Datum: 25-06-2021 - 15:33

25
feb
'21
Voortgang bestrijding Japanse duizendknoop in Noordwijkerhout.
Geschreven door College van B&W

Gemeente Noordwijk gebruikt alleen nog chemisch bestrijdingsmiddel voor bestrijding Japanse duizendknoop.

In december 2020 heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Zij spreken hierin hun verbijstering uit over een gerechtelijke uitspraak. Deze uitspraak heeft een einde gemaakt aan het sinds 2016 geldende landelijke verbod op het professioneel gebruik...

van gewasbeschermingsmiddelen (chemische bestrijdingsmiddelen) buiten de landbouw. Zij vragen in de brief van december 2020 de gemeente Noordwijk om de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen uit te blijven sluiten.

Sinds het landelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte bestrijdt de gemeente Noordwijk chemie-vrij het onkruid in het groen, op de verharding en op sportparken.

Wegens het verbod uit 2016 is er nu meerdere jaren ervaring met het chemie-vrij bestrijden van onkruid. Chemie­vrije onkruidbestrijding vraagt extra inzet om een gelijk beeld te houden maar levert tot op dit moment geen grote problemen op.

In de omgevingsvisie 'Samen maken we de toekomst voor Noordwijk' is duurzaamheid een van de hoofdthema's. Hierin is aangegeven dat het achteruitgaan van de biodiversiteit een halt moet worden toegeroepen en dat ecosystemen in stand moeten worden gehouden en verbeterd.

Daarnaast is in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenpoort (ISG) het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als een opgave benoemd. De gemeente Noordwijk heeft hierin ook een voorbeeldfunctie naar andere partijen.

De uitzondering waarbij de gemeente nog chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt is de Japanse Duizendknoop. Deze komt op meerdere plekken in de gemeente voor die jaarlijks worden gecontroleerd. Wanneer mogelijk wordt de plant uitgestoken en verwijderd.

Waar dit niet mogelijk is wordt gericht met een chemisch middel bestreden. Er wordt een chemisch middel gebruikt omdat alternatieve methoden onvoldoende effect hebben om de plant onder controle te houden.

Zoals uit bovenstaande blijkt past het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet bij de gemeentelijk visie. Al het gewone onderhoud blijft daarom chemie-vrij uitgevoerd worden. Alleen voor de Japanse Duizendknoop geldt een uitzondering. Dit standpunt zullen wij als gemeente Noordwijk aan Stadswerk en VHG laten weten.

Tekst brief van het college aan de gemeenteraad van Noordwijk.