20
feb
'21
Geen Tiny House(s) op o.a. terrein Ireneschool en Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout.
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk

Geen Tiny House(s) op o.a. terrein Ireneschool en Landgoed in den Houte.

Het college van B&W heeft een brief met hun standpunt gestuurd aan de Initiatiefgroep 'Noordwijk Klein' inzake het faciliteren in de zoektocht naar locaties voor Tiny House(s) in de gemeente Noordwijk. Brief: De gemeenteraad en de Initiatiefgroep 'Noordwijk Klein' hebben ons als college verzocht om medewerking bij het vinden van een geschikte locatie voor het plaatsen...

van één of meerdere Tiny House(s) in de gemeente Noordwijk. Daarbij is door u een zestal concrete locaties genoemd die volgens u hiervoor geschikt zou zijn. Met deze brief reageren wij op uw verzoek.

Overwegingen en standpunt
Voor een goed begrip is het van belang uw verzoek te zien in de context van de onlangs vastgestelde Woonvisie 2020 - 2030. Al in de ontwerpfase is daarin te kennen gegeven, dat de gemeente, indien mogelijk, meewerkt aan alternatieve woonvormen waaronder tiny-housing.

Daarbij is wel gesignaleerd, dat deze woonvorm 'op gespannen voet staat met het efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en de gewenste verdichting'. In het Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2020 - 2030 is daarbij aangetekend, dat de gemeente initiatiefnemers die binnen de kaders invulling willen geven aan alternatieve woonvormen, zoals Tiny House(s), faciliteert.

In de publieke politieke debatten rond de Woonvisie 2020 - 2030 is concreet de vraag gesteld of ons college bereid is om 'het faciliteren' van de doelgroep voor Tiny House(s) te versterken door samen met hun vertegenwoordigers te bezien welke locaties beschikbaar kunnen komen.

Daarop heeft ons college het volgende geantwoord: 'Niet ter discussie staat dat plekken om te kunnen wonen, ongeacht de woonvorm, schaars zijn. Ten aanzien van initiatieven zoals de Tiny House(s) hebben wij al aangegeven te faciliteren. Daarbij hebben wij wel opgemerkt, dat het aanbieden van gemeentelijke gronden hier niet bij past, omdat dit ten koste gaat van onze gepresenteerde plannen.

Op incidentele basis hebben wij inmiddels kunnen assisteren. Mocht het zo zijn dat de initiatiefnemers zelf gronden verwerven, dan zal de gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken de aanvraag met een positieve grondhouding in behandeling nemen. Daarbij tekenen wij aan, dat het bij het bedoelde incidenteel geval ging om een zeer specifiek geval met een voorgeschiedenis.

Dit antwoord en ons standpunt, zoals weergegeven in de Woonvisie 2020 -2030, zijn nog immer valide. Maar wij hebben wel de behoefte om dit nog nadere te concretiseren. Onder faciliteren wordt namelijk evenmin verstaan het gebruik van potentiële bouwlocaties en potentiële locaties voor zogenaamde flexwoningen.

Verder staan we op het standpunt, dat een Tiny House in de verschijningsvorm weliswaar een alternatieve woonvorm is, maar dat die vorm van huisvesting zich als zodanig niet onderscheidt van het reguliere wonen waarop nationale, provinciale en lokale wet- en regelgeving van toepassing is. Het wonen in een Tiny House is een keuze.

Net zoals het een keuze is om te wonen in een grondgebonden woning, een flatwoning etc. Een Tiny House of een cluster daarvan zal evenals andere woonvormen ruimtelijk passend moeten zijn. Om dit te kunnen beoordelen moet de gemeente beschikken over de nodige informatie. Informatie die ook moet worden overgelegd bij de beoordeling van andere woningbouwplannen al dan niet met een alternatieve woonvorm.

Een Tiny House vormt daarop geen uitzondering. De door u voorgestelde volgorde van handelen onderschrijven wij dan ook niet. Al bij het ruimtelijk beoordelen van een locatie moet het duidelijk zijn dat de eigenaar bereid is de betreffende locatie op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen.

In uw mail van 15 december 2020 noemt u een aantal locaties die vanuit uw optiek mogelijke kansrijk zijn. Zonder te beschikken over meer concrete informatie willen wij daarop en in weerwil van ons eerder vermelde standpunt, toch en eenmalig een 1e reactie geven.

a. Kavel achter Buijze Pers (Noordwijk): plannen voor woningbouw op deze locatie zijn afgewezen vanwege de bestaande milieu-zonering rond de bedrijfsvestiging van Buijze Pers. Dit is ten aanzien van Tiny House(s) mogelijk minder stringent, maar zolang de bedrijfsbebouwing hier aanwezig is verlenen wij aan wonen op deze locatie in welke vorm dan ook geen medewerking.
b. Bronsgeest (Noordwijk): is gemeentelijk eigendom en deze grond wordt als zodanig niet aangeboden.
c. De Nes (Noordwijk) (al dan niet in samenwerking met STEK): voor zover het gemeentelijk eigendom is, wordt hieraan geen medewerking toegezegd. Een plan op initiatief en onder verantwoording van STEK zal met een positieve grondhouding ruimtelijk worden beoordeeld.
d. Zilveren Kruis (Noordwijk) (parkeerterrein bij gebouw of naast Bronsgeest): de eigenaar heeft vergevorderde bouwplannen.
e. Locatie lreneschool (Noordwijkerhout): is gemeentelijk eigendom en deze grond wordt als zodanig niet aangeboden.
F. Locatie Landgoed in den Houte (Noordwijkerhout): deze locatie is omvangrijk en wordt gefaseerd ontwikkeld. De ons ter beschikking staande informatie is niet toereikend om hier inhoudelijk een reactie op te geven. Een nader uitgewerkt plan dat de instemming heeft van de ontwikkelaar zal vervolgens ruimtelijk worden beoordeeld.

Vanuit onze publieke taak gaan wij niet mee in uw zoektocht en dragen daarom ook geen locaties of projecten aan die (wel) potentieel zijn. Dit zou kunnen worden opgevat als een voorkeurs­behandeling, hetgeen wij per definitie willen vermijden.

De gemeente moet geheel vrij zijn om een locatie in objectieve zin ruimtelijk te beoordelen en op voorhand ons niet gebonden te voelen medewerking te verlenen vanwege de betrokkenheid bij het aandragen van een potentiële locatie.

Mocht u als eigenaar of met toestemming van de eigenaar een geschikte, vergunbare locatie hebben gevonden, dan kunnen wij op de geëigende manier een verzoek om medewerking in de vorm van een vooroverleg of een vergunningaanvraag in behandeling nemen met als uitkomst een collegebesluit over een (tijdelijke) omgevingsvergunning dan wel een herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Een verzoek om een vooroverleg of een vergunningaanvraag moet worden ingediend via het Omgevingsloket Online.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.