Datum: 11-05-2021 - 06:19
04
feb
'21
Onderzoek 'Geen zak maar een bak' komt er niet, college blijft bij zakinzameling voor plastic afval in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Onderzoek 'Geen zak maar een bak' komt er niet, college blijft bij zakinzameling voor plastic afval.

Verslag gemeenteraadsvergadering 24-11-2020: In de gemeente Noordwijk wil men dat in alle dorpen dezelfde regels voor het inzamelen van huisafval. Ook moeten we de komende 4 jaar zorgen voor minder restafval. Niet 50 maar 70% procent van ons huisafval moet straks gescheiden worden. De gemeenteraad stelde het uitvoeringsplan hierover vast....

De afgelopen tijd zijn er op het gebied van inzamelen van huishoudelijk afval 2 belangrijke documenten vastgesteld door de raad. Het zogenaamde Grondstoffenbeleidsplan en het Uitvoeringsplan.

Met de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout is met Meerlanden gekozen voor een bedrijf dat het afval in de nieuw gevormde gemeente gaat inzamelen. Er komen extra voorzieningen in de gemeente als ondergrondse afvalbakken en extra minicontainers.

Ook moeten zogeheten afvalcoaches inwoners beter bewust maken van de noodzaak van gescheiden inzameling. Naast een bak voor gft- en restafval krijgen bewoners van laagbouwhuizen op verzoek de beschikking over een papierbak. Als alternatief kunnen ze er ook voor kiezen om de oude kranten en karton zelf naar centraal gelegen milieuparkjes in de wijk te brengen.

Ingediende motie 'Geen zak maar een bak' 24-11-2020.
De fracties van Lijst Salman, PvdA en D66 dienden een motie in zodat er een aparte bak voor het plastic afval zou komen. Zij menen dat het aanbieden van dit materiaal in plastic zakken tot overlast zal leiden. Volgens de fracties leidt dit tot een rommelig straatbeeld met stinkende zakken en meeuwen die de boel kapot pikken, met als gevolg rotzooi op straat. Dit past niet bij een gemeente die een kuuroord status heeft.

Wethouder Sjaak van de Berg was tegen deze motie omdat er met de aanschaf van deze extra bakken financieel geen rekening is gehouden. Hij gaf aan eerst in enkele wijken te willen kijken hoe het gaat met de plastic zakken. Dit is mogelijk zonder grote investering. De angst is dat er straks extra containers gekocht zijn en die vervolgens niet goed worden gebruikt.

Ondanks het ontraden van de motie door het college werd deze aangenomen door de raad met steun van de fracties van Bruisend Noordwijk, D66, GroenLinks, Lijst Salman Noordwijk, NZLokaal, PUUR en de PvdA.

Motie 'Geen zak maar een bak': uitkomst onderzoek college van B&W gestuurd op 25-01-2021 aan de raad.
Naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie 'Geen zak maar een bak' is aan adviesbureau IPR Normag gevraagd het college hiervoor een offerte te doen toekomen. Zie bijlagen voor uitvraag en offerte.

Het college van B&W heeft na uitvoerig beraad besloten om geen onderzoek te starten, omdat:
1. De keuze voor zakinzameling PMD in het uitvoeringsplan komt voort uit een van de strategische keuzes van de gemeenteraad. Deze keuze is regelmatig bediscussieerd in debatraden en vastgelegd in het grondstoffenbeleidsplan pagina 40, namelijk:

* Als strategisch uitgangspunt voor de gemeente Noordwijk geldt dat de keuzes die nu worden gemaakt op het gebied van de inzamelvoorzieningen voldoende ruimte laten voor verdere doorontwikkeling en voor ander maatregelen waarvoor de gemeente in de toekomst zou kunnen kiezen. Keuzes nu mogen keuzes in de toekomst zoals 'omgekeerd inzamelen', diftar of nascheiden van huishoudelijk restafval, niet onmogelijk maken.

* 'Nascheiden van huishoudelijk restafval' betekent het nascheiden van plastic uit het restafval. (Hiervoor is een nieuw verwerkingscontract restafval nodig. Ons huidige verwerkingscontract loopt af per l januari 2024. In VAB verband wordt een aanbesteding doorlopen, waarin nascheiding kan worden meegenomen.) Door de introductie van een zakken inzamelsysteem worden geen onnodige kosten gemaakt en is terugdraaien van bronscheiding van plastic eenvoudig.

2. Onze inzamelaar Meerlanden heeft momenteel geen gemeenten in haar grondgebied die gebruik maken van de in de motie voorgestelde duobak voor papier en plastic. Dit betekent dat zij dus geen materieel, containers en voertuigen, hiervoor voorradig hebben. Meerlanden merkt op dat dit overigens voor de meeste inzamelaars geldt. Onze inzamelorganisatie Meerlanden kan binnen de uniforme tarieven een dergelijke dienstverlening een plek geven, als gemeente Noordwijk dit wenst.

3. Binnen de huidige afvalbegroting is geen budget beschikbaar voor dit onderzoek.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk.