Datum: 16-08-2022 - 21:31
22
jan
'21
Zes reacties en beantwoording door college bij raadsvoorstel bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o. in De Zilk.
Geschreven door Redactie BON

Zes reacties en beantwoording door college bij raadsvoorstel bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.

Het al veel besproken ontwerpbestemmingsplan van Zilkerbinnenweg 14 e.o., voor de realisatie van een GOM-woning ter plaatse, is een nieuwe fase ingegaan. Het ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o. heeft gedurende zes weken ter visie gelegen en was het opengesteld voor zienswijzen. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt. De twee formele zienswijzen....

en vier adhesiebetuigingen zijn samengevat en beantwoord in de ‘Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.’. De nota en het bestemmingsplan worden nu via een raadsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op 16 maart gaat op de raadsvergadering daar een besluit over genomen worden.

Inhoud bestemmingsplan (bron gemeente Noordwijk)
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van een greenportwoning op het grondstuk gelegen naast Zilkerbinnenweg 14 in de kern De Zilk. Het betreft een gedeelte bollenteeltgrond dat in eigendom is van initiatiefnemer.

De kavel sluit aan op het bestaande lint van woningen en bedrijfsbebouwing aan de Zilkerbinnenweg. Er is sprake van een zogenaamde ‘overhoek’, wat wil zeggen dat door de hedendaagse wijze van telen dit stuk grond inefficiënt is gesitueerd. Het plan past binnen de uitgangspunten van de ISG. Tevens is er een landschapsadvies uitgebracht.

Mede op basis van het uitgebrachte landschapsadvies wordt de te realiseren woning zo goed als mogelijk ingepast in het landschap en het straatbeeld. De bouwvorm zorgt voor ruim doorzicht naar het achterliggende landschap. Een deel van het bouwvlak, zoals aangeduid op de verbeelding ter plaatse van het naastgelegen perceel Zilkerbinnenweg 14, komt te vervallen.

Hierdoor nemen de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan significant af en wordt het vrijhouden van het vergezicht ter plaatse juridisch verzekerd. Landschappelijke erfbeplanting rondom de woning zorgt voor een natuurlijke overgang van de bebouwing naar het landschap. Op basis van de uitgevoerde analyse en waardering blijkt dat de impact van de bouw op het landschap beperkt is.

Vervolg:
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter visie gelegen. Gedurende die periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling op 16 maart 2021 wordt het plan, na bekendmaking van het raadsbesluit, opnieuw voor de duur van zes weken ter visie gelegd in het kader van beroep.

Foto PR.