01
feb
'21
Fracties Doen!, CDA en VVD stellen vragen aan college over: eigenaren koopwoning(en) wonen zelf in huurhuis woningcorporatie in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Fracties Doen!, CDA en VVD

Fracties Doen!, CDA en VVD stellen vragen aan college over: eigenaren koopwoning(en) wonen zelf in huurhuis woningcorporatie.

De fracties van Doen!, CDA en VVD hebben 29 januari schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. Het onderwerp is: 'Eigenaren van één of meerdere koopwoningen die zelf in een huurhuis van de woningcorporatie wonen'. De vragen worden gesteld naar aanleiding van de al eerder gestelde vragen in de commissie Ruimte...

van 14 januari j.l. tijdens de behandeling van de Woonvisie en artikelen die onlangs zijn verschenen in de NRC en het LD.

Vragen:

Vraag 1.
Heeft het college kennis genomen van het bericht dat er mensen zijn die Ingeschreven staan op het adres van een corporatiewoning en tegelijk meerdere huizen (deels) op hun namen hebben staan? (1)

Vraag 2.
Heeft het college er tevens kennis van genomen dat het Kadaster, dat hiernaar onderzoek deed in opdracht van NRC, gekeken naar huiseigenaren met 2 of meer woningen en huurders van een corporatiewoning met één koophuis buiten beschouwing heeft gelaten?

Vraag 3.
Is het college en/of Stek en Padua bekend hoeveel van de mensen die op het adres van een (sociale)huurwoningen op hun naam hebben staan? Zo ja, wilt u deze informatie delen met de leden van de gemeenteraad?

Vraag 4.
Vindt het college het, met de stellers van deze vragen, ook heel onwenselijk dat, gelet op het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in het sociale en midden segment, mensen met één of meer koopwoningen op hun naam, een geschikte huurwoning voor mensen met een kleine(re) portemonnee bezet houden.

Vraag 5.
Zo ja, indien het college en/of woningcorporaties Stek en Padua geen inzicht hebben in de aantallen woningeigenaren die tegelijk staan ingeschreven op het adres van een corporatiewoning in Noordwijk, zal zij dan met Stek en Padua het Kadaster opdracht geven om huiseigenaren van één of meer woningen, die zij zelf niet bewonen, te vergelijken met mensen die staan ingeschreven op het adres van een (sociale) huurwoning van Stek en Padua? Zo nee, waarom wil het college dat inzicht niet hebben?

Vraag 6.
Kan het college bevestigen dat woningcorporaties bij toewijzen van (sociale) huurwoningen wel het inkomen van de potentiële huurder mogen toetsen, maar niet diens vermogen?

Vraag 7.
Kan het college tevens bevestigen dat de woningcorporatie i.c. Stek en Padua wel huurcontracten kan beëindigen indien de (sociale) huurwoning wordt onderverhuurd, de huurder nog staat ingeschreven bij de corporatie maar metterdaad elders in zijn koopwoning woont (woon- en adresfraude) of wanneer er sprake is van andere illegale activiteiten?

Vraag 8.
Wordt door Stek (en daarvoor door haar rechtsvoorganger NWS) en Padua actief ingezet op het opsporen van b.v. woon- en adresfraude en andere illegale activiteiten binnen haar wooneenheden in Noordwijk? Zo ja, tot hoeveel opzeggingen van het huurcontract heeft dat geleid in de jaren 2016-2020, uitgesplist per jaar en naar reden van opzegging?

Vraag 9.
Wanneer het college, Stek en Padua inzicht hebben in de aantallen woningeigenaren, die tegelijk staan ingeschreven op een adres van een corporatiewoning in Noordwijk (Noordwijkerhout en de Zilk), zal het college er dan bij Stek en Padua dan op aandringen deze huurders, tevens woningeigenaren, actief te controleren op woon- en adresfraude en mogelijke andere illegale activiteiten en het huurcontract beëindigen? (Dit kan mogelijk pas nadat zij de gegevens daartoe van het Kadaster hebben ontvangen) Zo nee, waarom niet?

Vraag 10.
Is het college bereid de commissie Ruimte per kwartaal te informeren over de voortgang in deze zaak?

    Gerard Duijndam                Astrid Warmerdam                 Jordy de Mooij
Fractie VVD Noordwijk               Fractie DOEN               Fractie CDA-Noordwijk