Datum: 08-06-2023 - 23:05

 

14
dec
'20
College doet raadsvoorstel: Instelling werkgroep alternatieve woningbouwlocaties. in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Raadsvoorstel: Instelling werkgroep alternatieve woningbouwlocaties.

Raadsvoorstel fractievoorzitters 'Instelling werkgroep alternatieve woningbouwlocaties': Woningbouw is een belangrijk speerpunt voor het gemeentebestuur van Noordwijk. Het vinden van alternatieve bouwlocaties, ook in het licht van de bebouwing van Bronsgeest, is een belangrijke opgave. De werkgroep heeft als doel om advies uit te brengen over deze alternatieve bouwlocaties....

Aanleiding
Aanleiding vormen de ambities rondom het behalen van de woningbouwopgaven in de gemeente Noordwijk. 

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Om een goed beeld te vormen van eventuele alternatieve bouwlocaties, wordt een werkgroep samengesteld die bestaat uit vijf raadsleden. Het college kan als adviseur worden uitgenodigd. De werkgroep wordt ondersteund door een secretaris vanuit de griffie en inhoudelijke ambtelijke ondersteuning. Een verzoek daartoe zal worden uitgezet nadat het besluit is genomen.

De volgende leden worden voorgesteld als lid van de werkgroep:
- De heer G.C. Duijndam (VVD)
- De heer D.J. Gutlich (D66)
- Mevrouw H.S. Van der Vossen (NZLokaal)
- De heer A.N.T. Van Tol (PUUR Noordwijk)
- Mevrouw A.E.M. Warmerdam (DOEN!)

Wat gaan we daarvoor doen?
* De werkgroep maakt een ranking van (alle) overige potentiële woningbouwlocaties in Noordwijk op basis van criteria realiteitswaarde en tempo van realisering/tijd, waaronder grondeigendom (al dan niet gemeente), ruimtelijke inpasbaarheid (voorrang en voorkeur binnen BSD);

* De uitkomst van de ranking wordt afgezet tegen de woningbehoefte welke volgt uit de concept Woonvisie en beoordeeld of en in hoeverre de gewenste bouwstroom voldoende en tijdig kan worden gefaciliteerd met de beoordeelde locaties.

* Het advies over de ranking en beoordeling wordt uitgebracht door een werkgroep van raadsleden. Het advies wordt besproken in de raad ten behoeve van het debat over de realisering van de woningbouwopgaven.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
* De raad vormt een eigen werkgroep om een beeld te vormen en advies uit te brengen van de potentiele alternatieve bouwlocaties. Gelet op de rolverdeling tussen college en raad, is oog voor een goede samenhang in taak en verantwoordelijkheden en aansluiting bij het vigerend beleid van belang.

* Er is een potentieel afbreukrisico als de werkgroep niet of onvoldoende tijdig in staat is om een advies uit te brengen.

De werkzaamheden van de werkgroep starten begin 2021 als het raadsvoorstel in de vergadering van 15 december wordt aangenomen, het advies is voorzien in de eerste helft van het volgende jaar.