Datum: 31-07-2021 - 18:32
21
jan
'21
CDA / College van B&W in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA & College van B&W

College beantwoordt vragen CDA over: Gevaarlijke situatie ‘s-Gravendamseweg (N443).

Eind oktober heeft het college van de gemeente Noordwijk de vervolgvragen van de CDA-fractie over de gevaarlijke situatie bij de kruising Leidsevaart en ‘s-Gravendamseweg (N443) beantwoord. Naar aanleiding van het ongeval wat op vrijdag 18 december plaatsvond, waarbij een auto tegen een woning aanreed, heeft de CDA-fractie opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W...

Het CDA concludeert dat:
1. Al jaren bekend is dat de N443 als toegangsweg naar de A44 steeds drukker wordt;
2. De weg door de ligging en aanleg al lang niet mee geschikt is om deze verkeersstroom te verwerken;
3. We al meerdere maken kenbaar hebben gemaakt dat, zeker bij de spoorwegovergang, die situatie onhoudbaar begint te worden;
4. Dat op genoemde plek de kruising voor fietsers, wandelaars en automobilisten iedere keer tot zeer gevaarlijke situaties leidt;
5. We weten dat het een provinciale weg is maar dat de gemeente Noordwijk en vooral de kern Noordwijkerhout hier continu op aangesproken wordt;
6. Dat ook in de gemeente Teylingen door het burgercomité aldaar meerdere malen gewezen is op de onveilige situaties.

Dat leidt voor het CDA tot de volgende vragen:

Vraag 1.
Wil het college bij de provincie nogmaals aandringen op aanpassingen op N443;

Antwoord:
De gemeente Noordwijk dringt regelmatig aan bij de provincie om knelpunten in de gemeente en Duin- en Bollenstreek zoals op de N443 aan te pakken. In het Programma Ontsluiting Greenport van Holland Rijnland is de verkeerssituatie rond de Piet Gijzenbrug opgenomen en zijn er middelen gereserveerd.

Daarnaast wordt er in de Duin- en Bollenstreek gewerkt aan een mobiliteitsvisie voor de Duin- en Bollenstreek als input voor de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland. In deze visie worden structurele maatregelen voor de Duin- en Bollenstreek en de N443 voorgesteld.

Vraag 2.
Kan er een studie komen tot verkeersontsluitingen in de Bollenstreek, die afgerond is in het 2e kwartaal 2021?

Antwoord:
Volgens planning wordt de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland, waar de mobiliteitsvisie van de Duin- en Bollenstreek in is verwerkt, medio 2021 afgerond.

Vraag 3.
Er zijn verschillende eenvoudige en goedkope oplossingen te bedenken om bij de spoorweg overgang (bijv. verkeerslichten). Is dat al eens breed bekeken?

Antwoord:
De provincie heeft een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar het plaatsen van een verkeersregelinstallatie (stoplicht) op de kruising Leidsevaart/'s-Gravendamseweg. Uit dit onderzoek bleek dat een verkeersregelinstallatie op dit kruispunt verkeerskundig, in combinatie met de spoorwegovergang, niet mogelijk is. 

Op dit moment werkt de provincie Zuid-Holland aan een nieuwe trajectstudie voor de 's-­Gravendamseweg (N443). De provincie stelt eens in de tien jaar een trajectstudie op in het kader van groot onderhoud. In deze trajectstudie worden kleine verkeersmaatregelen op het kruispunt met de Leidsevaart voorgesteld om de situatie voor (brom)fietsers duidelijker en veiliger te maken.

Tevens onderzoekt de provincie samen met de gemeenten Teylingen en Noordwijk of de 's­-Gravendamseweg tussen de Gieterij in Noordwijkerhout en de Jacoba van Beierenweg in Voorhout binnen de bebouwde kom kan vallen. Dit heeft tot gevolg dat de snelheid wordt verlaagd van 60 km/uur naar 50 km/uur op dit deel van de N443. Met een lagere snelheid neemt de kans en ernst van de ongevallen verder af.

Vraag 4.
Vind er overleg plaats met het college van de gemeente Teylingen om de situatie te verbeteren?

Antwoord:
Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente Teylingen. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Beide gemeente streven naar een structuuroplossing om de verkeerssituatie op dit kruispunt te verbeteren.

Daarbij merken wij op zoals het CDA reeds opmerkt, dat we afhankelijk zijn van de provincie Zuid-Holland als eigenaar en wegbeheerder van de N443. Daarnaast zijn de hoge kosten, ruimtelijke inpassing en grondverwerving andere risicofactoren die een definitieve oplossing in de weg kunnen staan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.