Datum: 09-02-2023 - 13:42
08
jan
'21
College beantwoordt vragen PUUR over: Openbare ruimte en voorzieningen wijken Lelie en Sancta Maria in Noordwijk, Noordwijkerhout.
Geschreven door PUUR / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen PUUR over: Openbare ruimte en voorzieningen wijken Bloemrijck en Sancta Maria.

Fractie PUUR: Inwoners van de nieuwe wijken Bloemrijck (Lelie > zie foto boven) en Landgoed Sancta Maria laten PUUR weten met veel plezier te wonen in hun nieuwe leefomgeving. Echter de laatste puntjes lijken niet op de i te worden gezet. Zoals bekend zijn aannemers en projectontwikkelaars veelal primair verantwoordelijk voor de aanleg en het functioneren...

van de infrastructuur van een ontwikkelgebied in opdracht van de Gemeente. De infrastructuur in de wijken Bloemrijck (Lelie) en Sancta Maria laat her en der te wensen over. De bewoners worden met hun klachten hierover door de gemeente doorgestuurd naar ontwikkelaar / aannemer. De bewoners vinden veel ‘’geen thuis’’ bij de ontwikkelaar en worden in de polemiek geplaatst tussen gemeente en aannemer / ontwikkelaar.

Op Landgoed Sancta Maria zijn er onvoldoende voorzieningen voor vuilafvoer en ontbreekt de verlichting op het fietspad richting Noordwijk (Kraaierslaan). Er is in Lelie geen openbare verlichting in de straat is en er wordt geen groenonderhoud uitgevoerd.

Het feit dat de openbare ruimte op genoemde gebieden nog niet is overgedragen aan de gemeente mag naar de mening van PUUR geen reden zijn voor het gemeentebestuur om zich niet in te zetten voor de woon- en leefomgeving van de daar woonachtige Noordwijkers.

In het kader van verkeers- en sociale veiligheid is het van belang dat in elke wijk in Noordwijk verlichting wordt aangelegd conform landelijke normen. Landgoed Sancta Maria en Lelie kunnen hier geen uitzondering op zijn ook al is de openbare ruimte nog niet in beheer van de gemeente;

Onderdeel van het uitvoeringsplan afval- en grondstoffen 2021-2025 is het optimaliseren van mini-milieuparkjes (wijkvoorzieningen) – ook Sancta Maria is een wijk binnen de gemeente Noordwijk.

Noordwijk is volgens de gemeentelijke website 100% Hartveilig en voldoet aan de minimale dekkingsnorm. Er een AED vervolg wordt aangekondigd en er gekeken zal worden naar meer locaties voor levensreddende AED’s .

Vragen fractie PUUR en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Bent u gelet op het bovenstaande bereid, daar waar noodzakelijk in overleg met de ontwikkelaar, zorg te dragen voor openbare verlichting en groenonderhoud op genoemde plaatsen? Zo neen waarom niet?

Antwoord:
Bij zowel het project Sancta Maria als bij het plan Bloemrijck (Lelie) is er sprake van dat de gemeente het openbare gebied overneemt als de woongebieden op kosten van de ontwikkelaar zijn opgeleverd overeenkomstig de gemeentelijke eisen. Hiertoe heeft de gemeente een overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten.

In de straat Lelie ontbreekt de verlichting. Ook de aangelegde groenvoorziening laat te wensen over. De gemeente heeft dit geruime tijd gelden bij de ontwikkelaar aangekaart, maar door miscommunicatie waren de gebreken nog altijd niet hersteld. Op directieniveau is inmiddels de toezegging ontvangen dat de verlichting met spoed door de ontwikkelaar wordt aangebracht.

Het groen zal in maart 2021 worden hersteld, waarna de gemeente het gebied overgedragen krijgt en in onderhoud neemt. Voor het fietspad F287 (Zeestraat - Kraaierslaan en Kraaierslaan - Sancta Maria) geldt dat dit een recreatief fietspad is. Verlichting maakt hier geen onderdeel van uit.

Vraag 2.
Bent u bereid om samen met de bewoners van Sancta Maria en indien noodzakelijk tevens in overleg met de ontwikkelaar, een goede en gedragen locatie aan te wijzen voor het plaatsen van een mini-milieuparkje. Zo neen waarom niet?

Antwoord:
Op grond van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt een milieuparkje voor papier, textiel en glas aangelegd als er circa 750 bewoners in een gebied wonen. Dit aantal wordt op Sancta Maria niet gehaald. In het kader van het nieuwe beleid en bijbehorende uitvoeringsplan zal de komende jaren bekeken worden waar er extra milieuparkjes kunnen worden geplaatst en zo ja waar ze het meest nodig zijn.

Ook de woonwijk Sancta Maria wordt in de afweging meegenomen. Overigens zullen wij ook instemming moeten krijgen van de Vereniging voor Eigenaren (VvE) aangezien de gemeente bij oplevering alleen de wegenstructuur overgedragen krijgt.

Vraag 3.
Sancta Maria mee te nemen in het AED vervolg; zo neen waarom niet?

Antwoord:
Het nieuwsbericht op de gemeentelijke website waar gesproken wordt over een vervolg, is een oud bericht uit 2019. Zoals door uw fractie wordt aangegeven voldoet de gemeente Noordwijk aan de minimale dekkingsnorm en zijn we 'Hartveilig'. Dit wil zeggen dat er een voldoende dekkend netwerk van AED's in onze gemeente is en er in principe geen aanvullende AED's nodig zijn.

De dichtstbijzijnde AED, die 24 uur per dag beschikbaar is voor de wijk Sancta Maria, hangt op de Langevelderweg en dit is hemelsbreed binnen de geldende normen. De wijk Sancta Maria ligt echter op een relatief afgelegen plek. We zullen onderzoeken of het nut heeft om een extra AED op de locatie Sancta Maria te plaatsen.

Naast de aanwezigheid van voldoende financiële middelen voor de plaatsing van een extra AED is hiervoor essentieel dat het aantal burgerhulpverleners op peil is dat zich heeft aangemeld bij Hartslag nu ( www.hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/ ).

Een burgerhulpverlener is iemand die zich heeft aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem. Bij een hartstilstand in de buurt worden zij opgeroepen om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.