Datum: 16-05-2021 - 08:57
15
apr
'21
Kans op hervatting zandwinning Oosterduinse Meer nihil, gemeente wil gronden gaan aankopen in Noordwijkerhout in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Aankoop provinciale gronden westzijde Oosterduinsemeer door gemeente Noordwijk definitief.

De gemeente Noordwijk is al geruime tijd in gesprek met de provincie Zuid-Holland over de aankoop van de gronden, welke zijn gelegen aan de westzijde van het Oosterduinsemeer. De provincie is eigenaar en pachter van de betreffende gronden. Daarbij beschouwt de provincie het bezit en onderhoud van deze gronden niet als een van haar kerntaken en wenst deze af te stoten. De gesprekken over...

de feitelijke aankoop en overdracht betreffen een relatief lange periode en is het gevolg van de onderzoeken die de provincie heeft uitgevoerd naar de status van de grondeigendommen. Zo bleek dat er meerdere percelen zijn waarover afspraken zijn gemaakt met derden, die in de vergetelheid waren geraakt.

Ook kon aan de hand van de (provinciale) archieven niet altijd worden vastgesteld welke gronden feitelijk in eigendom zijn van de provincie. De onderzoeken hiernaar, uiteraard uitgevoerd door de provincie zelf, zijn niet lang geleden afgerond en geven thans, naar het zich laat aanzien, een getrouw beeld van de situatie.

Op 11 februari 2020 heeft er een overleg plaatsgehad tussen gemeente Noordwijk, provincie Zuid-Holland en Xella over onder meer de wens van Xella om de productie van zandwinning in het huidige meer, in de vorm van verdiepen of uitbreiden, over enkele jaren te hervatten. Deze vraag 'gijzelt' als het ware de ontwikkeling van mogelijke andere functies in het gebied.

Reden waarom het college bij brief van 28 juli 2020 Gedeputeerde Staten heeft verzocht een standpunt in te nemen. Gedeputeerde Staten heeft onlangs middels een brief gereageerd en daaruit werd duidelijk dat er sprake is van een geringe theoretische kans op hervatting van zandwinning.

Het college wilde met deze laatste uitkomst in 2020 daarom ook gaan instemmen met het afronden van het traject voor aankoop van provinciale grondeigendommen aan de westzijde van het Oosterduinsemeer.

De koopovereenkomst is onlangs in maart 2021 opgesteld en het college heeft bij de provincie aangegeven dat men akkoord wil gaan met de aankoop van de provinciale eigendommen aan de westzijde van het Oosterduinsemeer.

In het Coalitieakkoord 2019-2022 "Betrokken, Helder en Daadkrachtig" heeft het college al eerder een voorschot genomen op de door de gemeente gewenste ontwikkelrichting. 

Het volgende is hierover opgenomen: "Ontwikkeling van het Oosterduinsemeer door meer recreatie aan de west- en zuidoever en aanwas van natuur aan de noord- en oostoever." Met de definitieve aankoop van de gronden nu, kan men de ontwikkelingen een vervolg gaan geven.

Luchtfoto BON.