Datum: 18-04-2021 - 02:15

24
feb
'21
College beantwoordt vragen CDA-fractieover: Het paardenbeleid in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Het paardenbeleid.

Fractie CDA stelt vragen aan het college van de gemeente Noordwijk: De afgelopen tijd was er flink wat commotie over de paardenweitjes, moestuintjes en het handhaven in de gemeente Noordwijk. Vaak is communicatie en/of de manier van communiceren, het belangrijkste punt waardoor spanningen en emoties hoog oplopen. Soms blijkt dit helemaal niet nodig omdat...

er überhaupt geen sprake is (nu en in de toekomst) van handhaving. Daarom hebben wij als CDA-fractie de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

We hebben geconstateerd dat er paardenbeleid is maar dat er veel onduidelijkheid is over dit beleid. Is het college van plan het paardenbeleid breed te delen in de samenleving zodat iedereen zich goed kan informeren? Zo ja, hoe gaat deze communicatie dan verlopen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente Noordwijk heeft geen paardenbeleid vastgesteld. In de bestemmingsplannen Landelijk Gebied en Buitengebied zijn echter wel afwijkingsmogelijkheden opgenomen om onder voorwaarden mee te kunnen werken aan paardenbak binnen de woonbestemming.

Daarnaast kunnen paardenweides in het landelijk gebied worden toegestaan omdat deze gezien kunnen worden als onderdeel van het heterogeen landschap vanuit de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG}.

Wij zijn niet voornemens om inwoners hierover breed te informeren omdat het geldend beleid betreft dat is opgenomen in verschillende bestemmingsplannen. Inwoners kunnen hier kennis van nemen door het lezen van het bestemmingsplan voor hun eigen perceel of hier informatie over vragen bij de Omgevingsdienst West Holland (ODWH}.

Indien dit onderwerp in gesprekken met eigenaren ter sprake komt, zal de gemeente eigenaren rechtstreeks informeren over de (on)mogelijkheden. De reden hiervoor is dat de handhaving betrekking heeft op veel verschillende locaties, en iedere locatie verschillend is. Dit maakt de uitleg complex.

De gemeente wil voorkomen dat er door een algemene uitleg bij de burger een verschillend en incorrect beeld ontstaat wat nieuwe onrust teweeg brengt. Het advies blijft om bij twijfel rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.