Datum: 11-05-2021 - 06:18
10
mrt
'21
College wil niet meewerken aan bouw twee woningen op Zilkerduinweg in De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil niet meewerken aan bouw twee woningen op Zilkerduinweg.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een brief doen toekomen van 8 maart 2021, betreffende een vooroverleg inzake de bouw van 2 woningen op een perceel naast Zilkerduinweg 339 in De Zilk. Het college heeft besloten ten aanzien van het plan voor de bouw van 2 woningen geen positieve grondhouding in te nemen en daaraan geen medewerking toe te zeggen....

Brief met reactie college van B&W.
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2015 en heeft grotendeels de bestemming ‘Tuin’ en deels de bestemming ‘Agrarisch – Bollenteelt – Bollenzone 1’. Tevens is het Paraplu Bestemmingsplan Wonen en Parkeren van toepassing.

Het bouwen van twee woningen op het perceel is in strijd met de bestemming en daaraan kan alleen medewerking worden verleend door middel van een herziening van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. Bij dit laatste is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist.

De Zilkerduinweg is een karakteristiek lint, waarbij er afwisseling is tussen agrarische bebouwing, zoals bollenschuren en bollenbedrijven, woonbebouwing, bosjes en open ruimtes. Het lint ligt een stuk hoger dan de aangrenzende bollenvelden. Het lijkt op een dijk, maar het is het restant van de oude strandwal. De bollenvelden zijn in eerste instantie afgegraven voor zand en later ontwikkeld als bollenvelden.

De plek waar de 2 woningen worden voorgesteld, is een tuin met een grote vijverpartij en veel bomen en ligt lager dan de Zilkerduinweg. Deze plek maakt onderdeel uit van het totale karakter van de Zilkerduinweg. Het is een open plek met een brede zichtlijn naar de achterliggende bollenvelden en de ongerepte natuur.

Rondom deze plek verdicht het lint zich al met meer bebouwing. Bij een verdere verstening van deze open plek, zal het karakter van de open beleving worden aangetast. Dit heeft een (te) groot effect op de omgeving.

Ruimtelijk gezien is het niet wenselijk en verantwoord om op deze karakteristieke open locatie verdichting te laten plaatsvinden. Het is een waardevolle open plek, waar vanaf de openbare weg veel beleving naar het achtergelegen gebied is en de bouw van één of twee woningen hier zal niet bijdragen aan een positief effect op de omgeving.

Gelet op voorgaande hebben wij ten aanzien van het verzoek geen positieve grondhouding en wordt daaraan geen medewerking toegezegd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto Google maps.