04
mrt
'21
GroenLinks stelt vragen aan college over: Beleid aanpak gevolgen coronapandemie t.a.v. schoolgaande jongeren.
Geschreven door GroenLinks

GroenLinks stelt vragen aan college over: Beleid aanpak gevolgen coronapandemie t.a.v. schoolgaande jongeren.

De fractie van GroenLinks heeft vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk gesteld over het beleid aanpak gevolgen coronapandemie t.a.v. schoolgaande jongeren. Aanleiding daarvoor zijn de berichten over (dreigende) achterstanden bij met name kwetsbare kinderen in het basisonderwijs....

 Onder kwetsbare kinderen wordt door ons (globaal omschreven) verstaan.
- kinderen met (dreigende) leerachterstanden ten gevolge van maatregelen tijdens de pandemie
- kinderen met een problematische thuissituatie (gezinnen met conflicten, huisvesting, armoede),waardoor de hiervoor genoemde problemen verergeren.
- Kinderen waarvan ouders beiden een cruciaal beroep uitoefenen en dus niet bij kunnen springen bij het thuisonderwijs.
- eventuele andere, de opvoeding en het onderwijs bedreigende factoren.
- In de commissie Welzijn is onlangs het raadsvoorstel Gelukkig Leven; welzijnsbeleid 2021-2024 besproken. GroenLinks gaat er in dit kader vanuit dat dit voorstel wordt aangenomen, en de implicaties ervan worden geconcretiseerd.

Vragen:

Vraag 1.
Heeft het college bovengenoemde categorie kwetsbare kinderen in beeld, en als dat nog niet het geval is: wat gaat het college op korte termijn doen om de situatie wel in beeld te krijgen?

Vraag 2.
Bovengenoemde problemen doen zich in belangrijke mate voor in samenhang met het onderwijs.
- Heeft het college naast het wettelijk verplichte eenmaal jaarlijkse overleg dat het college met alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Noordwijk – de zogenoemde Lokale educatieve agenda (LEA) – dient te voeren (onder andere over integratie, segregatie en onderwijsachterstanden), gezien de urgente situatie door de pandemie dat overleg ook geïntensiveerd? Zo ja, in welke mate en met welke agenda- en aandachtspunten vanaf maart 2020 tot heden?

Vraag 3.
Gedurende het afgelopen jaar zijn door het ministerie van OCW door de coronacrisis voor het onderwijs extra financiële middelen vrijgemaakt waarvan 244 miljoen EUR voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld voor onderwijs op afstand, begeleiding voor kinderen die dat extra nodig hebben e.d.
- Op welke wijze is daar door het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Noordwijk gebruik van gemaakt?
- Welke doelen werden daarbij nagestreefd?
- Waren de toegekende middelen daarvoor toereikend?
- Welke rol heeft de gemeente hierbij gespeeld?
- Beschikt de gemeente over middelen om zo nodig extra ondersteuning te bieden?

Vraag 4.
Mogelijk, hopelijk, ontstaat na de uitvoering van het vaccinatieprogramma, de effecten van de huidige maatregelen en gunstiger weeromstandigheden weer meer ‘ruimte’, zitten de terrassen weer vol, heeft de horeca het weer druk.
- Ziet het college mogelijkheden, voor zover dat nog niet gebeurt, om in het kader van het beleidsprogramma ‘Gelukkig Leven’ (met de daaraan verbonden organisaties), in samenspraak met ouders en in samenwerking met de onderwijsinstellingen en andere partners extra programma’s te initiëren gericht op bovengenoemde problematiek?

We denken hierbij bijvoorbeeld aan zomerscholen, inlopen van leerachterstanden, culturele activiteiten, recreatie en sport. Hiervoor zijn middelen en mensen nodig, maar kunnen ook verenigingen bijdragen. Denk aan buurtsportcoaches, verenigingen, Reddingsbrigade, Moedertje Groen, Vereniging Voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk".

Louis Koppel

Fractievoorzitter
GroenLinks Noordwijk