Datum: 04-06-2023 - 06:43
04
jan
'21
PUUR stelt vragen aan het college over: beantwoording brief Vrije Ondernemers Noordwijk (VON).
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

PUUR stelt vragen aan het college over: beantwoording brief Vrije Ondernemers Noordwijk (VON).

Fractie PUUR Noordwijk: Dank aan het college van B&W voor het delen van uw antwoord op 18 december 2020 in reactie op de brief van de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) aan college van B&W en gemeenteraad. Uw beantwoording, mede uit naam van de gemeenteraad, roept bij de fractie van PUUR Noordwijk de volgende vragen op...

Vragen fractie PUUR:
U geeft aan namens de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de Greenportgemeenten te reageren op het door de VON opgestelde rapport.

Vraag 1.
Wat zijn de redenen dat u het voortouw hebt genomen om te reageren namens de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders?

Vraag 2.
Waren er zwaarwegende redenen om relatief snel met een antwoord te komen op een toch wel uitgebreid rapport?

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Namelijk ook bij u is bekend dat binnen de gemeenteraad van Noordwijk er bij sommige politieke partijen terughoudendheid bestaat ten aanzien van de uitvloeiselen van het ISG beleid.

En dat de behoefte er is om als Noordwijkse raad met de GOM, belanghebbenden en verantwoordelijk wethouder van gedachten te wisselen en informatie uit te wisselen over dit voor de GOM zo relevante beleidskader. Denk hierbij aan het uitgestelde Rondetafelgesprek.

Vraag 3.
Op welke gronden meent u dat uw reactie gedragen wordt door de gemeenteraad van Noordwijk? De brief was per slot gericht aan college en raad. In uw brief geeft u aan dat: “Het bedoelde rapport (red. “Duin- en Bollenstreek2020+ en Visie naar Voren’) meerdere foutieve aannames, berekeningen, feitelijke onjuistheden en daarom onjuiste conclusies bevat.”

Vraag 4.
Waarom heeft u gekozen voor een reactie op hoofdlijnen en niet voor het met redenen omkleed ontkrachten van de foutieve aannames, berekeningen, feitelijke onjuistheden en onjuiste conclusies?

Wij gaan er vanuit dat u het rapport heeft door geakkerd met uw collega’s van de Greenport gemeenten en tezamen niet alleen conclusies op hoofdlijnen heeft getrokken maar dat een gedegen onderbouwing ten grondslag ligt aan uw gezamenlijke reactie.

Vraag 5.
Kunt u de raad per ommegaande op de hoogte stellen van een inhoudelijk onderbouwde reactie op het rapport van de VON? M.a.w. welke/waarom zijn bepaalde aannames foutief in het rapport? Welke en waarom kloppen berekeningen niet? Wat zijn de feitelijke onjuistheden in het rapport? En welke conclusies zijn en waarom onjuist? Zo neen dan horen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Namens de PUUR fractie,
Taetske T. Visser-Danser
fractievoorzitter