15
jan
'21
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Camera's inzetten tegen illegale afvaldump in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: camera's inzetten tegen illegale afvaldump.

Met enige regelmaat ontvangt de fractie van Bruisend Noordwijk klachten van inwoners met betrekking tot rommel, die wordt achtergelaten of gedumpt bij de zogenaamde openbare ondergrondse containers ten behoeve van de gescheiden inzameling van PMD (plastic, metaal en drinkkartons),glas, textiel en oud papier/karton. Dit neemt inmiddels grote en grove vormen aan...

Spullen, die normaliter afgeleverd zouden moeten worden bij de milieu-straat worden ook achter gelaten: Complete bankstellen en huisraad worden aangetroffen. Ik wil daarbij alleen al verwijzen naar de vele meldingen op Fixi en de media. In gesprekken met inwoners spreekt men zijn afschuw uit over dit (asociale) gedrag en/of er wordt hevig gemopperd op de sociale media. Oplossingen lijken evenwel niet voorhanden.

In het licht van oplossingsgericht denken vraag ik uw aandacht voor een mogelijk op deze problematiek toegesneden artikel in de nieuwe APV (algemene politieverordening), die werd vastgesteld in uw raad van 24 november 2020. De inwerkingtreding is voorzien cq toegezegd enkele dagen vóór 1 januari aanstaande.

Meer specifiek doel ik daarbij op:
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen*

1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.
2. De burgemeester heeft die bevoegdheid eveneens ten aanzien van parkeerterreinen en parkeergarages

En de bijbehorende toelichting:
Sinds 1 juli 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd waardoor het ook mogelijk is om ter handhaving van de openbare orde mobiele camera’s in te zetten. Onder handhaving van de openbare orde valt volgens de regering ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving.

Dit betekent dat bij een evenement ten behoeve van voorkoming van verstoring van de openbare orde ook mobiele camera’s zouden kunnen worden ingezet. Een zodanig besluit wordt door de burgemeester genomen. In het tweede lid zijn parkeerterreinen en parkeergarages met name genoemd.

De vragen van de fractie Bruisend Noordwijk zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Is het college van oordeel, dat de overlast door achtergelaten (grof) huisvuil rond inzamelingspunten vele, zo niet vele perken te buiten gaat?

Antwoord:
Het college is niet van mening dat het achterlaten van (grof) huisvuil buitensporig is. Het bijplaatsen van afval bij inzamelpunten is wel een landelijk probleem dat zich ook in Noordwijk voordoet. Het is mede een gevolg van de wijze van afvalinzameling. Vroeger werd het vuil wekelijks door huishoudens voor de deur gezet en opgehaald door de vuilnisdienst.

Tegenwoordig wordt gewerkt met inzamelpunten waar men het afval naartoe moet brengen. Gelet op het feitelijke doel van afval inzamelpunten is het een goede zaak dat mensen daar hun afval naartoe brengen en niet ergens anders achterlaten. De intentie van mensen die dat doen is in principe goed. We zien dat de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen niet altijd op de juiste wijze worden gebruikt.

Als een container toevallig vol of verstopt is neemt men het afval niet altijd weer mee naar huis of brengt het bij een andere container, zoals het verzoek is. De gemeente loopt de milieuparkjes dagelijks na op bij geplaatst afval om de brengparkjes zo schoon mogelijk te houden. Bovendien kunnen mensen die overlast zien een melding doen op Fixi en wordt het bij geplaatste afval zo snel mogelijk weggehaald.

Vraag 2.
Heeft het college een beeld bij de mogelijkheden om deze overlast effectief en efficiënt te lijf te gaan?

Antwoord:
Het college gaat er van uit dat een ieder die zijn/haar afval naar een inzamelpunt brengt over het algemeen van goede wil is. Voor het vinden van oplossingen voor bijplaatsingen is het dan ook van belang de vraag te stellen: waarom wordt afval naast de inzamelmiddelen gezet en niet er in?

