13
mrt
'21
Motie D66, GroenLinks en Bruisend Noordwijk: Meer ruimte voor Tiny Houses in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Motie D66, GroenLinks en Bruisend Noordwijk: Meer ruimte voor Tiny Houses.

De fracties van D66 en, GroenLinks en Bruisend Noordwijk roepen in een motie het college van B&W van de gemeente Noordwijk op, om een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van de realisering en bewoning van Tiny Houses. Maar ook om bereidheid te tonen om met initiatiefnemers van Tiny Houses-projecten te overleggen over (een) geschikte locatie(s)...

en ten derde om creatief te zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen. 

ACTUELE MOTIE LID Gutlich (D66) e.a. inzake: Meer ruimte voor Tiny Houses.

De gemeenteraad van Noordwijk;

In de gemeenteraadsvergadering bijeen op dinsdag 16 maart 2021;

Constaterende dat:
- jongeren, die het ouderlijk huis willen verlaten en een woning willen kopen, beperkt zijn in hun keuze gezien de financieringsmogelijkheden die de banken met een hypotheek bieden;
- dit ook geldt voor volwassenen, die vrijwillig of noodgedwongen, van woning willen wisselen;
- er een tendens gaande is onder jongeren en volwassenen om duurzamer te willen leven, dat zich ook vertaalt in kleiner wonen, minder spullen om zich heen willen hebben en bewuster omgaan met hun omgeving;
- Het college van burgemeester en wethouders in haar brief d.d. 16 februari jl. terughoudend reageert op het verzoek van de initiatiefgroep “Noordwijk Klein” om medewerking te verlenen bij het vinden van geschikte locaties voor het plaatsen van Tiny Houses;

Overwegende dat:
- er behoefte is aan nieuwe woonvormen, waarbij de bewoners een kleinere ecologische voetafdruk op deze aarde willen achterlaten;
- Tiny Houses zo’n nieuwe woonvorm is, waarbij niet alleen de beperkte ruimte, maar ook de ecologische gedachte een drijfveer is;
- Tiny Houses gebouwd worden met duurzame materialen en veel minder afval produceren bij de bouw;
- Tiny Houses een woonvorm bieden, die zelfvoorzienend kan zijn, waarbij duurzaamheid en biologisch leven centraal staan; een levenshouding die door een groeiende groep mensen wordt geambieerd;
- wonen in Tiny Houses het mogelijk maakt om wonen te combineren met een duurzaam beheer van de omgeving;
- Tiny Houses een levensfilosofie heeft, te weten: minder huis, meer leven! - Tiny Houses een oplossing kunnen bieden voor huisvesting van jongeren en volwassenen.

Roept het college op:
- een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van de realisering en bewoning van Tiny Houses;
- bereidheid te tonen om met initiatiefnemers van Tiny Houses-projecten te overleggen over (een) geschikte locatie(s);
- creatief te zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie D66 Dick Gutlich - Fractie GroenLinks Louis Koppel - Fractie Bruisend Noordwijk Jaap de Moor.