27
feb
'21
College beantwoordt vragen D66 over: Stagnatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid en afdoening motie duurzaam bouwen. in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Fractie D66 / College B&W

College beantwoordt vragen D66 over: Stagnatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid en afdoening motie duurzaam bouwen.

De fractie van D66 heeft over 2 onderwerpen vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. Onderwerp 1: Stagnatie Uitvoerings- programma Duurzaamheid. In uw brief gedateerd 10 december 2020 informeert u de Raad over de achtergrond van der vermindering van het aantal uren dat in 2020 bij de Omgevingsdienst is...

besteed aan duurzaamheidstaken. U besluit de brief met de conclusie dat de aan deze vermindering ten grondslag liggende taakverschuivingen niet hebben geleid tot minder activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Vragen D66 en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Kunt u toelichten welke referentie u hanteert indien u concludeert dat er geen sprake nis geweest van minder activiteiten op het gebied van duurzaamheid?

Antwoord:
Hiervoor is het aantal uren dat in de eigen organisatie en door derden (zoals bijvoorbeeld 'Winst Uit Je Woning') zijn gebruikt voor de uitvoering van duurzaamheidstaken en acties vergeleken met het aantal uren dat in mindering is gebracht bij de Omgevingsdienst voor duurzaamheidstaken. Uit deze vergelijking blijkt dat het aantal uren voor duurzaamheidstaken die door de eigen organisatie en derden zijn gemaakt juist meer is dan het aantal uren dat voor deze taken bij de ODWH in mindering is gebracht.

Vraag 2.
Kunt u toelichten waarom het opstellen en voorleggen van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid telkenmale vertraagt terwijl u de ondersteuning van de ODWH op dit thema terugbrengt c.q. terug heeft gebracht?

Antwoord:
Het opstellen en aanbieden aan de gemeenteraad van een overkoepelend uitvoeringsprogramma duurzaamheid is vertraagd door zowel de druk op de organisatie als gevolg van de COVID-19 situatie, als de focus die op andere dringende zaken in dit domein is aangebracht.

Voorbeelden hiervan zijn: de werving, selectie en opleiding van energiecoaches en de actievere en meer leidende rol in het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). 

Dit betekent dus niet dat geen uitvoering is gegeven aan verschillende duurzaamheidstaken, maar wel dat zij niet in een groter en overkoepelend plan zijn samengebracht. Het terugbrengen van uren voor de ODWH is hier niet van invloed op. Dit zijn twee verschillende zaken.

De Omgevingsdienst ODWH had geen taken met betrekking tot het opstellen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. De Omgevingsdienst ODWH maakt geen beleid voor de gemeente Noordwijk maar heeft een rol in de uitvoering.

Vraag 3.
Deelt u onze opvatting dat - in ieder geval achteraf bezien - sprake is van verkeerde inschattingen die de gemelde vertragingen hebben veroorzaakt?

Antwoord:
Achteraf gezien zijn er weliswaar altijd punten te identificeren die anders aangepakt hadden kunnen worden, maar in algemene zin deelt het college uw opvatting niet. Omstandigheden waren aanleiding om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het college staat nog steeds achter deze keuzes. Een voorbeeld hiervan is het hier eerder genoemde RRE­project.

Deze kans deed zich voor zonder dat deze in de begroting (dus ook niet in beschikbare uren) was opgenomen. Door de geboden mogelijkheid aan te nemen is een succesvol project in Noordwijk uitgevoerd dat directe resultaten in energiebesparing en bewustwording heeft opgeleverd.

Door de uitvoering van dit project niet in haar geheel bij de ODWH neer te leggen hebben wij niet alleen een gelijkluidende aanpak voor de Duin- en Bollstreekgemeenten kunnen realiseren, maar waren wij in staat een substantieel groter bedrag van de rijkssubsidie uit te geven aan directe maatregelen.

Ook staat het college nog steeds achter de prioriteit die is gegeven aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) en de rol die daarin gekozen is.

Vraag 4.
Kunt u ons een actuele planning bieden met betrekking tot het Duurzaamheidsprogramma en de uitvoering daarvan?

Antwoord:
De actuele planning voor het opstellen van een overkoepelend duurzaamheidsprogramma is gegeven in de begroting voor 2021. Dit programma staat gepland om in het derde kwartaal van 2021 naar de gemeenteraad te brengen. Ook hier wil het college onderscheid maken in het opstellen van het plan en de uitvoering van duurzaamheidstaken.

Aan de uitvoering van deze taken wordt dagelijks gewerkt. Het geven van prioriteit aan een aantal van die taken is zelfs gedeeltelijk de oorzaak van de vertraging in het opstellen van een overkoepelend plan.

Onderwerp 2: Afdoening Motie Duurzaam Bouwen
In uw brief gedateerd 31 december 2020 informeert u de Raad over de afdoening van de motie Duurzaam Bouwen. In deze aangenomen motie wordt het college opgeroepen om bij nieuwbouw de in de motie vermelde ambities ten aanzien van energie en milieu zoveel mogelijk te realiseren. U vermeldt dat in het afgelopen jaar de gemeente bij aanvraag voor nieuwbouw, daar waar mogelijk, de minimale score DPG-score heeft gehanteerd. Vragen: 

Vraag 1.
Kunt u voor ons nader concretiseren en kwantificeren in welke c.q. welk aantal gevallen u succes heeft geboekt bij de uitvoering van de motie Duurzaam Bouwen?

In principe is voor alle aangevraagde omgevingsvergunningen de minimale DPG-score één van de criteria geweest waarop de aanvraag is getoetst. U mag hierdoor er van uitgaan dat bij de verstrekte omgevingsvergunningen voldaan wordt aan deze minimale DPG-score.

Het college laat nu inventariseren hoeveel omgevingsvergunningen in 2020 zijn afgegeven en om hoeveel woningen het daarbij gaat. Wij zullen u nog berichten over de uitkomsten van deze inventarisatie. Het college is van oordeel dat een onderzoek naar het aantal omgevingsvergunningen die niet zijn afgegeven naar aanleiding van een onvoldoende DPG-score hierbij geen toegevoegde waarde heeft.

Vraag 2.
Kunt u ons informeren welke vorderingen worden gemaakt met de uitvoering van de moties “Groene Daken” en “Zonnige Daken” en welke concrete resultaten hier kunnen worden gemeld?  

Antwoord:
Ten aanzien van de moties 'groene daken' kunnen wij u melden de gemeente Noordwijk door middel van een financiële mogelijkheid inwoners ondersteunt in de realisatie van het 'vergroenen' van hun daken. Deze specifieke regeling voor groene daken is een onderdeel van de mogelijkheden die de gemeente biedt door middel van de duurzaamheidssubsidies.

Ten aanzien van de motie 'zonnige daken' kan gemeld worden dat het streven uit de motie om nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk energieneutraal te realiseren inmiddels de wettelijke norm is geworden. Als zodanig worden aanvragen voor omgevingsvergunningen hierop getoetst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders.