een verdeelsleutel wordt gemaakt op basis van het aantal aanslagregels OZB afvalstoffenheffing, riool en hondenbelasting dan bedragen de kosten € 3.500,-

Vraag 5.
Wat zijn daarbij de bruto- en netto-opbrengsten?

Antwoord:
Zie hiervoor het overzicht in antwoord op vraag 3.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders.