Datum: 14-04-2021 - 15:09

03
mrt
'21
College van de gemeente Noordwijk beantwoordt vragen CDA-fractie over 'Brandbrief deltaplan jeugd'. (Tijdelijke uitbreiding jeugdhulp)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA-fractie over 'Brandbrief deltaplan jeugd' (tijdelijke uitbreiding jeugdhulp)

Fractie CDA: Bijna een jaar gelden kreeg Nederland voor het eerst te maken met corona en met alle maatregelen. Periodes van (intelligente) lockdown volgden elkaar op en er zijn veel zeer ingrijpende maatregelen van kracht. Voor de jeugd brengt corona veel risico’s met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, welbevinden en inkomen. Ook zal de jeugd te maken...

krijgen met de sociale en economische gevolgen op lange termijn. Deze maatschappelijke effecten kunnen we nog niet overzien maar zullen ongetwijfeld groot zijn. Op 1 februari 2021 is er een brandbrief van wethouders jeugd uit verschillende gemeentes aan premier Rutte, het kabinet en de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer gestuurd.

In de brief staat een oproep om met een actieplan deltaplan jeugd te komen. Deze brief in door verschillende maatschappelijke organisaties waaronder Jeugdzorg mede ondertekend. De brief roept het kabinet op om de handen ineen te slaan en samen tot een actieplan deltaplan jeugd te komen binnen vier maanden.

Vragen CDA met de beantwoording van het college:

Vraag 1:
Is het college bekend met deze brandbrief?

Antwoord:
Ja, het college is bekend met deze brandbrief.

Vraag 2:
Herkent het college de geschetste situatie met betrekking tot de jeugd?

Antwoord:
Wij herkennen het geschetste beeld van de gevolgen van de coronacrisis op onze jeugdigen. Wij zien dat meer jongeren eenzaamheidsklachten hebben. Als gemeente Noordwijk zetten wij ons hiervoor extra in door de inzet van jongerenwerk en extra zorg voor kwetsbare gezinnen, vanuit ons lokale jeugd en gezinsteam.

Redactie BON:
Aanvullende informatie uit de Besluitenlijst collegevergadering > Uitbreiding lokale jeugdhulp.
De coronacrisis zorgt voor een toenemende vraag om lokale jeugdhulp. Om aan deze vraag te kunnen voldoen wordt de inzet van de lokale jeugdhulpmedewerkers tijdelijk uitgebreid met 1,58 fte voor een periode van 1 maart tot 1 juli 2021. De kosten voor de tijdelijke uitbreiding lokale jeugdhulp te dekken uit de reserve sociaal domein. Deze dekking wordt verantwoord in de voorjaarsnota.

Vraag 3:
Is het college voornemens om zich aan te sluiten bij deze brandbrief? Waarom wel of niet?

Antwoord:
Het college van B&W sluit zich actief aan bij deze brandbrief. Het college van B&W is van mening dat deze doelgroep momenteel onvoldoende aanbod komt tijdens de coronacrisis, terwijl deze doelgroep veel last ondervindt van de corona-maatregelen.

Wij vertrouwen erop dat wij u voor dit moment voldoende op de hoogte hebben gesteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder s van Noordwijk,