Datum: 18-01-2021 - 08:33

22
dec
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan college over: handhaving bollengrond in Noordwijkerhout en Bollenstreek.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan college over: handhaving bollengrond.

Fractie Bruisend Noordwijk: In de brief van 20 augustus beantwoordde het college van B&W de door de fractie van Bruisend Noordwijk gestelde vragen inzake het beleid ter bescherming van bollengronden en de effectiviteit daarbij van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Grosso modo verwees u daarbij naar de afspraken, die werden gemaakt door de colleges in ISG-verband...

Meest recent werden die afspraken nog bevestigd in 2016. Tenslotte gaf u aan, dat inmiddels door de colleges van de Greenportgemeenten was afgesproken de gemeenteraden in het najaar van 2020 een integraal voorstel voor te leggen met daarin een aantal beslispunten met het oog op de herbevestiging van de uitgangspunten en doelstellingen van de 1SG2016. De bedoeling daarvan zou dan zijn om de gemeenschappelijke benadering van de Greenport, zowel wat betreft het ruimtelijk beleid als de uitvoering daarvan, te herbevestigen.

Binnen de raad van Noordwijk is genoemd voorstel (tot herbevestiging) evenwel nog niet in behandeling. Wel was er een RTG (ronde tafel) gepland op 18 november j.l., doch die werd geannuleerd. Daar stonden een drietal rapporten gepland, die verband hielden met de wijze van handhaving door of vanwege de ISG, de wethouders, de GOM en/of de ODWH:
- Een rapport van de Rekenkamercommissie Teijlingen inzake het functioneren van de GOM
- Het rapport van de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON), eveneens inzake het functioneren van de GOM
- Het rapport “Loep op de GOM”, geredigeerd door de GOM zelf

Inmiddels en ondertussen is er veel onrust, niet in de laatste plaats onder de bezitters van paardenweitjes en moes- of volkstuintjes op veelal verloren stukjes bollengrond, waarover veelvuldig werd gerapporteerd door de media.

Meest recent wil ik uw college nog verwijzen naar de schriftelijke vragen, die gesteld zijn aan onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van het rapport van de VON. Deze vragen spitsen zich toe op het beleid, dat tot nog toe gevoerd wordt door alle bollenstreekgemeenten en derhalve ook de afspraken, die werden gemaakt in ISG-verband.

Vragen fractie Bruisend Noordwijk:

Vraag 1.
Is het college bereid alsnog met spoed zorg te dragen voor bespreking van de eerder genoemde drie rapporten in een RTG?

Vraag 2.
Is het college bereid om alsnog met spoed zorg te dragen voor een raadsvoorstel inzake het al dan niet herbevestigen van de uitgangspunten van de ISG?

Vraag 3.
Vindt het college het raadzaam om, voordat de (nieuwe) uitgangspunten worden besproken binnen de raden, daarover afstemming en overeenstemming te laten plaatsvinden tussen de colleges van de Bollengemeenten (het ISG-verband)?

Vraag 4.
Vindt het college het raadzaam om, eveneens voorafgaande aan deze besprekingen binnen de raden, het antwoord van onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties af te wachten?

Vraag 5.
Is het college ermee bekend, dat de gemeente Hillegom inmiddels als pilotgemeente de huidige ISG-afspraken al heeft opgenomen in een Omgevingsplan, dat in procedure is gebracht?

Vraag 6.
Heeft uw college soortgelijke beleidsvoornemens?

Vraag 7.
Acht het college het opportuun om in voorbereiding tot gemeentelijke omgevingsplannen te bezien in hoeverre er nog voldoende ruimte is voor de oorspronkelijke ISG-afspraken in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)?

Vraag 8.
Is het college bereid, gezien de nog onzekere beleidsmatige ontwikkelingen en de onrust binnen de samenleving en de bezitters van paardenweitjes en volkstuintjes in het bijzonder, de huidige time-out in de handhaving te verlengen totdat er binnen de raad een standpunt is ingenomen over het al dan niet herbevestigen van eerdere ISG-afspraken?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk