17
jan
'21
PUUR stelt vragen aan het college over: Schuldhulpverlening (o.a. ZZP) in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

PUUR stelt vragen aan het college over: Schuldhulpverlening (o.a. ZZP)

Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk: Door corona zal het aantal mensen dat een beroep moet /gaat doen op de schuldhulpverlening, naar verwachting (sterk)stijgen. Het betreft zowel mensen met/zonder een regulier dienstverband en/of uitkering, en ook een deel van de ZZP’ers (1 miljoen in geheel Nederland)...

Dat laatste komt uit recente artikelen en diverse publicaties, maar ook vanuit tv-uitzendingen zoals b.v. gezien op NPO 2, Pointer d.d. 11 januari. Noordwijk heeft circa 2500 ZZP‘ers. Daarvan is reeds bekend dat circa 2% tot een minimahuishouden gerekend kan worden. (bron: evaluatie en armoede monitor KWIZ 2019)

De voortdurende crises voert de druk bij kwetsbaren verder op en meer ZZP’ers zullen mogelijk in een penibele situatie, en/of schuldhulpverlening terecht komen. Professionele bedrijven zoals b.v. Zuidweg & Partners, die ook met/voor vele gemeenten (o.a. Noordwijk) werkt, geeft aan dat naar schatting 60% van de gemeenten niet goed, of niet goed genoeg, op de hoogte is met (lokale)wet- en regelgeving m.b.t. Schuldhulpverlening.

(Aan)vragen worden onvoldoende, of onjuist behandeld met alle mogelijk negatieve gevolgen van dien. Raken mensen verder in de problemen, dan lopen de kosten voor de gemeenschap ook flink op. Onderzoeken uit het verleden geven aan dat dit gemakkelijk 50.000 euro per gezin per jaar, of meer betekent. En die rekening is voor de gemeente, in dit geval Noordwijk. Alleen preventie en zeer adequaat handelen voorkomt en (hopelijk) geneest problemen.

Vragen fractie PUUR Noordwijk:

Vraag 1.
Kunt u, in het licht van het bovenstaande, z.s.m. een up to date overzicht van lopende- en in behandeling zijnde schuldhulpverleningszaken opleveren? Inclusief uitsplitsing naar ZZP’ers? Zo nee waarom niet?

Vraag 2.
Met het raadplegen van de expertise van de ISD; wat zijn de instroomverwachtingen voor Noordwijk in 2021 en 2022? Wat zijn de mogelijk extra kosten die daaruit voortkomen?

Vraag 3.
Wat is het pakket aan preventieve maatregelen dat wordt ingezet om de instroom tot een minimum te beperkten? Indien niet aanwezig, waarom niet?

Namens de fractie PUUR, Toon van Tol