Datum: 13-08-2022 - 01:57
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
21
jan
'21
CDA stelt vragen aan college over: Geluidsoverlast langs de N206 in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA / College van B&W

College beantwoordt vragen CDA over: Geluidsoverlast langs de N206 in Noordwijkerhout.

Fractie CDA: Rond de N206 in Noordwijkerhout ervaren omwonenden veel geluidsoverlast op o.a. de Koninginneweg en de wijk Duin en Dal. Het toenemende verkeer op de N206 zorgt voor meer geluidsoverlast. Dit zorgt in sommige gevallen zelfs voor een vermindering van de ervaren gezondheid. Er is al vaker gesproken over mogelijke geluidsschermen langs de N206....

Vragen fractie CDA en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de klachten van inwoners over de N206?

Antwoord:
Er is bekend dat er in het verleden meldingen zijn geweest van overlast. De gemeente heeft tevens kennis genomen van de petitie over geluidsoverlast vanwege de provinciale weg N206.

Vraag 2.
Zo ja, is dit al eens besproken met de provincie Zuid-Holland? Zo ja, wat was de uitkomst van dit gesprek?

Antwoord:
Tijdens het laatste groot onderhoud aan de N206 in 2016 was de mondelinge reactie van de provincie dat de verkeerssituatie van de N206 (intensiteiten en vormgeving) niet is veranderd en er dus geen specifieke (geluids)maatregelen noodzakelijk zijn.

In het kader van de Duinpolderweg is de situatie van de N206 ter hoogte van Noordwijkerhout aan de orde geweest. Als de Duinpolderweg zou worden doorgetrokken van de A4 naar de N206, dan zou de verkeersintensiteit significant toenemen.

Uit nader onderzoek van dat project zou dan blijken of maatregelen tegen geluidsoverlast en fijnstof wenselijk en/of noodzakelijk zijn geweest. Door het vervallen van het project Duinpolderweg is dit evenwel niet meer aan de orde.

Vraag 3.
Is het college bereid om met de provincie de mogelijkheden van het plaatsen van geluidsschermen langs de N206 te onderzoeken waar deze door bewoond gebied loopt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welk termijn wil
het college dit dan oppakken?

Antwoord:
In het coalitieakkoord Betrokken, Helder en Daadkrachtig is onder meer opgenomen, dat de provincie zal worden verzocht om op plekken waar geluidsoverlast langs de N206 wordt ervaren geluidsschermen te plaatsen. Het staat in de planning om naar aanleiding van het coalitieakkoord en de recente petitie over geluidsoverlast dit jaar (2021) bij de provincie te vragen om een onderzoek te starten langs de N206 in de kern Noordwijkerhout.

Vraag 4.
Is het college het met het CDA eens dat geluidsschermen lang de N206 de gezondheid van omwonenden kunnen verbeteren? Waarom wel of niet?

Antwoord:
Er van uitgaande dat geluidsschermen ervoor zorgen dat de geluidsoverlast afneemt bij de genoemde inwoners, kan dit zorgen voor een verbetering van hun ervaren gezondheid. Hiervoor is verder onderzoek nodig om uit te sluiten dat andere bewoners niet extra worden geconfronteerd met een toename van geluid. Geluidsschermen veroorzaken namelijk reflecties van geluidsgolven die kunnen neerslaan op andere delen van Noordwijkerhout.

Voorts kunnen geluidsschermen ook een gevoel van opsluiting veroorzaken en het uitzicht belemmeren wat ook als hinderlijk kan worden ervaren. Uiteindelijk zal een onderzoek moeten uitwijzen welke maatregelen de geluidsoverlast kunnen beperken.

Vraag 5.
Is het college het met het CDA eens dat groene geluidsschermen met zonnepanelen een bijdrage kunnen leveren aan de RES (Regionale Energie Strategie)? Waarom wel of waarom niet?

Antwoord:
Er is nog een hele weg te gaan voordat er door de provincie überhaupt geluidsschermen worden geplaatst. De gemeente is in eerste instantie gesprekspartner. Indien de provincie bereid is deze te plaatsen (in samenwerking met de gemeente) dan gaan wij de mogelijkheid aanreiken om in het kader van het RES zonnepanelen te integreren in de geluidsschermen.

Bijlage
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5144206/rivm-verminder-wettelijktoegestaan-omgevingsgeluid-voor-gezondheid

Burgemeester en wethouders van Noordwijk