Datum: 08-03-2021 - 17:56

26
jan
'21
D66 stelt vragen aan college over: Stagnatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid en afdoening motie duurzaam bouwen in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Fractie D66

D66 stelt vragen aan college over: Stagnatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid en afdoening motie duurzaam bouwen.

De fractie van D66 heeft over 2 onderwerpen vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. Onderwerp 1: Stagnatie Uitvoerings- programma Duurzaamheid. In uw brief gedateerd 10 december 2020 informeert u de Raad over de achtergrond van der vermindering van het aantal uren dat in 2020 bij de Omgevingsdienst is...

besteed aan duurzaamheidstaken. U besluit de brief met de conclusie dat de aan deze vermindering ten grondslag liggende taakverschuivingen niet hebben geleid tot minder activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Vragen:

Vraag 1.
Kunt u toelichten welke referentie u hanteert indien u concludeert dat er geen sprake nis geweest van minder activiteiten op het gebied van duurzaamheid?

Vraag 2.
Kunt u toelichten waarom het opstellen en voorleggen van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid telkenmale vertraagt terwijl u de ondersteuning van de ODWH op dit thema terugbrengt c.q. terug heeft gebracht?

Vraag 3.
Deelt u onze opvatting dat - in ieder geval achteraf bezien - sprake is van verkeerde inschattingen die de gemelde vertragingen hebben veroorzaakt?

Vraag 4.
Kunt u ons een actuele planning bieden met betrekking tot het Duurzaamheidsprogramma en de uitvoering daarvan?

Onderwerp 2: Afdoening Motie Duurzaam Bouwen
In uw brief gedateerd 31 december 2020 informeert u de Raad over de afdoening van de motie Duurzaam Bouwen. In deze aangenomen motie wordt het college opgeroepen om bij nieuwbouw de in de motie vermelde ambities ten aanzien van energie en milieu zoveel mogelijk te realiseren. U vermeldt dat in het afgelopen jaar de gemeente bij aanvraag voor nieuwbouw, daar waar mogelijk, de minimale score DPG-score heeft gehanteerd. Vragen: 

Vraag 1.
Kunt u voor ons nader concretiseren en kwantificeren in welke c.q. welk aantal gevallen u succes heeft geboekt bij de uitvoering van de motie Duurzaam Bouwen?

Vraag 2.
Kunt u ons informeren welke vorderingen worden gemaakt met de uitvoering van de moties “Groene Daken” en “Zonnige Daken” en welke concrete resultaten hier kunnen worden gemeld?

Fractie D66 Noordwijk,

Dick Gutlich.