Datum: 02-10-2023 - 06:30
17
dec
'20
Meerderheid college wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Motie houtstook na 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen opnieuw aangehouden.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2020 is een motie ‘Lid Van Dokkum (PvdA) e.a. over Houtstook’ aangehouden. Reden daarvoor was dat op het moment van behandeling de relatie met duurzaamheid onvoldoende kon worden aangegeven en er behoefte is aan extra (technische) informatie. In het voorstel wordt onder meer gesproken over maatregelen....

die de gemeente zou kunnen nemen (slooppremie, subsidie, pilot, voorlichting) en het opnemen van een stookverbod in de APV (na aanleiding van een brief van een inwoner). Wethouder Sjaak van den Berg zegde tijdens de raadsvergadering toe dat hij zou onderzoeken wat er mogelijk was.

In antwoord daarop heeft zijn ondervindingen in een raadsbrief verwoord (klik hier voor de gehele brief). In deze raadsbrief wordt beoogd de stand van zaken weer te geven, ter ondersteuning van verdere behandeling in de raad. We geven hieronder de conclusie van het college weer in deze raadsbrief.

Conclusie
De gemeente Noordwijk onderschrijft de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord en draagt waar mogelijk bij aan kennisdeling en het verstrekken van informatie. Ze besteedt op haar website aandacht aan de gezondheidseffecten van houtstook en verwijst naar de stookwijzer en het stookalert van het RIVM 6. 

Op 13 januari 2021 vindt het Schone Lucht Jaarcongres plaats in Rotterdam. Het doel is om dan de effecten te bespreken van maatregelen die zijn onderzocht en eventueel op landelijk niveau vervolgafspraken te maken.

De vraag ligt nu voor of Noordwijk geïsoleerde acties dient te ondernemen, zoals die in het voorstel werden genoemd (zoals slooppremies en stookverbod opnemen in de APV) of dat in samenhang en in afspraak doet met de Rijksoverheid en VNG. Dit kent aspecten van doelmatigheid, de zeer beperkte mogelijkheden voor handhaving en van kosten.

Gemeenteraadsvergadering 16-12-2020.
De aangehouden motie (vernieuwd) werd door de fracties van PvdA, NZLokaal en DOEN! alsnog tijdens de raadsvergadering ingediend. De fracties zouden toch graag zien dat college zelf actie gaat ondernemen en niet wacht op regionale of landelijke acties van de overheden. Tijdens de stemming bleek dat de stemmen staakte bij 13 voor en 13 tegen deze motie (één raadslid was er niet aanwezig).

Dit betekent volgens de regels dat de motie opnieuw wordt aangehouden en dat er opnieuw gestemd gaat worden op de eerst volgende raadsvergadering in januari. Nu maar hopen dat dan iedereen aanwezig is voor een meerderheid voor of tegen.