08
feb
'21
Gebruik plastic confetti tijdens het carnaval al verboden, maar verkoopverbod blijkt niet haalbaar. in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gebruik plastic confetti tijdens het carnaval al verboden, maar verkoopverbod blijkt niet haalbaar.

Het college van B&W heeft middels een brief van 2 februari de gemeenteraad op de hoogte gebracht over de voortgang van de motie plastic confetti: Op 17 december 2019 is door de raad ingestemd met een motie betreffende het gebruik van plastic confetti, plastic serpentine en soortgelijke feestelijke plastic snippers. Door middel van de bedoelde motie werd ons verzocht om...

1. in de vergunningen voor evenementen, festivals, markten etc. de voorwaarde te stellen dat er geen plastic confetti, plastic (spuit)serpentine en soortgelijke feestelijke plastic snippers worden gebruikt;
2. breed uit te dragen dat plastic snippers schadelijk zijn voor het milieu en het gebruik hiervan te ontmoedigen;
3. te onderzoeken of het juridisch mogelijk c.q. wenselijk is om een lokaal verbod op de verkoop van plastic confetti, plastic (spuit)serpentine en andere feestartikelen die plastic snippers bevatten op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Aan de punten 1 en 2 is door het college direct invulling gegeven: in evenement­-vergunningen voor (onder andere) carnavalsactiviteiten wordt vanaf december 2019 standaard opgenomen dat het gebruik van plastic confetti verboden is en in de contacten die de evenementcoördinator heeft met organisatoren van evenementen vraagt zij nadrukkelijk om aandacht voor het zoveel mogelijk beperken van schade voor het milieu.

Ook het onderzoek zoals bedoeld onder punt 3 is destijds direct uitgevoerd. Daarbij is gebleken, dat het niet mogelijk is een verkoopverbod op te nemen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Een dergelijk verbod zou te vergaand zijn.

Het zou immers betekenen, dat het dan ook onmogelijk zou worden om bijvoorbeeld confetti te kopen voor gebruik in de privésfeer (bijvoorbeeld voor gebruik bij de viering van verjaardagen). Bovendien biedt de APV geen juridische grond voor een dergelijk (verkoop-) verbod.

Hoewel de motie destijds voortvarend is opgepakt en uitgevoerd, heeft er tot op heden geen schriftelijke terugkoppeling over plaatsgevonden. Daarin wordt nu alsnog voorzien. Wij gaan er van uit dat wij u als raad hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester & Wethouders.