Er zijn verschillende redenen voor bijplaatsingen: de afvalcontainer kan vol zijn of verstopt, het is onvoldoende bekend dat men grof afval vanaf huis kan laten ophalen, of degene die het afval wil inleveren beschikt niet over een pasje voor het inzamelmiddel in het geval van de kern Noordwijk.

Per reden wordt gezocht naar oplossingen. Helaas zijn die niet altijd voorhanden, zoals bij het antwoord onderaan bij vraag 4 wordt aangegeven. Zo is het een gegeven dat er, door de keuze van een pasjessysteem, voor een persoon die geen pasje heeft geen andere mogelijkheid is dan het afval op andere wijze kwijt te raken.

Maar soms is het ook gewoon ongewenst gedrag en wordt gemakzuchtig het afval er bij gezet. Zoals ook in antwoord op vraag 4 wordt aangegeven is het bereiken van sommige groepen lastig en rest niets anders dan opruimen. De milieuparkjes die het over het algemeen betreft, worden dan ook consequent nagelopen op bijplaatsingen.

Vraag 3.
Bestaat er inzicht in (jaar-)getijden, waarop dit soort overlast excessief is?

Antwoord:
De gemeente heeft de locaties inzichtelijk waar over het algemeen meer dan elders wordt aangeboden. Op andere locaties kan dit verschillen per jaar of jaargetijde. Desondanks vinden we niet dat dit, zoals ook al opgemerkt in het antwoord op vraag 1, dat dit buitensporig is.

Wel merken alle gemeenten dit jaar, tijdelijk, meer overlast door de corona­uitbraak. Mensen zijn meer thuis, consumeren en bestellen meer. Dit leidt tot een groter aanbod van plastic/PMD, textiel en karton.

Vraag 4.
Bestaat er een relatie met bijvoorbeeld vakantieperioden en/of de jaarwisseling?

Antwoord:
Nee, deze relatie zien wij niet. Het is een complexer probleem. De bijplaatsingen vinden op verschillende momenten en verschillende locaties plaats. Dit komt omdat bijplaatsingen in de gemeente Noordwijk door diverse groepen wordt veroorzaakt.

Deze groepen variëren van tijdelijke arbeidskrachten tot winkelend publiek in de weekenden tot zomergasten en dagjesmensen en uiteraard ook de eigen bewoners en de bewoning van vakantiewoningen.

Dat maakt een eenduidige oplossing, zoals handhaving en/of meer communicatie, ook niet of nauwelijks mogelijk. Zo zijn bijvoorbeeld sommige bovengenoemde groepen moeilijk te bereiken middels publiekscampagnes. Maar ook het regelmatig herhalen van de boodschap om karton klein te maken hebben bijvoorbeeld nauwelijks effect.

Vraag 5.
Zou deze overlast mede te lijft gegaan kunnen worden door plaatsing van camera’s voor bepaalde duur?

Antwoord:
De kans op een effectieve inzet van camera's is klein. Een persoon die bijvoorbeeld op de fiets naar een inzamelpunt komt en daar een doos papier naast het inzamelmiddel zet, zal op camerabeelden moeilijk herkenbaar en traceerbaar zijn.

Van veel groter belang is, dat een streng toezicht bij de inzamelpunten juist voor kwaadwillenden een reden zal zijn om het afval niet meer naar een inzamelpunt te brengen, maar ergens te dumpen op een achterafweggetje waar geen camera's staan.

Daarnaast gaat de driehoek Openbaar Ministerie, politie en burgemeester over de inzet van (mobiele) camera's. Dit geschiedt onder diverse voorwaarden, zoals in geval van zware overlastverstoringen waar geen andere oplossingen meer mogelijk zijn. De overlast van bijplaatsingen valt hier niet onder.

Vraag 6.
Zo ja, acht het college deze plaatsing opportuun?

Antwoord:
Gelet op het antwoord op vraag 5 is het plaatsen van camera's bij inzamelpunten niet aan de orde.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto PR.