Datum: 05-03-2021 - 05:54

12
feb
'21
Bruisend Noordwijk roept via motie op tot een Generaal Pardon of persoonlijke gedoogbeschikkingen voor eigenaren paardenweitjes en volkstuinen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bruisend Noordwijk roept via motie op tot een Generaal Pardon of persoonlijke gedoogbeschikkingen voor eigenaren paardenweitjes en volkstuinen.

In navolging op een eerder bericht op BON (de petitie 'Waarom Weg'), heeft de fractie van Bruisend Noordwijk gemeend voor de raadsvergadering op dinsdag 16 februari een (actuele) motie in te dienen over dit onderwerp. Hierin wordt het college van B&W opgeroepen vanuit een positieve grondhouding te komen tot een dialoog met Stichting 'Waarom Weg' ...

en overige betrokkenen en te streven naar een voor iedereen haalbaar compromis. Naar de mening van de fractie Bruisend Noordwijk zou dat kunnen langs de lijnen van een Generaal Pardon en persoonlijke gedoogbeschikkingen.

Actuele motie lid de Moor (Bruisend Noordwijk) inzake “Waarom Weg?” 

De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op dinsdag 16 februari ’21,

Constaterende dat
- Er in ISG-verband tussen de gemeenten in de Bollenstreek afspraken zijn gemaakt over het gebruik van bollengrond
- Deze afspraken hun oorsprong vinden in het Pact van Teijlingen uit 1996
- In de loop der jaren er sprake is geweest van strijdig gebruik op veelal overhoeken zoals paardenweiden, moestuinen, siertuinen of boomgaarden
- Dit strijdige gebuik weliswaar naar de letter van de afspraken in strijd is met de bestemming, doch niet naar de geest
- Er ingevolge de ISG-afsrpaken niet alleen sprake dient te zijn van een integrale herstructurering van het bollen- vaste planten en bloemencomplex, maar ook het behoud en de verbetering van het kenmerkende cultuurhistorisch waardevolle (bollen)landschap van de Duin- en Bollenstreek
- De meest recente overeenkomst (ISG2016) daarbij noemt “weiden met blaarkoppen en paarden, kruidenvelden, wandelpaden en natuur”
- Het college, in afstemming met de overige bollengemeenten, vanaf de huidige collegeperiode is gekomen tot handhaving van oneigenlijk gebruik van met name bollengrond
- In de periode van 01-01-1996 tot in ieder geval 01-01-2019, dus 23 jaar lang, geen zichtbare en/of grootschalige handhavingsactivitieiten hebben plaatsgevonden
- Er door betrokkenen grote onrust is ontstaan rond dit thema en met name de eigenaren van de vele paardenweiden zich afvragen: “waarom weg, waarom wij, waarom nu?”
- De huidige handhavingsactiviteiten (slechts) zijn opgeschort als gevolg van de COVID-19 pandemie
- Er door de Stichting Waarom Weg op donderdag 11 februari een petitie met 4130 handtekeningen is aangeboden aan zowel de raad als aan het college om te komen tot een integrale oplossing 

Overwegende dat
- Het college weliswaar tracht de handhavingsacties toe te passen volgens de regels van maatwerk, doch daarbij wellicht een verkeerde maatstaf hanteert ofwel de lat te hoog legt
- Bij toepassing van het vertrouwensbeginsel volgens bestendige jurisprudentie de periode van niet handhaven ofwel “laissez faire” in acht genomen dient te worden
- Pas in de loop van het jaar 2019 duidelijk werd, dat er (grootschalig) gehandhaafd zou worden en het derhalve billijk zou kunnen zijn om strijdig gebruik, ontstaan in de periode 01-01-1996 tot 01-01-2019, anders tegemoet te treden
- Er gezocht zou kunnen worden naar een meer creatieve oplossing van bijvoorbeeld persoonlijke gedoogbeschikkingen voor strijdig gebruik
- Het uitwerken van een Generaal Pardon in de vorm van persoonlijke gedoogbeschikkingen tegemoet zou komen aan de persoonlijke belangen van betrokkenen, maar ook de oorspronkelijke bestemming intact laten
- Er op deze wijze sprake kan zijn van een win-win-situatie en door de uitsterfconstructie het uiteindelijk weer goed zal kunnen komen

Verzoekt het college
- Vanuit een positieve grondhouding te komen tot een oplossing van de handhavingsproblematiek rond bollengrond
- Daarbij actief de dialoog aan te gaan met betrokkenen, maar in het bijzonder het bestuur van de Stichting Waarom Weg
- Te streven naar een voor alle partijen geloofwaardig en acceptabel compromis
- De raad te informeren na afloop van deze besprekingen, doch uiterlijk 1 mei 2021

En gaat over tot de orde van de dag

J. de Moor
Bruisend Noordwijk