04
dec
'20
Nieuwbouw Landgoed in den Houte in volle gang in Noordwijkerhout. (bouwvideo eerste deelplan)
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Woningstichting Padua ondertekent Prestatieafspraken 2021 'Samenwerken in krappe woningmarkt'.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Prestatieafspraken 2021 vastgesteld. De documenten zijn klaar om ondertekend te worden door de maatschappelijke organisaties die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de volkshuisvesting in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Volkshuisvesting is een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente, de woningcorporaties...

en de huurdersbelangenorganisaties maken jaarlijks Prestatieafspraken, zoals de Woningwet dat voorschrijft. De afspraken zijn de afgelopen maanden door deze partijen voorbereid. De afspraken gaan over 2021. Maar ook geven ze een doorkijk in de jaren die volgen. Wel tot en met 2024.

Woonvisie
De afspraken lopen vooruit op de nog vast te stellen nieuwe woonvisie. De gemeente verwacht dit document in december 2020 te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. De Prestatieafspraken 2021 dragen bij aan een goede volkshuisvesting in de gemeente Noordwijk en geven richting aan wat in de gemeente Noordwijk zo nodig is, onder meer betaalbare huur- en koopwoningen.

In de woonvisie van de gemeente staan de activiteiten die de corporaties willen uitvoeren. Thema’s waar het om gaat: nieuwbouw, betaalbaarheid, doelgroepen, wonen met zorg, het beheer van de voorraad aan woningen, verduurzaming en leefbaarheid. De prestatieafspraken passen bij deze thema’s en geven aan welke kant het met de woonvisie opgaat.

2 delen
Woningcorporatie Stek heeft bezit in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. In 2020 is woningcorporatie Stek gefuseerd met de Noordwijkse Woningstichting. 

De partners voor de prestatieafspraken zijn Stek, Woningstichting Antonius van Padua, de gemeente Noordwijk, de HLT-gemeenten en de 3 huurdersorganisaties, te weten de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek, en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk.

In overleg met alle partijen is besloten om de prestatieafspraken op te delen in 2 delen: een overkoepelend deel dat voor het werkgebied van Stek geldt en een deel met specifieke afspraken per gemeente. 

De gemeente Noordwijk heeft daarnaast nog prestatieafspraken met de woningstichting Sint Antonius van Padua en de huurdersstichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk. Hierover is een separaat advies gegeven.

Ondertekenen
Wethouder Theo Alkemade kan nu met deze betrokken partijen een afspraak maken om de documenten te ondertekenen, al heeft Stichting Huurdersbelangen Noordwijk laten weten de afspraken niet te zullen ondertekenen.

De gemeente vindt dat jammer, zeker nu. Wethouder Alkemade: We weten waarvoor we staan en wat er van ons verlangd wordt. We hebben ons instrumentarium er op ingericht. We kunnen aan de slag gaan. De deur staat altijd open voor Stichting Huurdersbelangen Noordwijk.

Jan Roos vice-voorzitter: Huurdersstichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk vindt het ook jammer dat de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk niet mede ondertekent, maar heeft wel begrip voor hun standpunt. Voor Noordwijkerhout en De Zilk geldt echter dat de huurdersstichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk de prestatieafspraken wel ondertekent omdat deze ook hun visie weerspiegelen.

Ook Stek ziet dat de vraag naar sociale huurwoningen in Noordwijk vele malen groter is dan de beschikbare woningen. De conclusie is dat dit alleen opgelost kan worden door woningen bij te bouwen. De gemeente, huurdersorganisatie SHN en Stek zijn daarover steeds met elkaar in gesprek. Stek heeft de financiële capaciteit om te bouwen. Het is aan de lokale politiek om te besluiten hoeveel en wanneer, aldus Hans Al, Directeur-Bestuurder.

Merlien Welzijn Directeur-bestuurder van Padua kijkt terug op een mooi proces waarbij duidelijk is dat vooral op het gebied van locaties nog een slag te maken valt.

Bouwprojecten in beeld
Theo Alkemade: De prestatieafspraken zijn een sterk uitgangspunt voor onze samenwerking, zodat we samen binnen de bouwopgaven de sociale huurwoningen bouwen waaraan zo veel behoefte is. De komende jaren geven we met elkaar aan deze maatschappelijke opgave verdere invulling.

De bouwprojecten zijn daarbij met naam, aantal en planning voor de eerst komende jaren toegevoegd, aansluitend op de behoefte. Ik noem: een groter percentage sociale huurwoningen en alle kansen benutten om sociale woningbouwprojecten in te weven in onze kernen op goede locaties.

Foto van o.a. bouw huurwoningen Padua en bouwvideo Landgoed in den Houte.