Datum: 23-09-2023 - 03:35
05
mrt
'21
College geeft uitvoering aan motie 'lage Gooweg verkeersveiliger' van NZLokaal en CDA in Noordwijkerhout.
Geschreven door Brief college van B&W
Foto's Redactie BON

College geeft uitvoering aan motie 'lage Gooweg verkeersveiliger' van NZLokaal en CDA.

Brief college aan de gemeenteraad 'Afdoening motie Verkeersveiligheid lage Gooweg': In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2020 is de motie van NZLokaal en het CDA over de verkeersveiligheid 'lage' Gooweg Noordwijkerhout aangenomen. De motie roept het college op om de maximumsnelheid op de 'lage' Gooweg te verlagen. Daarnaast wordt opgeroepen om...

in samenspraak met gebruikers en bewoners, te komen tot een verkeersveilige inrichting van de 'lage' Gooweg voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers. Tijdens een digitaal overleg op 6 december 2020 tussen deze raadsleden en de portefeuillehouder is de verkeerssituatie in relatie tot de motie besproken en zijn (on)mogelijkheden mondeling toegelicht. In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over hoe de gemeente aan de motie uitvoering geeft.

Verkeerssituatie lage Gooweg
Het wegennet van de gemeente Noordwijk is volgens Duurzaam Veilig (verkeersveiligheidsbeleid) gecategoriseerd. De lage Gooweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. De maximum snelheid op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom is 60 km/uur.

De lage Gooweg is ingericht conform de inrichtingseisen die Duurzaam Veilig daaraan stelt. Als extra attentie en om de verkeersveiligheid te verhogen is een aantal jaren geleden een adviessnelheid ingesteld van 40 km/uur.

Uit verkeerstellingen eind 2019 is het volgende op te merken. Er rijden/fietsen drie keer zoveel (brom)fietsers op de lage Gooweg dan auto's. De auto-intensiteit is circa 500 motorvoertuigen per etmaal terwijl er dagelijks circa 1400 (brom)fietsers rijden. Het aantal voetgangers is niet bekend.

Wel is duidelijk dat de lage Gooweg een populaire wandelroute is vanuit de kern Noordwijkerhout. De snelheid waar circa 85% van de automobilisten zich aan houdt is 47 km/uur. Er zijn geen ongevallen de afgelopen jaren op de lage Gooweg door de politie geregistreerd.

Te nemen maatregelen/ acties:

Conditie bestaande asfaltverharding
Uit het wegbeheer blijkt dat de asfaltverharding van de lage Gooweg nog in goede staat is. Mocht op termijn groot onderhoud nodig zijn, dan zal in overleg met bewoners worden besproken of extra verkeersremmende maatregelen op het wegvak wenselijk dan wel noodzakelijk zijn. Die zijn met de dan te nemen onderhoudswerkzaamheden eenvoudig en kostentechnisch makkelijk te realiseren.

Aansluiting lage Gooweg op 's Gravendamseweg (N443)
Uit het gesprek met de raadsleden blijkt dat de ingangen van de lage Gooweg bij de Van der Weijdenlaan en 's-Gravendamseweg aandachtspunten zijn. Bij de 's-Gravendamseweg is het voornemen om in het kader van het asfaltonderhoud van de rotonde Gooweg/'s Gravendamseweg een verplichte rijrichting in te stellen.

Hierdoor kan gemotoriseerd verkeer vanuit de lage Gooweg alleen nog maar rechtsaf richting rotonde Gooweg rijden. Zo wordt de verkeersveiligheid op de kruising lage Gooweg / 's Gravendamseweg verbeterd voor (brom)fietsers en voetgangers.

Volgens planning wordt de rotonde Gooweg/'s-Gravendamseweg in 2022 opnieuw geasfalteerd. Daarnaast wordt onderzocht om aan de zijde van de Van der Weijdenlaan en 's Gravendamseweg een verkeersremmende maatregel aan te brengen.

Snelfietsroute
Binnen Holland Rijnland wordt de Regionale Strategie Mobiliteit volgens planning medio 2021 vastgesteld. Daarin wordt tevens het snelfietsroutenetwerk opgenomen. Ook in de gemeente Noordwijk is een route in dit netwerk opgenomen die over de lage Gooweg is gesitueerd. Bij de uitwerking van dit snelfietsroutenetwerk wordt eveneens bezien of het mogelijk is om van de lage Gooweg een fietsstraat te maken.

Verkeersborden
Naar aanleiding van de motie zijn alle verkeersborden nagelopen. Daaruit bleek dat er vanuit zuidelijke richting een adviesbord 40 km/uur was verdwenen. Het ontbrekende verkeersbord met de adviessnelheid van 40 km/uur is inmiddels hersteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk