Datum: 18-04-2021 - 13:57

01
mrt
'21
Ook dit jaar verruiming betaaltermijnen van gemeentelijke belastingenaanslagen voor ondernemers in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Ook dit jaar verruiming betaaltermijnen van gemeentelijke belastingenaanslagen voor ondernemers.

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat de huidige stand van zaken rondom de corona-crisis, ook dit jaar vraagt om verruiming van de betaaltermijnen van gemeentelijke belastingen aanslagen voor ondernemers. In de door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen zijn de betaaltermijnen opgenomen....

Normaal gesproken moeten de belastingaanslagen die hieronder zijn genoemd binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald. Alleen voor de heffing Bedrijveninvesteringszone (BIZ-heffing) bedrijventerrein Gravendam Noordwijkerhout geldt een betaaltermijn van 3 maanden.

Voor de aanslagen op het verzamelbiljet is betaling via automatische incasso in 7 maandelijkse termijnen mogelijk die lopen van 30-04-2021 tot en met 31-10-2021 mogelijk. Voor ondernemers mag het bedrag dan niet hoger zijn dan € 2.500,00. Voor particulieren geldt deze beperking niet.

De ondernemers zijn, net als vorig jaar, financieel het meest getroffen door de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom hebben wij, net als in 2020, opnieuw besloten aan de ondernemers uitstel van betaling te verlenen, dit jaar tot 30-11-2021.

Wij ontlenen onze bevoegdheid hiertoe aan het door ons vastgestelde invorderingsbeleid, vastgelegd in de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen bollenstreek 2021 (hierna Leidraad invordering). Het gaat om de volgende belastingaanslagen en belastingplichtigen:
• Verzamelbiljet (OZB/rioolheffing) dagtekening 28-02-2021 > eigenaren en gebruikers niet-woningen. Via de website en communicatie via de pers en sociale media zal de regeling bekend worden gemaakt.
• BIZ-heffing (dagtekening 31-03-2021) > eigenaren en gebruikers van binnen de BIZ gebieden Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee en bedrijventerrein Gravendam Noordwijkerhout gelegen niet-woningen. In de bijsluiter bij het aanslagbiljet zal de regeling bekend worden gemaakt.

Net als vorig jaar wordt er geen uitstel van betaling van toeristenbelasting 2020 verleend. Dit omdat de exploitanten de toeristenbelasting al bij hun gasten in rekening hebben gebracht en de belasting dus al hebben ontvangen. De aanslagen worden opgelegd met dagtekening 31-03-2021 en dienen op 31-05-2021 te zijn betaald.

Ook particulieren dienen de aanslagen binnen de gestelde betaaltermijn te voldoen. Zoals is aangegeven kunnen particulieren, ongeacht de hoogte van het aanslagbedrag, gebruik maken van betaling via automatische incasso in 7 maandelijkse termijnen.

Wel kunnen ondernemers die niet onder de bovenvermelde regeling vallen en particulieren om een betalingsregeling verzoeken. Dit verzoek wordt dan beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de Leidraad invordering.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.