Datum: 07-03-2021 - 22:45

06
feb
'21
PUUR stelt vragen aan het college over: Schuldhulpverlening (o.a. ZZP) in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door PUUR

College beantwoordt vragen PUUR over: Schuldhulpverlening (o.a. ZZP)

Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk: Door corona zal het aantal mensen dat een beroep moet /gaat doen op de schuldhulpverlening, naar verwachting (sterk)stijgen. Het betreft zowel mensen met/zonder een regulier dienstverband en/of uitkering, en ook een deel van de ZZP’ers (1 miljoen in geheel Nederland)...

Dat laatste komt uit recente artikelen en diverse publicaties, maar ook vanuit tv-uitzendingen zoals b.v. gezien op NPO 2, Pointer d.d. 11 januari. Noordwijk heeft circa 2500 ZZP‘ers. Daarvan is reeds bekend dat circa 2% tot een minimahuishouden gerekend kan worden. (bron: evaluatie en armoede monitor KWIZ 2019)

De voortdurende crises voert de druk bij kwetsbaren verder op en meer ZZP’ers zullen mogelijk in een penibele situatie, en/of schuldhulpverlening terecht komen. Professionele bedrijven zoals b.v. Zuidweg & Partners, die ook met/voor vele gemeenten (o.a. Noordwijk) werkt, geeft aan dat naar schatting 60% van de gemeenten niet goed, of niet goed genoeg, op de hoogte is met (lokale)wet- en regelgeving m.b.t. Schuldhulpverlening.

(Aan)vragen worden onvoldoende, of onjuist behandeld met alle mogelijk negatieve gevolgen van dien. Raken mensen verder in de problemen, dan lopen de kosten voor de gemeenschap ook flink op. Onderzoeken uit het verleden geven aan dat dit gemakkelijk 50.000 euro per gezin per jaar, of meer betekent. En die rekening is voor de gemeente, in dit geval Noordwijk. Alleen preventie en zeer adequaat handelen voorkomt en (hopelijk) geneest problemen.

Vragen fractie PUUR Noordwijk en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vraag 1.
Kunt u, in het licht van het bovenstaande, z.s.m. een up to date overzicht van lopende- en in behandeling zijnde schuldhulpverleningszaken opleveren? Inclusief uitsplitsing naar ZZP’ers? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Sinds 1 maart 2020 (ongeveer het begin van de pandemie) zijn er 14 nieuwe schuldregelingen van particulieren bijgekomen. Totaal zijn er 79 lopende regelingen voor particulieren. Op basis van deze cijfers kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat er sinds de aanvang van de pandemie geen zichtbare stijging is te constateren. Het historisch (relatief) lage aantal schuldregelingen is constant gebleven.

Momenteel zijn er geen Noordwijkse zelfstandigen in de schuldhulpverlening. Veel mensen ontvangen wel een Tozo-uitkering, maar dat betekent niet automatisch dat deze ook in de schulden zitten. We verwachten dat een aantal "Tozo-ontvangers" in de (nabije) toekomst het hoofd toch niet boven water kan houden en alsnog in (diepe) schulden komen.

Vraag 2.
Met het raadplegen van de expertise van de ISD; wat zijn de instroomverwachtingen voor Noordwijk in 2021 en 2022? Wat zijn de mogelijk extra kosten die daaruit voortkomen?

Antwoord:
In algemene zin geldt ten eerste dat de aantallen dossiers schulddienstverlening, afgezet tegen het totale inwoneraantal, laag te noemen is. Dat geldt overigens ook voor de aantallen bijstandsklanten. De ISO-gemeenten worden gekenmerkt door een relatief grote welvaart en er (dus) ook geen vergelijking gemaakt kan worden met bijvoorbeeld steden als Amsterdam of Leiden.

Ten tweede geldt ook dat het algemeen bekend is dat mensen met schulden zich pas na 3 tot 5 jaar melden, meestal omdat ze verwachten er nog zelf uit te komen of gewoonweg uit schaamte. Dit geldt al voor de "normale" burger en al helemaal voor mensen met een eigen zaak; bij hen ligt de drempel om hulp bij de overheid te vragen nog hoger.

Ten derde is het aantal faillissementen nog nooit zo laag geweest, omdat de overheid middels allerlei steunmaatregelen de bedrijven in de lucht houdt. Op grond van bovenstaande is het op dit moment heel erg moeilijk te voorspellen wat de pandemie gaat betekenen voor de aantallen en de kosten. Wij verwachten nog niet direct een grote aanwas in 2021 (vanwege bovengenoemde kenmerken), maar als de pandemie langer aanhoudt, kan het bijna niet anders dan dat er in 2022 en verder een toestroom te verwachten is.

Mocht dit aanzienlijk zijn, dan zal dit inderdaad iets betekenen voor (de kosten) van de uitvoering. Maar zoals gezegd valt daar op dit moment nog niet zo heel veel over te vertellen. Interessant daarbij is ook dat de ISD Bollenstreek per 1/1/21 gestart is met de vroeg signalering: er zijn heel veel convenanten gesloten met de bekendste schuldeisers en op basis hiervan (allemaal AVG-proof) zal de ISD Bollenstreek de komende maanden naar verwachting veel signalen krijgen over burgers met betaalachterstanden die weer kunnen leiden tot grote financiële problemen.

Door deze mensen al in het vroegst mogelijke stadium "op te pakken" proberen we het tij tijdig te keren, waardoor de problematiek beheersbaarder zal zijn en dat geldt dan ook voor de kosten. De kans is natuurlijk groot dat onder deze groep mensen ook ondernemers zijn.

Momenteel bereidt de ISD Bollenstreek zich voor op de groep zelfstandigen met schulden (met ingang van 1 /1 /21 vastgelegd in de aangepaste Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) en het addendum op het huidige beleidsplan (behandeling vindt binnenkort plaats in de raad}. In het dagelijks bestuur is ook afgesproken dat de ISD Bollenstreek de vinger strak aan de pols houdt en de colleges en raden tijdig informeert over de ontwikkelingen.

Vraag 3.
Wat is het pakket aan preventieve maatregelen dat wordt ingezet om de instroom tot een minimum te beperkten? Indien niet aanwezig, waarom niet?

Antwoord:
Er zijn verschillende preventiemaatregelen aanwezig;
* Het hierboven genoemde vroeg signaleren;
* Het geven van budgetcursussen;
* Het Budgetinformatiepunt voor vragen over geldzaken;
* Startpunt Geldzaken (Nibud}
* Uitvoering van het convenant met de woonstichtingen en GGD ter voorkoming van huisuitzettingen
* Inzet van Schuldhulpmaatje
* Informatieverstrekking via (sociale} media (gemeenten en ISD en lokale kranten)
* Het ondernemersspreekuur in samenwerking met het regionale Ondernemersklankbord.
* Last but not least: nazorg vanuit de schulddienstverleningsconsulenten zodat de kans dat burgers opnieuw in de schulden komen wordt geminimaliseerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders.