Datum: 16-05-2021 - 08:20
26
feb
'21
Corona-noodfonds gemeente Noordwijk (€ 1.560.000,-) is klaar voor gebruik. (update)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Raadsvoorstel 'Corona noodfonds ondernemers' met steunaanvraag voor individuele ondernemers.

Raadsvoorstel college van B&W verordening 'Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2020-202': In de voorafgaande maanden heeft de gemeente meerdere aanvragen om financiële steun gekregen. Om tegemoet te komen aan deze vragen heeft de gemeenteraad op 16 december 2020 een bedrag gereserveerd van € 250.000,- voor Noordwijkse organisaties ten behoeve van steunmaatregelen...

in het kader van de coronacrisis. De verordening 'Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021' geeft de mogelijkheid voor individuele ondernemers bij de gemeente een beroep te doen op noodsteun.

Aanleiding
Vanuit de Noordwijkse ondernemers zijn veel signalen gekomen dat de eerdere maatregelen van de gemeente (kleine initiatieven en brede doelgroep) en de maatregelen vanuit het Rijk niet voldoende zijn. Noordwijkse commerciële organisaties kunnen op individuele basis geen gebruik maken van de eerder vastgestelde verordening “Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021” teneinde staatssteun te voorkomen.

De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 een bedrag gereserveerd van € 250.000,- voor Noordwijkse organisaties ten behoeve van steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Om deze doelgroep tegemoet te komen is onderzocht op welke wijze het te reserveren bedrag door ondernemers ingezet kan worden.

Bijgevoegde verordening “Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021” maakt het mogelijk een steunaanvraag te doen voor individuele ondernemers die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op bestaande steunmaatregelen.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
De ondernemers binnen de gemeente Noordwijk steun te bieden in de vorm van een financieel vangnet daar waar onvoldoende of geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande steunmaatregelen.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

Argumenten:
* De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 op voordracht van het college een bedrag van € 250.000,- gereserveerd voor Noordwijkse commerciële organisaties ten behoeve van steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

* Voor de commerciële sector is tot nu toe een aantal maatregelen getroffen door de gemeente Noordwijk. Dit betreft een aantal initiatieven vanuit het eerder beschikbaar gestelde budget van € 500.000,- , een aantal kleine initiatieven vanuit het beschikbaar gestelde budget van € 60.000,- en een aantal maatregelen die genomen zijn in de openbare ruimte.

* Vanuit de Noordwijkse ondernemers zijn veel signalen gekomen dat de maatregelen zoals genoemd en de maatregelen vanuit het Rijk niet voldoende zijn. Noordwijkse commerciële organisaties kunnen op individuele basis geen gebruik maken van de reeds vastgestelde verordening “Verordening Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021” teneinde staatssteun te voorkomen.

Om deze doelgroep tegemoet te komen is onderzocht op welke wijze het te reserveren bedrag door ondernemers ingezet zal kunnen worden zonder dat hierbij sprake is van staatssteun. Bijgevoegde verordening “Corona noodfonds ondernemers Gemeente Noordwijk 2021” geeft hier uitvoering aan.

* Een verdeling van het gereserveerde budget over alle ondernemers van Noordwijk is praktisch en juridisch niet haalbaar gebleken.

* De aanvragen van ondernemers op basis van deze verordening worden integraal behandeld. De verordening geeft een budgetplafond aan van € 15.000,- per ondernemer. Mochten er meer aanvragen binnen komen dan er budget is dan wordt een afweging gemaakt van de ingediende aanvragen en de toekenning van de hoogte van de steun per ondernemer.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
* Het beschikbare bedrag van € 250.000,- is beperkt. Afhankelijk van het aantal aanvragen zullen daardoor mogelijk niet alle aanvragen volledig tegemoet kunnen worden gekomen. Een integrale afweging wordt hierin gemaakt op basis van alle aanvragen.
* Op grond van de “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige covid-19 uitbraak” zijn drie aandachtspunten van belang:
- de check op mogelijke cumulatie van maatregelen
- de gemeente dient een melding te doen bij BZK
- de steun dient te worden verleend vóór 1 januari 2022

Na vaststelling op dinsdag 13 april in de gemeenteraadsvergadering en publicatie van de verordening kunnen aanvragen worden ingediend. Deze aanvragen worden vervolgens in behandeling genomen conform het gestelde in de verordening.

Hoogachtend,
Het college van B&W van de gemeente Noordwijk.