12
mrt
'21
Motie fractie Doen!: Verenigingen, maatschappelijke organisaties en een raadzaal in een nieuwe Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie DOEN!

Motie fractie Doen!: Verenigingen, maatschappelijke organisaties en raadzaal in een nieuwe Schelft.

De fractie van Doen! dient in de gemeenteraadsvergadering van 16 maart de motie ‘Toekomstbestendige huisvesting voor Integrale Toegang én verenigingen’ in. Er spelen op dit moment verschillende huisvestingsvraagstukken binnen de gemeente. Zo heeft een aantal verenigingen op dit moment geen (vast) onderkomen door de brand die De Schelft in Noordwijkerhout in de as heeft gelegd....

Tevens is de gemeente op zoek naar een passende locatie voor de Integrale toegang en haar partners. Integrale toegang houdt in dat inwoners van onze gemeente op eenduidige wijze toegang kunnen krijgen tot zorg en ondersteuning.

Achter de schermen werken verschillende organisaties binnen het sociaal domein met elkaar samen om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Goede, passende huisvesting op één locatie is van groot belang voor deze samenwerking.

Voor huisvesting van de Integrale toegang en partners is het college voornemens om het politiebureau in Noordwijk aan te kopen. Tevens wordt gewerkt aan een tijdelijke hal als vervanging voor De Schelft. Beide oplossingen zullen veel geld kosten en zijn wat Doen! betreft te weinig doordacht.

Doen! stelt voor om de haalbaarheid te onderzoeken van nieuwbouw op de locatie van De Schelft ten behoeve van de getroffen verenigingen en de integrale toegang en partners. Doen! ziet tevens een mogelijkheid om op deze locatie een raadzaal te realiseren als vervanging van de huidige tijdelijke raadzaal in de Duinpan van De Zilk.

Doen! is van mening dat nieuwbouw op de locatie van De Schelft oplossing kan bieden voor een aantal huisvestingsbehoeftes binnen de gemeente. Nieuwbouw is tevens duurzamer en biedt meer perspectief dan de verbouw van een oud pand, zoals het politiebureau.

Astrid Warmerdam: “Wij zien hier een kansrijke locatie voor het realiseren van een eigentijdse, duurzame en inspirerende omgeving voor verschillende organisaties en verenigingen.”

Met deze motie roept Doen! het college op te onderzoeken wat de haalbaarheid en mogelijkheden zijn voor een ‘nieuwe’ Schelft. En in breder verband roept Doen! het college op een visie te ontwikkelen betreffende de rol van de gemeente aangaande het verwerven, beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed in de gemeente Noordwijk.

Op basis van deze visie vraagt Doen! het college een accomodatieplan te formuleren. En hierin tevens het vraagstuk op te nemen betreffende de voorlopige huisvesting van de in De Schelft gevestigde verenigingen, in afwachting van een permanente oplossing.

Doen! verzoekt het college om voor het zomerreces de raad te informeren over de stand van zaken en in afwachting van deze ontwikkelingen af te zien van de koop van het politiebureau en plaatsen van een tijdelijke hal.

Namens de fractie Doen!
Astrid Warmerdam