Datum: 26-01-2021 - 22:54

12
jan
'21
Harmonisatie onderwijsregelingen: college kiest voor gymlessen, lessen over zwerfafval en afvalscheiding en reanimatielessen in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Harmonisatie onderwijsregelingen: college kiest voor gymlessen, lessen over zwerfafval en afvalscheiding en reanimatielessen.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk informatie over de harmonisatie onderwijsregelingen. Brief: De wet Algemene regels herindeling schrijft voor dat wij als college van de fusiegemeente Noordwijk, twee jaar de tijd hebben om na een fusie al onze regelingen te harmoniseren. Hierbij berichten wij u als...

gemeenteraad over de harmonisatie van de regelingen voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Het gaat dan bijvoorbeeld over subsidies die we als gemeente aan het onderwijs verlenen op het gebied van gymlessen, cultuureducatie of reanimatielessen.

Bij deze harmonisatie zijn de directies van verschillende scholen betrokken geweest. Tevens is de harmonisatie besproken met de verschillende onderwijsbesturen. In lijn met de opdracht van de raad is ervoor gekozen deze harmonisatie budgetneutraal uit te voeren. Dat betekent dat de harmonisatie binnen de door de raad gestelde kaders is gebleven van de begroting voor het onderwijs.

Er is voor gekozen om alle scholen te ondersteunen bij het bieden van twee uur gymles per week, voor alle kinderen in het primair onderwijs in de groepen 3 tot en met 8. Het budget hiervoor is gevonden in het budget voor onderwijsbegeleiding. De voormalig gemeente Noordwijk vulde het Rijksbudget voor onderwijsbegeleiding (bijvoorbeeld het bijscholen van personeel of het testen op dyslexie) nog aan, als enige gemeente in de regio.

Nu is ervoor gekozen dit geld in te zetten ter stimulering van de gymlessen. Ten slotte is er voor gekozen te starten met de ondersteuning van reanimatielessen op het VO en lessen over zwerfafval of afvalscheiding op het PO.

De inspectie voor het onderwijs heeft een aantal verbeterpunten meegegeven in ons beleid voor- en vroegschoolse educatie. Tezamen met een groot aantal partijen (onderwijs, kinderdagverblijven, GGD) werken wij nu aan nieuw beleid voor de voor- en vroegschoolse educatie. Dit beleid zal gereed zijn rond de zomer van 2021.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.