Datum: 14-04-2021 - 15:17

04
mrt
'21
Tijdelijke uitbreiding Prinsenhof en woningbouw op terrein Ireneschool in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Tijdelijke uitbreiding Prinsenhofschool en woningbouw op terrein Ireneschool.

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad een brief gestuurd over de uitbreiding van de Prinsenhofschool. Brief: Door de realisatie van woningbouw ontstaat er een capaciteitstekort voor het basisonderwijs in Noordwijkerhout. Het ruimtegebrek ontstaat met name bij de R.K. basisschool De Prinsenhof. Het schoolbestuur Sophia Scholen heeft een uitbreiding voor de school aangevraagd...

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een uitbreiding voor de school. Dit onderzoek is in november 2020 afgerond. De locatie aan de Viaductweg, waar voorheen de lreneschool stond, komt naar voren als de meest geschikte locatie voor de realisatie van een dependance. De bouw van deze nieuwe schoolvoorziening willen wij combineren met woningbouw.

Door het afbranden van De Schelft is het perceel aan de Maandagsewetering ook als mogelijke locatie voor de schooluitbreiding in combinatie met de herbouw van De Schelft in beeld gekomen. Door de samenloop met deze ontwikkeling is het nu nog te vroeg om voor de permanente schoolvoorziening een keuze te maken.

In het vervolg hierop hebben wij als college in onze vergadering van 2 maart jl. de volgende besluiten genomen.
1 > Over de aanvraag 2020 voor een permanente uitbreiding van De Prinsenhof later dit jaar een besluit te nemen.
2 > De aanvraag 2020 voor tijdelijke uitbreiding van De Prinsenhof met 2 lokalen binnen het programma onderwijshuisvesting te honoreren en de locatie aan de Viaductweg aan te wijzen voor de tijdelijke huisvesting.

Toelichting
Met een nieuwe permanente schoolvoorziening wordt het verwachte capaciteitskort voor het basisonderwijs in Noordwijkerhout opgelost. Het gebouw is in eerste instantie bestemd voor De Prinsenhof. Indien de leerlingentoename bij de Sint Victorschool en/of de Regenboogschool daar aanleiding voor geeft, zal de nieuwe schoolvoorziening ook hiervoor ruimte moeten bieden.

Bij alle drie de basisscholen in Noordwijkerhout zijn er geen dan wel zeer beperkte mogelijkheden voor een (tijdelijke) uitbreiding.

Vooruitlopend op de bouw van permanente uitbreiding zal er een tijdelijke schoolvoorziening voor 50 tot 60 leerlingen worden gerealiseerd. Hiermee wordt ook de druk op de verwachte capaciteitsbehoefte verminderd en ontstaat voldoende ruimte totdat de permanente huisvesting gerealiseerd is.

De verwachte kosten passen binnen de meerjaren begroting voor de tijdelijke huisvesting. In de afbeelding onder aan de pagina is de beoogde locatie voor de tijdelijke huisvesting indicatief weergegeven evenals de beoogde locatie van het schoolplein. Hierin zijn wijzigingen voorbehouden.

De omwonenden ontvangen een informatiebrief over de mogelijke plannen voor de ontwikkeling van het perceel aan de Viaductweg en het voornemen om hier tijdelijk enkele klaslokalen te plaatsen. Daarnaast vindt communicatie plaats via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Vervolg
Met dit besluit kan de realisatie van een tijdelijke schoolvoorziening in gang gezet worden. De bedoeling is om deze dan aan het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik te kunnen nemen. Omdat er nog geen locatiekeuze wordt gemaakt voor de permanente schoolvoorziening is nu niet aan te geven wanneer hierover een advies aan de raad kan worden gestuurd.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk. (klik op de foto voor een vergroting)