Datum: 24-01-2021 - 03:52

24
dec
'20
College van B&W geeft reactie op rapport Vrije Ondernemers Noordwijk: GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond. http://bit.ly/3mM67pS
Geschreven door VON (Vrije Ondernemers Noordwijk) / College van B&W

College van B&W geeft reactie op rapport Vrije Ondernemers Noordwijk: GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond.

Gemeente Noordwijk kreeg 11 november 2020 het rapport van de Vrije Ondernemers Noordwijk aangeboden. 'Duin- en Bollenstreek 2020+ is kritisch over de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. De reactie van het college op het rapport laat niets aan duidelijkheid over....

“Uw stelling dat door de bouw van Greenportwoningen bollengrond voor altijd verloren gaat is feitelijk onjuist”. De conclusie. Het doemscenario in Duin- en Bollenstreek 20+’ is ongegrond. Gebaseerd op onjuiste veronderstellingen. Aldus het college.

Kamervragen
Het college stuurde zijn reactie ook meteen aan het Tweede Kamer-lid Jessica van Eijs (D66). Ze stelde vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Uiteraard stuurde het college zijn reactie ook aan de minister.

Juist zeer werkbaar
Niet alleen ontkracht het college betoog van de Vrije Ondernemers Noordwijk. Hij geeft argumenten om aan te tonen waarom de afspraken goed zijn. Ze werken. Helpen onze regio als florerende Greenport te waarborgen. En misschien maakt dat de reactie wel extra waardevol.

Hieronder de gehele beantwoordingsbrief.

Geachte Vrije Ondernemers Noordwijk (VON),

Bij brief van 11 november 2020 hebt u de colleges van burgemeester en wethouders alsmede de gemeenteraden van de Greenportgemeenten, het rapport 'Duin- en Bollenstreek 2020+' toegezonden. Een, zoals u aangeeft, analyse van de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek en het resultaat van 10 jaar Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Omdat u het rapport hebt aangeboden aan alle Greenportgemeenten willen wij als gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders een reactie geven op dit rapport.

Ruimtelijk beleid voor de Greenport Duin- en Bollenstreek.
In eerste instantie merken wij op dat wij het waarderen dat ook vanuit ondernemerskringen binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek wordt meegedacht aan de realisatie van een breed gedragen ruimtelijk duurzaam doel, namelijk de integrale herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek, gekoppeld aan de verbetering van het kenmerkende cultuurhistorische en natuurlijke waardevolle landschap van de streek. Dat is immers ook de reden geweest dat door de Greenportgemeenten al decennialang een ruimtelijk wordt gevoerd om deze hoofddoelen te realiseren.

In eerste instantie gezamenlijk met het, door alle stakeholders in de Duin- en Bollenstreek waaronder de agrarische sector, breed gedragen manifest Pact van Teylingen (1996). De doelstellingen van het Pact van Teylingen zijn vervolgens gecontinueerd in de in 2009 vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISO) en zijn, meest recentelijk, herbevestigd bij de evaluatie en integrale herziening van de ISG eind 2016. 

Bij de evaluatie van de ISO van 2009 in 2016 is overigens gebleken dat:
* de planologische duidelijkheid voor de Greenport van groot belang is en overeind moet blijven.
* de aanpak door de OOM wordt gewaardeerd.
* de hoofdlijnen van de ISG niet ter discussie worden gesteld.
* binnen de kaders kan en wel gezocht moet worden naar mogelijkheden om de dynamiek te vergroten en de uitvoering te versnellen. Er worden door diverse partijen verbeteringen gewenst in de gezamenlijke beleidsvorming en aanpak van de herstructureringsopgave.

Om krachtdadig en efficiënt tot uitvoering te komen van de herstructureringsopgave, hebben de Greenportgemeenten in 2010 GOM opgericht. OOM opereert binnen de door de gemeenteraden van de Greenportgemeenten vastgestelde kaders van de 15G. In het geval er nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden (bijvoorbeeld de bouw van Greenportwoningen of de in het verleden bestaande mogelijkheid voor compensatiewoningen op grond van de regeling Ruimte-voor-ruimte), dan is daarvoor voorafgaand separate instemming noodzakelijk van de betreffende gebiedsgemeente.

Kortom, de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijk kaders in de ISO en de uitvoering daarvan in ruimtelijke plannen, berust volledig bij de gemeenteraden van de Greenpoortgemeenten. OOM heeft daarin geen bevoegdheden maar slechts een op concrete uitvoering gerichte taak binnen de door de gemeenteraden bepaalde ruimtelijke kaders. 

Duin- en Bollenstreek 2020+, Visie naar Voren
Zoals hiervoor is aangeven, stellen wij het op prijs dat vanuit de samenleving breed wordt meegedacht over, en ook mede uitvoering wordt gegeven aan de breed gedragen doelstellingen van het ruimtelijk beleid voor het Oreenportgebied, vastgelegd in de ISO. Wij merken daarbij op dat sprake moet zijn van de juiste feiten en omstandigheden waarop het 'meedenken' is gebaseerd. Dat is met het analyse 'Duin- en Bollensteek 2020+, en Visie naar Voren' helaas voor het overgrote deel van het rapport niet geval.

