Datum: 04-02-2023 - 16:45
Aanbiedingen met (weekend)voordeel op de
BON-actiepagina, klik hier. (nieuw Slagerij Klein)

 

11
mrt
'21
College vraagt € 280.000,- voorbereidingskrediet aan de raad voor wijkrenovatie Zeeburg in Noordwijkerhout. (tijdsplanning).
Geschreven door Bron raadsvoorstel College van B&W
Foto's Redactie BON

College vraagt € 280.000,- voorbereidingskrediet aan de raad voor wijkrenovatie Zeeburg. (tijdsplanning)

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk vraagt in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met de verdere voorbereiding van de wijkrenovatie in Zeeburg, kern Noordwijkerhout en hiervoor een voorbereidingskrediet in 2021 van € 280.000,- ter beschikking te stellen. De aanleiding is hiervoor dat de buitenruimte van de wijk Zeeburg grootschalig onderhoud nodig heeft....

Dit is een unieke kans voor bewoners, gemeente en stakeholders om samen met elkaar aan de slag te gaan om van Zeeburg een harmonieuze, levendige en toekomstbestendige wijk te maken.

Op 7 april 2020 heeft het college van B&W € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van deze wijkrenovatie. Medio januari 2021 zijn hiermee het participatie- en ontwerpproces opgestart.

We verwachten in maart 2021 alle bewoners en stakeholders te benaderen. Naast het participatie- en ontwerpproces dienen er ook de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd te worden.

Deze onderzoeken zijn nodig voor het nader uitwerken van het ontwerp en bestek. Het gaat hier dan om wettelijk verplichte onderzoeken en technische onderzoeken. De kosten voor deze onderzoeken zijn nu geraamd op € 280.000,-. Dit is inclusief 25% onzekerheidsmarge.

Voor de bestrating en wijkrenovatie in Zeeburg is een totaalbedrag in het investeringsplan 2021-2024 van de begroting 2021 opgenomen van € 3.890.000. Bij de begroting 2020 is reeds € 200.000 ter beschikking gesteld om het participatie- en ontwerpproces mee op te starten. Voor de verdere voorbereiding wordt nu een voorbereidingskrediet van € 280.000 aangevraagd om de noodzakelijke onderzoeken te kunnen gaan doen.

De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 8.400 zullen worden meegenomen in de totale krediet aanvraag Wijkrenovatie Zeeburg en worden gedekt uit het in de huidige begroting opgenomen
kapitaallastenniveau. Deze totale kredietaanvraag wordt verwacht in Q4.

Kosten ten gevolge van de uitwerking van maatregelen uit het Klimaatakkoord, UVOR en energietransitie zijn nog niet bekend en zijn niet in de kosten voorzien. Met de voorbereidingen en onderzoeken zal hierin meer inzicht kunnen worden verkregen. Wij verwachten de raad hier nader over te kunnen informeren in Q4 2021.

Betrokken bewoners en stakeholders worden door middel van een huis aan huis informatiebrief geïnformeerd over de projectwebsite die speciaal bedoeld is voor een participatieproces. Verder kunnen de stakeholders zicht ‘abonneren’ op de digitale nieuwsbrief.

Vanaf januari 2021 is het participatie- en ontwerpproces opgestart. Deze verwachten wij eind 2021 af te ronden. Begin 2022 starten wij de aanbesteding voor de 1e fase van de uitvoering. De start van de uitvoering, fase 1 staat gepland in het derde kwartaal van 2022. Totaal zal de wijk in drie fasen uitgevoerd worden (2022/2023/2024).

Inmiddels hebben de nutsbedrijven aangegeven om ook werkzaamheden uit te voeren. Zij dienen deze vóór juli 2022 uit te voeren. In de gemeenteraadsvergadering van 18 mei zal de raad beslissen over het raadsvoorstel.

Wethouder Piet Heemskerk (Piet de Kat) slaat op 7 juli 1977 de eerste paal van wijk Zeeburg. (luchtfoto's en filmpje)

Luchtfoto's Zeeburg BON. Foto 1 gebiedskaart gemeente Noordwijk.