Datum: 09-02-2023 - 12:31
27
jan
'21
Drie maal is scheepsrecht: Motie houtstook aangenomen. (o.a. pilot slooppremie oude houtkachels, subsidie filters) in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Driemaal is scheepsrecht: Motie houtstook aangenomen. (o.a. pilot slooppremie oude houtkachels, subsidie filters)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2020 werd de ingediende motie ‘Lid Van Dokkum (PvdA) e.a. over Houtstook’ aangehouden. Reden daarvoor was dat op het moment van behandeling de relatie met duurzaamheid onvoldoende kon worden aangegeven en er behoefte is aan extra (technische) informatie. In het voorstel....

wordt onder meer gesproken over maatregelen die de gemeente zou kunnen nemen (slooppremie, subsidie, pilot, voorlichting) en het opnemen van een stookverbod in de APV (na aanleiding van een brief van een inwoner). Wethouder Sjaak van den Berg zegde tijdens de raadsvergadering toe dat hij zou onderzoeken wat er mogelijk was.

In antwoord daarop heeft zijn ondervindingen in een raadsbrief verwoord (klik hier voor de gehele brief). In deze raadsbrief wordt beoogd de stand van zaken weer te geven, ter ondersteuning van verdere behandeling in de raad. We geven hieronder de conclusie van het college weer in deze raadsbrief.

Conclusie
De gemeente Noordwijk onderschrijft de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord en draagt waar mogelijk bij aan kennisdeling en het verstrekken van informatie. Ze besteedt op haar website aandacht aan de gezondheidseffecten van houtstook en verwijst naar de stookwijzer en het stookalert van het RIVM 6. 

Op 13 januari 2021 vindt het Schone Lucht Jaarcongres plaats in Rotterdam. Het doel is om dan de effecten te bespreken van maatregelen die zijn onderzocht en eventueel op landelijk niveau vervolgafspraken te maken.

De vraag ligt nu voor of Noordwijk geïsoleerde acties dient te ondernemen, zoals die in het voorstel werden genoemd (zoals slooppremies en stookverbod opnemen in de APV) of dat in samenhang en in afspraak doet met de Rijksoverheid en VNG. Dit kent aspecten van doelmatigheid, de zeer beperkte mogelijkheden voor handhaving en van kosten.

Gemeenteraadsvergadering 16-12-2020.
De aangehouden motie (vernieuwd) werd door de fracties van PvdA, NZLokaal en DOEN! alsnog tijdens de raadsvergadering ingediend. De fracties zouden toch graag zien dat college zelf actie gaat ondernemen en niet wacht op regionale of landelijke acties van de overheden. Tijdens de stemming bleek dat de stemmen staakte bij 13 voor en 13 tegen deze motie (één raadslid was er niet aanwezig).

Dit betekent volgens de regels dat de motie opnieuw wordt aangehouden en dat er opnieuw gestemd gaat worden op de eerst volgende raadsvergadering in januari. Nu maar hopen dat dan iedereen aanwezig is voor een meerderheid voor of tegen.

Gemeenteraadsvergadering 26-01-2021.
Voor de derde keer werd de motie van de fracties van PvdA, NZLokaal en DOEN! bij een raadsvergadering ingediend en is de motie voor de tweede keer in stemming gebracht. Op 16 december 2020 eindige de stemming in 13 voor en 13 tegen en dat zorgde er voor, dat in de volgende raadsvergadering voor een meerderheid er opnieuw over gestemd moest gaan worden.

Na een kleine aanpassing door de indieners werd de motie Houtstook, met 20 voor en 7 tegen, in ruime meerderheid in de raadsvergadering van 26 januari nu wel aangenomen. Hierin verzoekt met het college van B&W:

* Te zorgen voor reductie van uitstoot door het verstrekken van een slooppremie voor oude houtkachels op het moment dat deze worden vervangen door een nieuwe, schoner stokende kachel en een subsidie voor katalysatoren en/of filters, waarvan de werking bewezen is. Deze laatste subsidie wordt alleen verstrekt bij bestaande kachels.

* Hiervoor in eerste instantie een pilot te starten, voor de duur van twee jaar en deze te financieren uit de algemene reserve;

* Bij een positieve evaluatie van de pilot de financiering structureel in te bedden in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de programmabegroting;

* Regelmatig voorlichting te blijven geven over de risico’s en nadelige gevolgen van het stoken van hout, het stookalert en hoe het stoken van hout, op een zo schoon mogelijke manier gedaan kan worden.