Datum: 19-09-2021 - 12:20
15
dec
'20
College beantwoordt vragen fractie CDA: verkeersveiligheid rondom basisscholen in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk.
Geschreven door College / CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk / College

College beantwoordt vragen fractie CDA over: verkeersveiligheid rondom basisscholen.

Op 18 november 2020 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de fractie van het CDA schriftelijke vragen betreffende artikel 39 van het reglement van orde over de verkeersveiligheid bij scholen. Het college deze vragen onlangs beantwoordt. Aanleiding: In het coalitieakkoord staat de volgende zin opgenomen....

"Gevaarlijke verkeerssituaties rondom scholen en sportparken worden aangepakt. Denk hierbij aan 30 km-zones en kiss & ride plekken. Een mooi streven en wij zien dat dit gelukkig op veel plekken al is aangepakt. Helaas hebben wij geen totaaloverzicht, vandaar de volgende schriftelijke vragen van de fractie van het CDA:

Vraag 1.
Kan het college aangeven bij welke scholen in de gemeente Noordwijk inmiddels allemaal een 30-kilometer zone is ingesteld?

Antwoord:
Alle basisscholen liggen binnen 30 km/uur gebieden. Alleen de Witte School ligt deels aan een gebiedsontsluitingsweg (Van Panhuysstraat) met een maximum snelheid van 50 km/uur.

Vraag 2.
Kan het college aangeven bij welke basisscholen in de gemeente Noordwijk inmiddels een Kiss & ride zone is gecreëerd? Werkt dit naar behoren?

Antwoord:
Bij de Witte school, Wakersduin, De Noordwijkse school en de Schapendel in de kern Noordwijk zijn in het kader van veilige schoolomgevingsprojecten "Zoen en Zoef" plaatsen gerealiseerd. Van deze plekken, die gelden van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 8.45 uur, is niet bekend hoe zij functioneren. Wij hebben de afgelopen jaren echter geen reacties gekregen van scholen en/of gebruikers om deze "Zoen en Zoef" plaatsen aan te passen.

In Noordwijkerhout is op de Van der Weijdenlaan onder het viaduct van de provinciale weg N206 een parkeerverbod ingesteld als "Kiss en Ride" locatie. Deze laatste functioneert naar behoren en is geen aanleiding om hier wijzigingen in aan te brengen.

Vraag 3.
Heeft het college de indruk dat de verkeerssituatie bij scholen beter is geworden het afgelopen jaar en zo ja, zijn hier cijfers van?

Antwoord:
Op verzoek van diverse basisscholen zijn het afgelopen jaar verkeersmaatregelen getroffen om de verkeers- en parkeersituatie te verbeteren. Dit betreft de Sint Victorschool, Bronckhorstschool, De Noordwijkse School en Hoffene.

Daarnaast wordt, in het kader van het project Veilige Schoolomgeving Vinkeveld nog dit en volgend jaar nog uitvoering gegeven aan maatregelen om de verkeersveiligheid in Vinkeveld (met daarin de basisscholen Hoffene en De Jutter) te verbeteren zijn geen harde cijfers om dit bevestigen.

Van de scholen waar de verkeersmaatregelen dit jaar zijn genomen, hebben wij positieve reacties ontvangen. Om die reden gaan we er van uit dat deze maatregelen goed werken en de verkeersveiligheid (subjectief en objectief) is verbeterd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk