Datum: 14-04-2021 - 16:10

30
jan
'21
Stichting ‘Waarom Weg’ i.o. presenteert integrale oplossing voor paardenlandjes, moestuinen etc.
Geschreven door Stichting ‘Waarom Weg’

Stichting ‘Waarom Weg’ i.o. presenteert integrale oplossing voor paardenlandjes, moestuinen etc.

De stichting ‘Waarom Weg’ behartigt de belangen van vele eigenaren en huurders van paardenlandjes, volkstuintjes, hakhoutbosjes, boomgaarden etc. Onder onze achterban is grote onrust ontstaan als gevolg van het handhaven door de 5 Duin- en Bollenstreek gemeenten op zgn. ‘oneigenlijk gebruik’ van bollengrond. De problematiek rondom dit handhaven...

neemt steeds ernstiger vormen aan, de onrust groeit en er gaan zich steeds meer instanties met dit onderwerp bemoeien. Om te voorkomen dat er géén oplossing komt of dat de verkeerde beleidsresultaten worden geboekt, komen wij als stichting ‘Waarom weg’ met een voorstel tot een integrale oplossing. Deze oplossing is ten gunste van alle betrokken partijen, dus inclusief de 5 gemeenten.

Onze oplossing:
Onze oplossing is niet om het huidige zgn. ‘oneigenlijk gebruik’ van bollengrond te legaliseren. Legalisering zou namelijk planologische onttrekking betekenen en daardoor zou het in de ISG gewenste areaal van 2625 hectare juist verminderen. Door beleidsmakers wordt dat als onwenselijk gezien. Een tijdelijke ontheffing zien wij ook niet als een oplossing.

Wij staan voor een simpele-, snelle-, goedkope- en vooral structurele oplossing voor het probleem, dat gedurende lange tijd van door-de-vingers-zien, is ontstaan. Onze oplossing is het middels een ‘Generaal Pardon’ officieel mogelijk maken van het huidige gebruik van alle geïnventariseerde locaties met als peildatum 1 januari 2021.

Dit is mogelijk door het zgn. ‘verruimd gebruik’ via een markering aan de huidige locatiebestemming toe te voegen. Vervolgens een specificatie van die markering in de legenda van het bestemmings- of omgevingsplan toe te voegen. Onze oplossing ter behoud van dierenlandjes, volkstuinen, hakhoutbosjes, privétuinen en boomgaarden etc. omvat het volgende:

• Direct het handhaafproces stoppen in aanloop naar het besluit tot verruiming van de gebruiksmogelijkheden. Hierdoor gaat de grond juist niet verloren voor eventuele toekomstige bollenteelt. Toekomstige eigenaren kunnen het namelijk altijd weer in oude staat terugbrengen om er bijvoorbeeld bollen o.i.d. op te kweken.

• De 5 Duin- en Bollenstreekgemeenten respecteren de bestaande gebruikssituaties volgens o.a. de gemaakte inventarisaties m.b.t. het handhaafproject (peildatum 1 januari 2021). Deze locaties en de mogelijk nog in kaart te brengen locaties (bijv. via gemeentelijke oproep) vormen de 0-meting en krijgen structureel toestemming voor het huidige gebruik via de markering in bestemmings- of omgevingsplannen.

• Al deze locaties komen dus in aanmerking voor een zgn. ‘Generaal Pardon’.

• Reeds gehandhaafde locaties mogen éénmalig medegebruik maken van het ‘Generaal Pardon’ en de locaties terugbrengen naar de situatie zoals die was van vóór het handhaven.

• Nadat nieuw beleid is geformuleerd (met inspraak van betrokkenen), alle geïnventariseerde locaties te onderwerpen aan een zgn. ‘groene toets’. Dat wil zeggen dat er vanuit de gemeenten eisen kunnen worden gesteld aan landschappelijke inpassing d.m.v. streekgebonden beplanting (bomen en struiken). Dit laatste wordt zelfs d.m.v. subsidies gepropageerd. Na het doorstaan van de toets, dient het gebruik van de locatie geformaliseerd te worden in de geldende bestemmings- en/of omgevingsplannen. Om de kosten laag te houden opteren wij ervoor om dit per gemeente collectief te doen d.m.v. een zgn. ‘veegplan’. Elders in Nederland zijn er genoeg voorbeelden van ‘veegplannen’ te vinden.

• Wij pleiten bij de ruimere gebruiksmogelijkheden voor een landschappelijke ‘groene’ inpassing. Niet klakkeloos alles toestaan maar d.m.v. realistische ‘groene voorwaarden ‘, de ‘groene parels’ structureel te behouden.

• Wanneer het huidige gebruik op de percelen officieel mogelijk is, zullen de eigenaren/huurders bereid zijn om in deze locaties te investeren. Een eventueel beeld van verrommeling is hiermee dan van de baan.

De ISG-2016 propageert een divers- en heterogener landschap. Dat onderschrijven wij. Maar wij vinden het ongepast om burgers, die dat landschap nu juist bewerkstelligen en onderhouden (voor eigen rekening), te laten betalen d.m.v. het tarief voor bollengrondcompensatie (dus nog eens extra te belasten). Die regeling dient te worden aangepast.

Met dit voorstel bieden wij een passende oplossing voor deze slepende kwestie die veel burgers van de Duin- en Bollenstreek treft. Wij vertrouwen erop dat de lokale politiek ervoor zal kiezen om deze kwestie spoedig tot een goed einde te brengen en onze oplossing zal overnemen.

Met vriendelijke groet,
E.Vink
Voorzitter stichting ‘Waarom Weg’