Datum: 30-03-2023 - 14:12
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

11
jan
'21
PvdA stelt vragen aan college over: Verdringing en werken zonder loon in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

PvdA stelt vragen aan college over: Verdringing en werken zonder loon.

Fractie PvdA: Eind vorig jaar hebben we het raadsvoorstel “Dierenhoeve” behandeld. Hierbij was sprake van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor onder andere het onderhoud van de Engelse tuin. Wij hebben toen benoemd het belangrijk te vinden, dat wanneer productieve arbeid wordt verricht, mensen daarvoor ook een fatsoenlijk salaris ontvangen....

Daarnaast mag het niet zo zijn, dat werkervaringsplaatsen en proefplaatsingen met behoud van uitkering, ten koste gaan van betaalde banen. Werken met behoud van uitkering zou tot een minimum moeten worden beperkt.

Het is denkbaar dat iemand met een uitkering in het kader van het opbouwen van arbeidsritme of een proefplaatsing met reëel uitzicht op betaald werk in het verlengde hiervan, een periode werk verricht met behoud van uitkering.

Ook kan het in het kader van re-integratie zinvol zijn iemand in een gecontroleerde omgeving werkzaamheden te laten verrichten, om vast te stellen wat iemands mogelijkheden en beperkingen zijn of om iemands werkvaardigheden te versterken. Deze diagnostische plaatsing of trainings-plaatsing zou echter niet langer moeten duren dan nodig voor dit doel.

Onlangs heeft de FNV een rapport gepubliceerd over “verdringing door re-integratie trajecten en ‘vrijwilligerswerk”. Na het lezen van dit rapport en eerder genoemde constatering, willen we graag een aantal vragen stellen aangaande verdringing om een beeld te krijgen van de mate waarin dit speelt in onze gemeente en de noodzaak hier iets in te doen.

Vragen

Vraag 1.
Uit de Participatiewet volgt, dat het bij werkzaamheden in het kader van een tegenprestatie of een participatieplaats moet gaan om onbeloonde additionele werkzaamheden, die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Op welke wijze is dit geborgd binnen onze gemeente?

Vraag 2.
Een aantal andere gemeenten in onze provincie hebben een meldpunt verdringing opgezet. Hoe staat u tegenover het invoeren van een dergelijk meldpunt binnen onze gemeente?

Vraag 3.
Worden er binnen onze gemeente voorwaarden gesteld aan proefplaatsingen met behoud van uitkering (bijvoorbeeld duur en uitzicht op dienstverband) en zo ja, welke?

Vraag 4.
Wordt er binnen de Maregroep ook werk verricht door mensen met behoud van uitkering? Zo ja, om welke aantallen gaat het? Voor welke duur en onder welke voorwaarden?

Vraag 5.
Als met behoud van uitkering werk wordt verricht, zoals bij een leer-werkplek, is daar dan een maximale termijn aan gekoppeld en wat is deze termijn? Worden er aanvullende voorwaarden gesteld met het oog op verdringing?

Vraag 6.
Wordt er binnen onze gemeente, dan wel ISD of Maregroep/spw gewerkt met Flextensie, waarbij mensen met behoud van uitkering via een soort uitzendconstructie werken bij inlenende organisaties?

Vraag 7.
Welke voorwaarden stellen wij als gemeente met het oog op verdringing aan Social Return, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans wordt gegeven?

Vraag 8.
Indien bijstandsgerechtigden worden ondersteund door de gemeente bij het zoeken van vrijwilligerswerk of als een bijstandsgerechtigde meldt bij de gemeente dat hij/zij vrijwilligerswerk gaat doen, wordt dan ook een check uitgevoerd of verdringing aan de orde is? Welke voorwaarden worden met het oog hierop aan het vrijwilligerswerk gesteld?

Vraag 9.
Hoe gaat het college borgen dat bij het verrichten van het onderhoud van de Engelse tuin geen sprake is van verdringing?

Vraag 10.
In het rapport van de FNV wordt verdringing door inzet van vrijwilligers in zorg en vervoer beschreven. Kunt u aangeven of daarvan ook sprake is in onze gemeente en ziet u mogelijkheden om daar iets aan te doen?

Namens de fractie van de PvdA,
Rommie van Dokkum