17
mrt
'21
Gemeenteraad met een nipte meerderheid voor de bouw van GOM-woning Zilkerbinnenweg 14 e.o. in De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nipte meerderheid gemeenteraad voor de bouw van GOM-woning Zilkerbinnenweg 14 e.o.

Over het al veel besproken ontwerpbestemmingsplan van Zilkerbinnenweg 14 e.o., voor de realisatie van een GOM-woning ter plaatse, moest op dinsdagavond 16 maart opnieuw gestemd gaan worden. Het ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o. heeft gedurende zes weken ter visie gelegen en was het opengesteld voor zienswijzen. De nota en het bestemmingsplan...

zijn via een raadsvoorstel hierna ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op dinsdagavond 16 maart moest de politiek daar na een lange procedure, in de raadsvergadering eindelijk een finale besluit over nemen.

Na opnieuw weer een flinke discussie (punt 7b) moest een stemming uiteindelijk uitsluitsel gaan geven. Met een nipte meerderheid van 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen, is de raad nu voor de bouw van de omstreden GOM-woning in De Zilk.

Inhoud bestemmingsplan (bron gemeente Noordwijk)
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van een greenportwoning op het grondstuk gelegen naast Zilkerbinnenweg 14 in de kern De Zilk. Het betreft een gedeelte bollenteeltgrond dat in eigendom is van initiatiefnemer.

De kavel sluit aan op het bestaande lint van woningen en bedrijfsbebouwing aan de Zilkerbinnenweg. Er is sprake van een zogenaamde ‘overhoek’, wat wil zeggen dat door de hedendaagse wijze van telen dit stuk grond inefficiënt is gesitueerd. Het plan past binnen de uitgangspunten van de ISG. Tevens is er een landschapsadvies uitgebracht.

Mede op basis van het uitgebrachte landschapsadvies wordt de te realiseren woning zo goed als mogelijk ingepast in het landschap en het straatbeeld. De bouwvorm zorgt voor ruim doorzicht naar het achterliggende landschap. Een deel van het bouwvlak, zoals aangeduid op de verbeelding ter plaatse van het naastgelegen perceel Zilkerbinnenweg 14, komt te vervallen.

Hierdoor nemen de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan significant af en wordt het vrijhouden van het vergezicht ter plaatse juridisch verzekerd. Landschappelijke erfbeplanting rondom de woning zorgt voor een natuurlijke overgang van de bebouwing naar het landschap. Op basis van de uitgevoerde analyse en waardering blijkt dat de impact van de bouw op het landschap beperkt is.

Vervolg:
Na de vaststelling van 16 maart 2021 wordt het plan, na bekendmaking van het raadsbesluit, opnieuw voor de duur van zes weken ter visie gelegd in het kader van beroep.

Foto PR.