Het bedoelde rapport bevat meerdere foutieve aannames, berekeningen, feitelijke onjuistheden en daarom onjuiste conclusies. Dit rechtvaardigt een reactie op hoofdlijnen met de volgende inhoud:

* Uw analyse bevestigt het beleid van de ISO om een minimum areaal 1e klas (2625 ha) bollengrond te handhaven. Ook het belang van het behoud van het minimum areaal bollengrond voor de economie, het toerisme en het landschap wordt door u bevestigd.

* Om, ook de door u, ondersteunde en beschreven handhaving van de bollenteelt en het kenmerkende landschap veilig te stellen, is juist de ISG vastgesteld. Het is vervolgens aan de Greenportgemeenten om uitvoering te geven aan het ISG -beleid. Eén van de onderdelen van het ISG - beleid is het uitvoeren van concrete herstructureringsprojecten, waarvoor de Greenportgemeenten GOM BV. hebben opgericht. De planologische bevoegdheid bij de uitvoering van het ISG -beleid, en dus ook bij herstructureringsprojecten, berust geheel bij de Greenportgemeenten.

Zo is ook voor de bouw van Greenportwoningen een instemmend planologisch besluit noodzakelijk van de gemeenteraad van die gemeente waarbinnen een dergelijk project plaatsvindt. Het door u aangevoerde 'lukraak' bouwen door GOM van Greenportwoningen is feitelijk onjuist. De GOM bouwt geen woningen maar verkoopt alleen bouwtitels voor Greenportwoningen, waarmee de gemeenteraden in planologische zin hebben ingestemd op basis van een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing.

In de betreffende ruimtelijke onderbouwing wordt door de gemeenten getoetst aan onder meer het geldende bestemmingsplan, het Landschapsperspectief van de lSG en een aanvullend locatie specifiek landschappelijk/stedenbouwkundig advies ten aanzien van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Bij de alsdan te volgen ruimtelijke procedures staan bovendien de gebruikelijke wettelijke inspraak- en beroepsmogelijkheden open. Dit is een zorgvuldig democratisch besluitvormingsproces dat allerminst als 'lukraak' kan worden bestempeld.

* In uw analyse wordt ten onrechte beweerd dat GOM een organisatie is zonder sturing. GOM werkt binnen haar taakopdracht namelijk als verlengd bestuur op basis van een vastgestelde governance (vastgelegde afspraken over besturen, gedragscode en toezicht). De Greenportgemeenten zijn de enige aandeelhouders van B.V. GOM. De Greenportgemeenten vormen gezamenlijk de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en als zodanig beschikken zij over de wettelijk verankerde vennootschapsrechtelijke bevoegdheden. De Raad van Commissarissen treedt op als onafhankelijk toezichthouder op het bestuur van GOM.

* Het behoud van het areaal le klas bollengrond alleen is niet voldoende voor een duurzame toekomstige ontwikkeling van het Geenportgebied, en daarmee van de bollensector. Daarvoor is een integrale herstructurering van de bollensector noodzakelijk in combinatie met landschapsherstel. Daarvoor zijn middelen noodzakelijk, welke hoofdzakelijk beschikbaar moeten komen door de bouw van Greenportwoningen, waarvoor bouwtitels moeten worden afgedragen alsmede door de verplichting van bollengrondcompensatie. In beide situaties, of een combinatie daarvan, is een afdracht aan GOM noodzakelijk.

Primair moeten zowel de aankoop van bouwtitels als de bollengrondcompensatie worden afgedragen aan de afzonderlijke Greenportgemeenten maar deze bevoegdheid is door de Greenportgemeenten overgedragen aan GOM. De ISG met de uitvoeringsinstrumenten van bouwtitels en bollengrondcompensatie, werkt sinds 2009 als een 'Zwitsers uurwerk'. Deze constatering is breed bevestigd door alle stakeholders, betrokken bij de evaluatie in 2015 van de in 2009 vastgestelde ISG.

De doelstellingen en uitgangspunten van de ISG, inclusief de werkwijze van GOM, zijn bovendien raadsbreed herbevestigd door alle gemeenteraden van de Greenportgemeenten bij de vaststelling van de herziene ISG in 2016. Met de door u voorgestelde 'Visie naar voren', inhoudende dat er geen ruimte meer voor GOM zou zijn maar meer ruimte om 'de markt zijn werk te laten doen', wordt de situatie weer hersteld van vóór de ISG, namelijk dat de verrommeling van het Greenportgebied juist weer toeneemt. Sterker nog, de breed gesteunde herstructurering van de sector alsmede het herstel van het karakteristieke bollenlandschap wordt belemmerd en wordt zelfs in negatieve zin versterkt.

* Uw stelling dat door de bouw van Greenportwoningen bollengrond voor altijd verloren gaat is feitelijk onjuist. Een aanzienlijk deel van de reeds gerealiseerde Greenportwoningen is namelijk helemaal niet op voor planologisch bestemde bollengrond gebouwd maar wel op onder meer glastuinbouwbestemmingen en bestaande agrarisch bouwvlakken. Daarnaast kunnen de gemeenten er in het kader van hun ruimtelijke ordeningsbevoegdheden bij uitstek voor zorgen dat geen onnodige bollengrond wordt onttrokken bij de ruimtelijke planprocedures.

Mocht er onverhoopt toch planologisch bestemde 1e klas bollengrond verloren gaan voor de bouw van Greenportwoningen, dan zal ook die grond volledig gecompenseerd worden, conform de spelregels van de ISG. Het door u geschetste doemscenario is derhalve ongegrond en gebaseerd op onjuiste veronderstellingen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto's > BON.