Datum: 18-01-2021 - 07:34

24
dec
'20
Kans op hervatting zandwinning Oosterduinse Meer nihil, gemeente wil gronden gaan aankopen in Noordwijkerhout in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Kans op hervatting zandwinning Oosterduinsemeer nihil, gemeente wil gronden gaan aankopen.

De fractie van Bruisend Noordwijk kreeg op 25 september 2020 antwoord op de vragen over de ontwikkelingen met betrekking tot het Oosterduinsemeer (grondverwerving, zandwinning, bestrijding blauwalg). De toenmalige gemeente Noordwijkerhout en Xella hebben in mei 2018 een intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bevat grofweg de volgende afspraken...

1. Bestrijden van blauwalg
2. Onderlinge afstemming over initiatieven met betrekking tot recreatieve ontwikkelingen op en/of rondom het Oosterduinsemeer;
3. Uitwerken van een principeplan door Xella met de volgende principes:
a. Recreatieontwikkeling
b. Natuurontwikkeling
c. Zandwinning

Voorts is afgesproken dat, na overeenstemming tussen partijen over een uiterlijk in het najaar 2018 op te stellen principeplan, een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten. Indien de samenwerkingsovereenkomst niet tot stand zou komen, eindigt de intentieovereenkomst en de daarin genoemde afspraken. 

Uit het archief blijkt dat er vóór de afgesproken deadline geen principeplan gereed was. Bij mail van 25 juli 2019 heeft Xella aangegeven dat de continuïteit van de bedrijfsvoering (zandwinning) de volle aandacht vraagt en er geen tijd beschikbaar is voor het principeplan. Om aansluitend te concluderen: 'Dit betekent dat we de planning van onze intentie overeenkomst moeten oprekken.'

Het verlengen van de termijn was voor de gemeente geen reden om het andere belangrijke onderdeel van dit project niet op te pakken: de grondverwerving. De gemeente Noordwijk is dan ook geruime tijd in gesprek met de provincie Zuid-Holland over de aankoop van de gronden, welke zijn gelegen aan de westzijde van het Oosterduinsemeer.

De provincie is eigenaar en pachter van de betreffende gronden. Daarbij beschouwt de provincie het bezit en onderhoud van deze gronden niet als een van haar kerntaken en wenst deze af te stoten. De gesprekken over de feitelijke aankoop en overdracht betreffen een relatief lange periode en is het gevolg van de onderzoeken die de provincie heeft uitgevoerd naar de status van de grondeigendommen.

Zo bleek dat er meerdere percelen zijn waarover afspraken zijn gemaakt met derden, die in de vergetelheid waren geraakt. Ook kon aan de hand van de (provinciale) archieven niet altijd worden vastgesteld welke gronden feitelijk in eigendom zijn van de provincie. De onderzoeken hiernaar, uiteraard uitgevoerd door de provincie zelf, zijn niet lang geleden afgerond en geven thans, naar het zich laat aanzien, een getrouw beeld van de situatie.

Op 11 februari 2020 heeft er een overleg plaatsgehad tussen gemeente Noordwijk, provincie Zuid-Holland en Xella over onder meer de wens van Xella om de productie van zandwinning in het huidige meer, in de vorm van verdiepen of uitbreiden, over enkele jaren te hervatten. Deze vraag 'gijzelt' als het ware de ontwikkeling van mogelijke andere functies in het gebied.

Reden waarom het college bij brief van 28 juli 2020 Gedeputeerde Staten heeft verzocht een standpunt in te nemen. Gedeputeerde Staten heeft onlangs middels een brief gereageerd en daaruit werd duidelijk dat er sprake is van een geringe theoretische kans op hervatting van zandwinning. Het college wil daarom ook gaan instemmen met het afronden van het traject voor aankoop van provinciale grondeigendommen aan de westzijde van het Oosterduinsemeer. 

In het Coalitieakkoord 2019-2022 "Betrokken, Helder en Daadkrachtig" heeft het college al een voorschot genomen op de door de gemeente gewenste ontwikkelrichting. Het volgende is hierover opgenomen: "Ontwikkeling van het Oosterduinsemeer door meer recreatie aan de west- en zuidoever en aanwas van natuur aan de noord- en oostoever." Met de aankoop van de gronden kan men de ontwikkelingen een vervolg gaan geven.