Datum: 02-06-2023 - 19:45
08
dec
'20
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: Camera's inzetten tegen illegale afvaldump in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk
Foto's Redactie BON

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: Camera's inzetten tegen illegale afvaldump.

Met enige regelmaat ontvangt de fractie van Bruisend Noordwijk klachten van inwoners met betrekking tot rommel, die wordt achtergelaten of gedumpt bij de zogenaamde openbare ondergrondse containers ten behoeve van de gescheiden inzameling van PMD (plastic, metaal en drinkkartons),glas, textiel en oud papier/karton. Dit neemt inmiddels grote en grove vormen aan...

Spullen, die normaliter afgeleverd zouden moeten worden bij de milieu-straat worden ook achter gelaten: Complete bankstellen en huisraad worden aangetroffen. Ik wil daarbij alleen al verwijzen naar de vele meldingen op Fixi en de media. In gesprekken met inwoners spreekt men zijn afschuw uit over dit (asociale) gedrag en/of er wordt hevig gemopperd op de sociale media. Oplossingen lijken evenwel niet voorhanden.

In het licht van oplossingsgericht denken vraag ik uw aandacht voor een mogelijk op deze problematiek toegesneden artikel in de nieuwe APV (algemene politieverordening), die werd vastgesteld in uw raad van 24 november 2020. De inwerkingtreding is voorzien cq toegezegd enkele dagen vóór 1 januari aanstaande.

Meer specifiek doel ik daarbij op:
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen*

1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.
2. De burgemeester heeft die bevoegdheid eveneens ten aanzien van parkeerterreinen en parkeergarages

En de bijbehorende toelichting:
Sinds 1 juli 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd waardoor het ook mogelijk is om ter handhaving van de openbare orde mobiele camera’s in te zetten. Onder handhaving van de openbare orde valt volgens de regering ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving.

Dit betekent dat bij een evenement ten behoeve van voorkoming van verstoring van de openbare orde ook mobiele camera’s zouden kunnen worden ingezet. Een zodanig besluit wordt door de burgemeester genomen. In het tweede lid zijn parkeerterreinen en parkeergarages met name genoemd.

Vragen

Vraag 1.
Is het college van oordeel, dat de overlast door achtergelaten (grof) huisvuil rond inzamelingspunten vele, zo niet vele perken te buiten gaat?

Vraag 2.
Heeft het college een beeld bij de mogelijkheden om deze overlast effectief en efficiënt te lijf te gaan?

Vraag 3.
Bestaat er inzicht in (jaar-)getijden, waarop dit soort overlast excessief is?

Vraag 4.
Bestaat er een relatie met bijvoorbeeld vakantieperioden en/of de jaarwisseling?

Vraag 5.
Zou deze overlast mede te lijft gegaan kunnen worden door plaatsing van camera’s voor bepaalde duur?

Vraag 6.
Zo ja, acht het college deze plaatsing opportuun?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk

Foto PR.