Datum: 09-02-2023 - 13:19
05
feb
'21
College beantwoordt vragen PUUR over: brief VON 'GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond'.
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen PUUR over: brief VON 'GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond'.

Fractie PUUR Noordwijk: Dank aan het college van B&W voor het delen van uw antwoord op 18 december 2020 in reactie op de brief van de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) aan college van B&W en gemeenteraad (zie ook reactie VON op deze beantwoordingsbrief). Uw beantwoording, mede uit naam van de gemeenteraad, roept bij PUUR Noordwijk de volgende vragen op...

U geeft aan namens de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de Greenportgemeenten te reageren op het door de VON opgestelde rapport.

Vragen fractie PUUR en deze zijn onlangs beantwoordt door het college:

Vraag 1.
Wat zijn de redenen dat u het voortouw hebt genomen om te reageren namens de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders?

Antwoord:
Het rapport van de VON is besproken in het Bestuurlijk overleg Ruimte van de Greenportgemeenten in december jl. Tijdens dit overleg is besloten een gezamenlijke reactie op te stellen. In dergelijke gevallen is het gebruikelijk dat één van de Greenportgemeenten namens de andere Greenportgemeenten het initiatief neemt, in dit geval de gemeente Noordwijk.

Vraag 2.
Waren er zwaarwegende redenen om relatief snel met een antwoord te komen op een toch wel uitgebreid rapport?
Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Namelijk ook bij u is bekend dat binnen de gemeenteraad van Noordwijk er bij sommige politieke partijen terughoudendheid bestaat ten aanzien van de uitvloeiselen van het ISG beleid.

En dat de behoefte er is om als Noordwijkse raad met de GOM, belanghebbenden en verantwoordelijk wethouder van gedachten te wisselen en informatie uit te wisselen over dit voor de GOM zo relevante beleidskader. Denk hierbij aan het uitgestelde Rondetafelgesprek.

Antwoord:
Het college is van mening dat een heldere reactie op korte termijn op zijn plaats was ten aanzien van het rapport van de VON. Immers, een volledige reactie ten aanzien van alle foutieve aannames, berekeningen, feitelijke onjuistheden en daarom onjuiste conclusie zou, gezien de zeer uitgebreide rapportage, een reactie op de langere termijn tot gevolg hebben.

Met het oog op de actuele stand van zaken, waarbij zelfs sprake is van Kamervragen over het functioneren van de ISG en GOM, was een reactie op korte termijn wenselijk, gebaseerd op het huidige ruimtelijke beleid in de ISG. Dat staat los van de komende themabijeenkomst van uw raad over de ISG en de rol van GOM daarbij.

Vraag 3.
Op welke gronden meent u dat uw reactie gedragen wordt door de gemeenteraad van Noordwijk? De brief was per slot gericht aan college en raad. In uw brief geeft u aan dat: “Het bedoelde rapport (red. “Duin- en Bollenstreek2020+ en Visie naar Voren’) meerdere foutieve aannames, berekeningen, feitelijke onjuistheden en daarom onjuiste conclusies bevat.”

Antwoord:
De brief van ons college aan de VON was een brief van ons college waarin onze analyse is weergegeven op het bedoelde rapport van de VON. Onze brief van 18 december 2020 is, zoals gebruikelijk is bij brieven die zowel aan ons college als aan uw raad zijn gezonden, ter kennisname gebracht aan uw raad zodat u deze brief bij uw nadere beraadslagingen over dit onderwerp kunt betrekken.

Vraag 4.
Waarom heeft u gekozen voor een reactie op hoofdlijnen en niet voor het met redenen omkleed ontkrachten van de foutieve aannames, berekeningen, feitelijke onjuistheden en onjuiste conclusies?

Wij gaan er vanuit dat u het rapport heeft door geakkerd met uw collega’s van de Greenport gemeenten en tezamen niet alleen conclusies op hoofdlijnen heeft getrokken maar dat een gedegen onderbouwing ten grondslag ligt aan uw gezamenlijke reactie.

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 2. Inmiddels hebben wij, mede naar aanleiding van de reacties uit andere gemeenten, besloten een uitgebreidere intergemeentelijke beantwoording van het rapport van de VON voor te bereiden. Wij zullen uw raad daarover separaat informeren waarbij het streven is gericht op de verzending van de aanvullende reactie vóór de op 9 maart 2021 voorlopig geplande informatieve uitloopavond over het onderwerp ISG/GOM.

Vraag 5.
Kunt u de raad per ommegaande op de hoogte stellen van een inhoudelijk onderbouwde reactie op het rapport van de VON? M.a.w. welke/waarom zijn bepaalde aannames foutief in het rapport? Welke en waarom kloppen berekeningen niet? Wat zijn de feitelijke onjuistheden in het rapport? En welke conclusies zijn en waarom onjuist? Zo neen dan horen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:
Zie ook het antwoord bij vraag 4.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.